Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Łączenie wariantów lokalnych w globalne

W wielu pozycjach katalogów typu KNR czy KNNR występują rozwiązania alternatywne, czyli autorzy katalogu przewidują, że roboty można wykonać stosując taki lub inny materiał. Niekiedy rozwiązania alternatywne obejmują wybór spośród więcej niż dwóch rozwiązań.

Jeżeli na etapie kosztorysowania nie wiemy, który z możliwych wariantów zostanie zastosowany, możemy wstawić do kosztorysu wszystkie po to, żeby móc podjąć decyzję później.

 

Rys.1. Okno wyboru wariantu

 

W tym celu zamiast dokonać wyboru konkretnego wariantu, naciskamy przycisk „Zaznacz wszystkie”. Jednocześnie musi być zaznaczone hasło „Prześlij z grupą wariantów”. Dzięki temu pozycja zostanie wprowadzona do kosztorysu z rozwiązaniami wariantowymi.

 

Rys.2. Pozycja kosztorysu z rozwiązaniami wariantowymi

 

Gdybyśmy po naciśnięciu „Zaznacz wszystkie” nie zaznaczyli hasła „Prześlij z grupą wariantów”, to program wprowadziłby tę pozycję ze wszystkimi wariantami jako aktywnymi.

 

Rys.3. Pozycja z wszystkimi nakładami aktywnymi

 

Oczywiście takie działanie można stosować tylko wtedy, gdy doskonale znamy technologię wykonania robót i sami potrafimy odpowiednio zmodyfikować nakłady w tak stworzonej pozycji. Wprowadzanie wszystkich wariantów jako jednocześnie aktywnych jest zazwyczaj niewskazane.

 

Wróćmy więc do sytuacji gdy we wprowadzanych pozycjach aktywny jest tylko jeden wariant.

Załóżmy, że wprowadziliśmy takich pozycji 3 i w każdej z nich warianty dotyczą takiego samego (ale nie tego samego) kryterium wyboru. Zwracam uwagę, że pomimo jednakowego brzmienia kryteriów, nie jest to jedno i to samo kryterium.

 

W naszym przykładzie jest to kryterium „z zastosowaniem pompy czy z ręcznym układaniem betonu”. Ponieważ jednak grupa wariantów powstaje tu w momencie tworzenia pozycji to każda z nich zostaje przyłączona do lokalnego kryterium, związanego z daną pozycją. W rezultacie zmiana aktywności wariantów w jednej pozycji nie ma wpływu na warianty z pozostałych pozycji. Może więc zaistnieć sytuacja, że w jednej pozycji aktywne będą nakłady dla wersji „z pompą do betonu” a w drugiej „ręczne układanie betonu”. Czasami może to mieć sens, ale tylko czasami. Zazwyczaj we wszystkich pozycjach zastosujemy tę samą technologię.

Dlatego warto znać mechanizm umożliwiający „globalizację” wariantów lokalnych.

Jest on bardzo prosty i być może całkiem niepotrzebnie o tym piszę, ale okazuje się, że wielu użytkowników nie zna systemu wariantów, a to co nieznane wydaje się trudne. Z tej przyczyny postanowiłem opisać to działanie.

Aby połączyć kilka lokalnych kryteriów wyboru w jedno globalne należy z menu Kosztorys wybrać hasło Parametry kosztorysu i w oknie, które się pojawi wybrać zakładkę Definicje wariantów.

 

Rys.3. Widok definicji wariantów

 

Na rys. 5. widzimy trzy grupy wariantów związane z jednakowo brzmiącymi kryteriami wyboru. (Proszę zauważyć, że po wejściu w tę zakładkę nie widzieliśmy żadnych wariantów. Aby ujrzeć istniejące kryteria wyboru trzeba było zaznaczyć hasło „Lokalne”.) Każda z nich jest jednak przypisana do innej pozycji, czyli są to grupy związane z kryteriami lokalnymi. My natomiast chcemy dokonywać wyboru jednakowych wariantów we wszystkich trzech pozycjach równocześnie. Powinniśmy więc trzy lokalne kryteria zamienić na jedno globalne. W tym celu zaznaczamy jedno z kryteriów (np. z pozycji 10) i naciskamy przycisk „Dołącz inne”.

 

Pojawi się okno:

 

Rys.4. Okno dołączania kryteriów wyboru

 

Zaznaczamy teraz te kryteria, które chcemy dołączyć do wybranego i naciskamy OK. W ten sposób w miejsce kilku kryteriów lokalnych utworzyliśmy jedno globalne.