Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od Czytelników

1.

Wysłano: 1 marca 2007 07:58

Temat: Ochrona budynków mieszkalnych przed hałasem i drganiami - J. Ickiewicz (1/2007)

 

 

A skąd ten wentylator w kotłowni węglowej????


odp. Autora artykułu:

Witam serdecznie,
W nowoczesnych kotłowniach (kotłownia oddana do użytku w 2006 r. o mocy około 1 MW zasilająca w ciepło spory kawał miasteczka) tlen potrzebny do spalania węgla dostarczany jest wentylatorem, który wdmuchującym powietrze. Wentylator (lub wentylatory) włącza się cyklicznie i automatycznie, w zależności od zapotrzebowania tlenu do spalania (współczynnik nadmiaru powietrza - lambda). Myślę, że precyzyjnie odpowiedziałem na pytanie.

 

Jerzy Ickiewicz

 

 

*

 

2.
Sent: Sunday, February 11, 2007 6:01 PM

Subject: Czas pracy rusztowań.

 

Szanowni Państwo.

Proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości związanych z kosztorysowaniem (Normą Pro) w zakresie ustalania czasu pracy rusztowań.

Obecna forma przedmiaru (Norma Pro 4.16) w odniesieniu do sposobu określenia czasu pracy rusztowań, którą przedstawiam zleceniodawcy jest kwestionowana z prostego powodu. Pozycja ta (w przedmiarze) nie określa łącznego czasu pracy rusztowań, lecz podaje (po ostatnich uzupełnieniach) wyłącznie wykaz pozycji dla których ten czas policzono w kosztorysie. Jednak łączny nakład czasu pracy nie jest widoczny w okienku przedmiaru. Dlatego też potencjalni wykonawcy otrzymujący od inwestora wyłącznie przedmiar robót, nie mają dostatecznych danych do kosztorysowania ofertowego.

A skoro czas pracy rusztowań stanowi odrębną pozycję kosztorysową, to tak jak wszystkie inne pozycje (w przedmiarze) ma jednoznacznie określać te nakłady. Przecież składniki obmiaru (i przedmiaru) we wszystkich innych pozycjach są ręcznie wprowadzane przez autora kosztorysu. Tylko jak to zrobić w odniesieniu do czasu pracy rusztowań?

Pozycja ta zarówno w kosztorysie jak i w przedmiarze (i obmiarze) jest typową pozycją kosztorysową. A więc moim zdaniem, jej wycena i obmiarowanie powinny odbywać się w sposób identyczny jak pozostałych pozycji. To znaczy, że powinienem mieć możliwość dokonania potrzebnych mi korekt lub uzupełnień w opisie pozycji kosztorysu oraz wprowadzenia składników obmiaru (przedmiaru) a także podanie koniecznych objaśnień (np. wskazanie lokalizacji robót). Obecnie nie ma takiej możliwości gdyż okienko przedmiaru tej pozycji nie jest aktywne.

Moim zdaniem w obmiarze winny być wykazane pozycje, dla których liczony jest czas pracy rusztowań danej grupy (co stanowiłoby tzw. wskazanie lokalizacji robót) oraz wzór wg którego liczony jest ten czas i oczywiście wynik obliczeń zawierający łączny czas pracy rusztowań. Natomiast w kosztorysie (tak jak we wszystkich innych pozycjach) winien znajdować się łączny czas pracy (powtórzony wynik obliczeń z obmiaru) oraz cena jednostkowa najmu rusztowań a także wynik obliczeń (iloczyn tych dwóch składników). Niestety nie jestem informatykiem i nie wiem jak to zrobić.

Być może moja wątpliwość wynika z niedostatecznej znajomości zasad funkcjonowania programu.

Proszę o pomoc.


Od redakcji:

Szanowny Panie,

Sądzę, że musimy tu wyjaśnić znaczenie kilku pojęć podstawowych związanych z kosztorysowaniem.

Pisze Pan, że:

 

„…łączny nakład czasu pracy nie jest widoczny w okienku przedmiaru. Dlatego też potencjalni wykonawcy otrzymujący od inwestora wyłącznie przedmiar robót, nie mają dostatecznych danych do kosztorysowania ofertowego…”

 

