Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 2/2003

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. Nr 52, poz.452, z dnia 28.03.2003 USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
2. Dz.U. Nr 55, poz.477, z dnia 31.03.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
3. Dz.U. Nr 55, poz.485, z dnia 31.03.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" " w Warszawie
4. Dz.U. Nr 59, poz.519, z dnia 08.04.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (Sl)
5. Dz.U. Nr 59, poz.529, z dnia 08.04.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji
6. Dz.U. Nr 60, poz.535, z dnia 09.04.2003 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
7. Dz.U. Nr 61, poz.549, z dnia 10.04.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
8. Dz.U. Nr 65, poz.603, z dnia 16.04.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
9. Dz.U. Nr 66, Poz.620, z dnia 17.04.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami
10. Dz.U. Nr 72, poz.654, z dnia 29.04.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku
11. Dz.U. Nr 80, poz.717, z dnia 10.05.2003 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
12. Dz.U. Nr 80, poz.718, z dnia 10.05.2003 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
12a.   USTAWA - Prawo Budowlane
tekst ujednolicony przez Redakcję
13. Dz.U. Nr 80, poz.721, z dnia 10.05.2003 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych
14. Dz.U. Nr 86, poz.804, z dnia 17.05.2003 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
15. Dz.U. Nr 89, poz.828, z dnia 21.05.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
16. Dz.U. Nr 98, poz.900, z dnia 03.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych
17. Dz.U. Nr 99, poz.906, z dnia 04.06.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów
18. Dz.U. Nr 103, poz.954, z dnia 11.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar
19. Dz.U. Nr 107, poz.1004, z dnia 24.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
20. Dz.U. Nr 110, poz.1057, z dnia 27.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
21. Dz.U. Nr 110, poz.1058, z dnia 27.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
22. Dz.U. Nr 113, poz.1074, z dnia 30.06.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

Monitor Polski

1. M.P. Nr 16, poz.252, z dnia 31.03.2003 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 19 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
2. M.P. Nr 17, poz.269, z dnia 4.04.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
3. M.P. Nr 20 poz.310, z dnia 23.04.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.
4. M.P. Nr 22 poz.334, z dnia 05.05.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
5. M.P. Nr 25 poz.369, z dnia 20.05.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2003 r.
6. M.P. Nr 28 poz.398, z dnia 30.05.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za l kwartał 2003 r.
7. M.P. Nr 29 poz.408, z dnia 05.06.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Dziennik Urzędowy MS

1. Dz.Urzędowy MS Nr 5, poz.25, z dnia 30.12.2002 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI - PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 1 października 2002 r. w sprawie zamieszczania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zaproszeń do udziału w przetargu nieograniczonym

Dziennik Urzędowy MF

1. Dz.Urzędowy MF Nr 6, poz.38, z dnia 12.05.2003 INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWACH PODATKOWYCH
nr SP4/SP1/8012-133/444/03/KW/WG z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie art. 14 a § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa
2. Dz.Urzędowy MF Nr 7, poz.41, z dnia 16.05.2003 INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWACH PODATKOWYCH
nr PP1-811/319/03/DSz./308 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Informator Urzędu Zamówień Publicznych

1. Nr 5/2003, maj 2003 r. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - błędy w obliczeniu ceny