Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (3)

Dla ułatwienia inwestorowi i wykonawcy prowadzenia dokumentacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, w abonamencie nr 3/2002 rozpoczęliśmy publikowanie „Protokołów i formularzy budowlanych”. W cyklu tym przedstawiamy Państwu wybrane wzory zawierające podstawowe wymagania stawiane stronom przez przepisy prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych.

W poprzednich abonamentach podaliśmy Państwu:

  1. Protokół wprowadzenia na budowę - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
  2. Protokół końcowego odbioru robót - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
  3. Formularz "Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
  4. Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
  5. Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
  6. Formularz "Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

Obecnie przedstawiamy kolejne:

  1. Protokół odbioru dokumentacji projektowej - plik w formacie Word (doc) lub AcrobatReader (pdf).
  2. Protokół potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego - plik w formacie Word (doc) lub AcrobatReader (pdf).
  3. Protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy - plik w formacie Word (doc) lub AcrobatReader (pdf).

W abonamencie 2/2003 zamieścimy formularz „Założenia do projektowania”.