Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Notowania cenowe Orgbud-Serwis w programie kosztorysowym Norma

Na rynku programów kosztorysowych cenione są te programy, które dają możliwość wykorzystania notowań cenowych prowadzonych przez specjalistyczne jednostki badające kształtowanie się cen i kosztów w budownictwie. Na dzień dzisiejszy w Polsce jest kilka znaczących firm zajmujących się profesjonalnie monitoringiem cenowym, a wśród nich poznański ośrodek Orgbud-Serwis, który proponuje pełen wybór podstaw cenowych, począwszy od cen czynników produkcji przeznaczonych do kosztorysowania szczegółowego, poprzez ceny jednostkowe robót, ceny asortymentów robót, a skończywszy na cenach elementów, stanów i obiektów mających zastosowanie w kosztorysowaniu uproszczonym czy w szacowaniu kosztów inwestycji.

Użytkownicy programu kosztorysowego NORMA od lat mogli wykorzystywać, przy sporządzaniu wszelkiego typu kosztorysów metodą szczegółową stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny najmu i pracy sprzętu opracowywane przez tę firmę.

Zmiany przepisów dotyczące kalkulacji kosztorysowej na obszarze zamówień publicznych jak również wymogi przy korzystaniu z kredytów Banku Światowego czy unijnych funduszy pomocowych spowodowały, że coraz popularniejszą w kalkulacjach kosztorysowych staje się metoda uproszczona.

Stąd też, po pokonaniu barier programowych, począwszy od bieżącego roku kosztorysanci posiadający najnowszą wersję NORMY będą mogli również sporządzać kosztorysy metodą uproszczoną przy wykorzystaniu podstaw cenowych przygotowanych przez Orgbud-Serwis.

Aktualnie, w ofercie firmy Athenasoft, z uwagi na przydatność merytoryczną są trzy zbiory informacji przygotowywane przez Orgbud-Serwis:

 1. ceny jednostkowe robót budowlanych, scalonych robót, asortymentów, elementów, stanów i obiektów,
 2. ceny jednostkowe robót w obiektach zabytkowych,
 3. ceny czynników produkcji.

 

1. Ceny jednostkowe robót budowlanych, scalonych robót, asortymentów, elementów, stanów i obiektów

 

1.1. Ceny jednostkowe robót budowlanych (wg KNR - oznaczone na płycie jako ICR..., ICRR...) obejmują:

 • ceny robót inwestycyjnych budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
 • ceny robót remontowych budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
 • ceny robót sieciowych wodno - kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych,
 • ceny robót drogowych,
 • ceny robót energetycznych,

 

1.2. Ceny scalonych robót (wg KNNR - oznaczone na płycie jako CSRB, przeznaczone głównie do kosztorysów ofertowych) obejmują zbiory:

 • ceny robót inwestycyjnych budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
 • ceny robót remontowych budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
 • ceny robot drogowych,
 • ceny robót metalowych,
 • ceny robot melioracyjnych,

 

1.3. Ceny asortymentów (oznaczone na płycie jako ICAR)- są to ceny robót scalonych na wyższym poziomie niż wg KNR-ów i KNNR-ów, skalkulowane w oparciu o indywidualne normatywy opracowane przez Orgbud-Serwis, dotyczą robót budowlanych, instalacji wewnętrznych, instalacji zewnętrznych, nawierzchni ulic i placów, małej architektury,

 

1.4. Ceny elementów, stanów i obiektów (oznaczone na płycie jako IWNB) - ceny przedstawione są na wysokim poziomie agregacji robót i służą przede wszystkim szacowaniu kosztów inwestycji na etapach przedprojektowych, szacowaniu wartości nieruchomości, określania wartości zamówienia wg programu funkcjonalno - użytkowego. Prezentowane informacje cenowe dotyczą budynków i budowli w ujęciu zadaniowym (budynki mieszkalne, przedszkola, szkoły, obiekty sportowe, hale, wiaty, pawilony, obiekty rolnicze, elementy małej architektury, mosty, wiadukty, parkingi, zbiorniki, komory itd), obiektów sieciowych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, linie kablowe, energetyczne, stacje transformatorowe), robót remontowych, modernizacyjnych, rozbiórkowych.

 

2. Ceny jednostkowe robót w obiektach zabytkowych (oznaczone na płycie jako CKZ) – z uwagi na specyfikę robót, informacje cenowe zamieszczone są na odrębnej płycie. Podstawą ich opracowania są Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich (TZKNBK) i obejmują wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w obiektach zabytkowych.

 

3. Ceny czynników produkcji (oznaczone na płycie jako ICCP) - na trzeciej płycie zawarte są, uśrednione w skali kraju ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, ceny najmu i pracy sprzętu, koszty jednorazowe, stawki robocizny kosztorysowej, a także, co jest niezmiernie przydatne przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych, konkretne ceny producentów.

 

W przypadku wszystkich zbiorów omówionych powyżej program kosztorysowy NORMA odczytuje klasyfikator roboty (materiału, sprzętu), opis roboty (materiału, sprzętu), jednostkę miary oraz cenę roboty określoną na różnych poziomach scalenia lub cenę materiału czy sprzętu. Są to dane niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji kosztorysowej. Na płytach zawierających zbiory znajduje się jednak znacznie więcej informacji, z którymi warto zapoznać się przed przystąpieniem do sporządzenia kosztorysu czy jakiejkolwiek innej wyceny. Przede wszystkim interesujące są wstępy tekstowe, każdorazowo określające:

 • zakres wykorzystania informacji cenowych,
 • poziom czasowy przedstawienia informacji,
 • podstawy rzeczowe wyceny,
 • założenia kalkulacyjne, a w nich wysokość przyjętej stawki robocizny kosztorysowej, wysokość przyjętych narzutów.

 

W przypadku cen elementów, stanów i obiektów na płycie znajdują się dodatkowo szczegółowe opisy dotyczące architektury, konstrukcji, technologii wykonania poszczególnych obiektów, dane techniczne, a także szkice lub zdjęcia tych obiektów. Są to ważne informacje pozwalające wybrać do wyceny obiekty podobne tzn. o takiej samej funkcji użytkowej, technologii, standardzie wykończenia i zbliżonych parametrach technicznych. Należy bowiem mieć na uwadze, że przy tej technice wyceny nośnikiem ceny nie jest jednostka przedmiarowa konkretnej roboty (np. m2 w przypadku malowania) lecz powierzchnia użytkowa obiektu, kubatura lub inna jednostka. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. „Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane ustalona w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”.