Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu z wykorzystaniem mechanizmów programu Norma Pro

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, nie wolno rozliczać robót tymczasowych w osobnych pozycjach kosztorysu inwestorskiego. Do takich robót należy na przykład czas pracy rusztowań. Lecz przecież jednak za wynajem i montaż rusztowania trzeba zapłacić i to nieraz znaczne pieniądze, zwłaszcza gdy dodatkowo musimy płacić za zajęcie pasa ruchu, na którym stoi rusztowanie. Inwestor liczy się z poniesieniem tych kosztów, zaś wykonawca nie zgodzi się zrezygnować z należnych mu pieniędzy. Dlatego trzeba było opracować sposób uwzględnienia tych kwot w kosztorysie. Tu warto zastanowić się nad definicją robót tymczasowych. Otóż są to takie roboty, które same w sobie nie zwiększają wartości, czy funkcjonalności wznoszonego lub remontowanego obiektu, ale beż których niemożliwe (lub zdecydowanie bardziej pracochłonne i tym samym droższe) stałoby się wykonanie robót podstawowych. Ustawienie i przetrzymywanie na placu budowy rusztowania samo niczego nie wnosi, ale bez niego trudno myśleć o wykonaniu niektórych robót elewacyjnych. Dodatkowo po zakończeniu prac, rusztowanie zostanie rozebrane i zniknie z terenu budowy. I dlatego, że zniknie i nie pozostanie po nim ślad, tego typu roboty zostały nazwane tymczasowymi.

 

Z tego co napisałem wyżej, a co Państwo i tak dobrze wiedzą wynika, że roboty takie są „służebne” wobec robót podstawowych. Można by nawet było uznać, że stanowią ich część. Cóż by nam bowiem szkodziło dopisać do pozycji „tynkowanie” sprzętu o nazwie „czas pracy rusztowania” i traktować to jako jedną pozycję, tym razem już na wykonanie robót podstawowych. Nie jest to jednak takie proste. Pozycje służące do liczenia kosztów wynajmu i montażu rusztowań, wyliczane są nieco inaczej niż większość pozycji kosztorysu. Dodatkowo rusztowanie jest ustawiane nie tylko dla robót objętych jedną pozycją. Zazwyczaj jest ich więcej i zachodzi konieczność podziału kosztów pomiędzy nie.

 

Autorzy programu Norma Pro opracowali mechanizmy, które znakomicie to zadanie ułatwiają. Kosztorysant musi po prostu wyliczyć koszt czasu pracy rusztowań, postępując zgodnie z zasadami opisanymi w p.5.15 założeń szczegółowych do rozdziału 16 KNR nr 2-02, tak jak czynił to dawniej. Następnie trzeba określić, w których pozycjach na roboty podstawowe ma być rozliczone to rusztowanie.

 

Nie będę tu opisywał w jaki sposób należy tworzyć pozycję czasu pracy rusztowań, bo szczegółowo przedstawia to mój artykuł „Obliczanie czasu pracy rusztowań w programach Norma”, który jest dostępny na stronie naszego kwartalnika www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne.

 

W tym miejscu skoncentruję się na opisaniu sposobu wykazania kosztów wyliczonych w jednej pozycji do innych.

 

Rys.1. Oznaczenie pozycji jako rozliczanej w innych

 

W oknie dialogowym edycji danych pozycji wybieramy zakładkę „Współczynniki norm” i zaznaczamy kratkę obok tekstu „Wartość pozycji uwzględnij w innych pozycjach”. Następnie zamykamy to okno przyciskiem OK i przechodzimy do pozycji, do których chcemy dodać odpowiednią część kosztów właśnie wyliczonych. Otwieramy okno edycji danych pozycji i tym razem sprawdzamy, żeby kratka obok „Wartość pozycji uwzględnij ...” było puste.

 

Rys.2. Okno z wykazem pozycji, które mają być rozliczane w innych

 

W lewym z dwóch pól w oknie widzimy teraz spis pozycji do rozliczenia w innych. Możemy zaznaczyć te, o które nam chodzi i za pomocą przycisku przenieść je do prawego okna.

 

W opisywanym przykładzie spowoduję, żeby pozycja czasu pracy rusztowań, która była pozycją nr 3 w kosztorysie, lecz po wykonaniu operacji przedstawionej na Rys.1. otrzymała numer 2’, została rozliczona w pozycjach nr nr 1 i 2. W tym celu opisaną przed chwilą operację powtarzam też dla pozycji 1.

 

W efekcie uzyskuję kosztorys, który wprawdzie zawiera pozycję czasu pracy rusztowań, ale jest ona prezentowana jedynie na ekranie monitora. Na wydruku jej nie będzie, natomiast podsumowania pozycji 1 i 2 zawierają informację, że część ich wartości wynika z rozliczenia pozycji 2’.

 

Rys.3. Widok kosztorysu z pozycją 2’ rozliczoną w innych

 

Rys.4 Fragment wydruku kosztorysu z rozliczeniem pozycji w innych