W pierwszej części jest to twierdzenie prawdziwe. Przedmiar nie podaje nakładu w pozycji na kalkulację kosztu czasu pracy rusztowania. Czy jednak przedmiar zawiera jakiekolwiek nakłady w pozycjach innego typu? Czy przedmiar określa ilość r-g pracy tynkarzy w pozycji na wykonanie tynków zewnętrznych określonej klasy? Otóż obmiar / przedmiar nie podaje nakładów, a jedynie obmiary (przedmiary) pozycji kosztorysowych. Jak wszyscy doskonale wiemy, nakład wynika z przemnożenia normatywu przez (zazwyczaj) obmiar. Pozycja służąca do wyliczenia kosztu czasu pracy rusztowań jest pozycją o tyle nietypową, że nie istnieje dla niej pojęcie obmiaru, ani pojęcie normatywu. Istnieje jedynie algorytm wyliczania wartości nakładu liczonego w ilości m-g pracy rusztowania. Algorytm ten jest opisany w założeniach szczegółowych do rozdziału 16-go KNR nr 2-02 (począwszy od p. 5.15.). Wartość nakładu m-g czasu pracy rusztowania jest zgodnie z tym algorytmem zależna od sumy roboczogodzin z pozycji opisujących roboty z tego rusztowania wykonywane oraz odpowiednich współczynników z tabel 9923 i 9924, których wartość zależna jest od rodzaju robót i rodzaju wybranego rusztowania.

Dlatego nie mogę zgodzić się z drugą częścią Pańskiego twierdzenia, że oferent nie ma wystarczających danych do prawidłowego wykonania kosztorysu ofertowego. Rolą oferenta jest wiedzieć, które roboty są wykonywane przy użyciu jakiego rusztowania i umieć obliczyć ile czasu dane rusztowanie będzie potrzebne na placu budowy. Fakt, że Norma umożliwia wstawienie pozycji liczenia czasu pracy rusztowań z podaniem, które pozycje przedmiaru opisują roboty wykonywane z rusztowania, ułatwia oferentowi złożenie prawidłowo wyliczonej oferty. Podanie nakładu czasu pracy rusztowania powodowałoby ograniczenie możliwości manewru ze strony wykonawcy poprzez narzucenie mu rodzaju zastosowanego rusztowania (od tego zależy współczynnik z tabeli 9924) i składu zespołu roboczego (tablica 9923 podaje skład minimalny, który może być zmieniony).

Dodatkowo przytoczę tu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które w § 9. wyraźnie zabrania umieszczania w przedmiarze robót pozycji na roboty tymczasowe, do których zalicza się praca rusztowań

„§ 9.1. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

    2. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

[…]”

O rozliczaniu robót tymczasowych w kosztorysie mówi artykuł: „Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu z wykorzystaniem mechanizmów Normy Pro” umieszczony na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne.

 

Andrzej Mościcki

 

 

* *

 

3.

Sent: Monday, February 19, 2007 2:03 PM

Subject: Nowe ikony katalogów

 

W najnowszej wersji programu zauważyłem, że ikony obok niektórych katalogów różnią się od pozostałych. Są oznaczone znakiem zapytania. Przypuszczam, że ma to jakieś znaczenie, ale nie wiem jakie. Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie?


Od redakcji:

Szanowny Panie,

To prawda. Począwszy od wersji 4.17 wprowadziliśmy specjalne oznakowanie katalogów, które zostały przez nas opracowane pod kątem mechanizmów automatycznej modyfikacji danych na podstawie informacji zawartych w części opisowej. Więcej informacji na temat znaczenia ikon umieszczonych przy katalogach i pozycjach w spisie zawiera artykuł „Ikony przy katalogach i pozycjach” zamieszczony w tym numerze w dziale Artykuły problemowe.

 

Andrzej Mościcki

 

 

* * *

 

4.

Sent: Thursday, February 22, 2007 12:11 AM

Subject: Rozporządzenia

 

W swoich wypowiedziach często powołują się Państwo na rozporządzenia z 2004 roku. Gdzie mógłbym znaleźć pełny tekst tych rozporządzeń?


Od redakcji:

Wszystkie teksty ustaw i rozporządzeń można znaleźć na stronie sejmowej . Znajduje się tam wyszukiwarka aktów prawnych, która pozwala na znajdowanie potrzebnych tekstów według różnych kryteriów. Jeżeli jednak chodzi Panu jedynie o dwa rozporządzenia z roku 2004, to wystarczy w programie Norma wejść w menu Pomoc i wybrać hasło Tematy pomocy, a następnie odszukać temat Podstawy prawne dotyczące szacowania wartości robót budowlanych. Oprócz interesujących Pana rozporządzeń znajdują się tam również teksty Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. i Prawa zamówień publicznych.

 

Andrzej Mościcki

  

  

* * * *

 

5.

Sent: Friday, February 23, 2007 08:01 AM

Subject: Różne stawki robocizny

 

W kosztorysie rozliczam robociznę bez podziału na poszczególne zawody, ale chciałbym mieć możliwość dla niektórych robót zastosować inną stawkę niż dla pozostałych. Jak mam to zrobić?


Od redakcji:

Poruszony przez Pana temat jest na tyle istotny, że poświęcamy mu osobny artykuł. Odpowiedzi na swoje pytanie proszę szukać w dziale Artykuły problemowe w artykule „Różne stawki robocizny w kosztorysie”.

 

Andrzej Mościcki