Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Wybrane tezy z orzecznictwa Zespołu Arbitrów w zakresie art.27a ust.1 pkt 5 ustawy o z.p.

"Informator Urzędu Zamówień Publicznych" czerwiec 2003 r.   http://www.uzp.gov.pl

 

(wytłuszczenia Redakcji BzG)

 

Sygn. akt: UZP/ZO/0-632/02, Wyrok ZA z dnia 18 czerwca 2002 r.
Przepis pkt 5 ust.1 art.27a powołanej ustawy wprowadzony został ustawą z dnia 26.07.2001r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 113, poz.1208). Zdaniem Zespołu Arbitrów ustawodawca wprowadzając "błędy w obliczeniu ceny" jako przesłankę do odrzucenia oferty dokonał dalszego rozszerzenia katalogu przesłanek powodujących taki skutek. Ustawodawca nie rozróżnił przy tym czy błędy te miałyby mieć istotny wpływ na wynik postępowania czy też nie. Już sam fakt popełnienia jakiegokolwiek błędu przy obliczeniu ceny stanowi przesłankę do odrzucenia oferty dotkniętej taką wadą.
Taka sytuacja ma miejsce w sprawie będącej przedmiotem rozpatrzenia przez Zespół Arbitrów. Odwołujący się wykazał, iż istotnie w niektórych pozycjach oferty firmy, która przetarg wygrała (co najmniej w trzech - poz.26, 51 i 53) nastąpiły błędy w obliczeniu ceny polegające na zaokrąglaniu, które jednak nie mają podstaw w ogólnie przyjętych zasadach zaokrąglania oraz w Polskiej Normie.
Zespół Arbitrów dokonał w tym zakresie samodzielnych ustaleń (obliczeń), które potwierdziły powyższe fakty podane przez Odwołującego się.
Fakt, iż istotnie błędy te sprowadzały się do różnic wynoszących jeden lub kilka groszy nie ma znaczenia ze względu na rygorystyczne brzmienie powołanego przepisu ustawy. Także podnoszona przez Zamawiającego okoliczność, iż kosztorys ofertowy firmy, która przetarg wygrała sporządzany był w oparciu o program komputerowy będący w powszechnym obrocie gospodarczym nie może uzasadniać przyjęcia prawidłowości obliczeń ceny.

 

 

Sygn. akt: UZP/ZO/0-644/02, Wyrok ZA z dnia 18 czerwca 2002 r.
Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie 11 (w piśmie z dnia 30.04.2002 roku) dopuścił możliwość składania kosztorysu ofertowego w formie wydruków komputerowych ale przy tym wyraził zgodę na to, aby były to wydruki z systemów kosztorysowania jakim dysponuje dany oferent.
Przepis art.27a ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych ma charakter obligatoryjny i nakazuje Zamawiającemu odrzucić ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny. Wobec takiego zapisu ustawy należy przede wszystkim rozstrzygnąć, kiedy takie błędy mogą wystąpić. Dokonując wykładni strukturalnej przepisów ustawy, wypada sięgnąć do przepisu art.35 ust.1 pkt 9 ustawy o zamówieniach publicznych, który to przepis nakłada na Zamawiającego obowiązek zamieszczenia w SIWZ sposobu obliczenia ceny oferty. W ocenie Zespołu Arbitrów błąd w obliczeniu ceny występuje przede wszystkim wówczas, gdy oferent nie zastosował się do zapisów SIWZ regulujących tę kwestie. W niniejszym przypadku SIWZ w pkt 10 zawierała sposób podania ceny oferty. Z uwagi na potrzeby m.in. postępowania istotne jest to, że w myśl zapisów SIWZ cena stanowiła iloczyn ceny jednostkowej dla poszczególnych elementów robót i ilości jednostek obmiarowych tych elementów. Oferent zobligowany był do podania ceny jednostkowej każdego elementu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót zamieszczając w odpowiednich kolumnach: - nazwę jednostki obmiarowej; - ilość jednostek obmiarowych; - cenę netto jednostki obmiarowej; oraz odpowiedni iloczyn ilości i ceny. Cenę oferty stanowiła suma wartości elementów robót obliczonych zgodnie z zapisem ze zdania poprzedniego. Co istotne - obliczenia ceny oferty mogły być dokonane przy użyciu systemu kosztorysowania posiadanego przez oferentów - w formie wydruków komputerowych. Ponieważ zapisy SIWZ wiążą strony postępowania - w tym Zamawiającego - Zespół Arbitrów uznał, że przy tak sformułowanych zapisach SIWZ Zamawiający nie udowodnił, że oferta Odwołującego posiadała błędy w obliczeniu ceny. Sprawdzając prawidłowość obliczeń, winien był stosować się do zapisów SIWZ - zatem korzystać z systemu kosztorysowania, przy użyciu którego oferta została skalkulowana - a tego nie uczynił. Przesądza to o uwzględnieniu odwołania.

 

 

Sygn. akt: UZP/ZO/0-686/02, Wyrok ZA z dnia 26 czerwca 2002 r.
Zamawiający nie mógł podjąć decyzji o uznaniu błędnie wyliczonego podatku Vat jako oczywistej omyłki. Nieprawidłowo wyliczony Vat jest błędem w obliczeniu ceny, a nie oczywistą omyłką.

 

 

Sygn. akt: UZP/ZO/0-1144/02, Wyrok ZA z dnia 12 września 2002 r.
Ustawa o zamówieniach publicznych nie definiuje pojęcia ceny, zatem definicję ceny dla potrzeb zamówień publicznych należy stosować z ustawy z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97, poz.1050) o cenach. Art.3 ust.1 ustawy o cenach stanowi, że cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 16, poz.79) o denominacji złotego jednostką pieniężną obowiązującą w Polsce jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. Zgodnie ze SIWZ każdy z oferentów miał podać cenę za 1 litr oleju napędowego, przy czym cena była jedynym kryterium wyboru. Tak więc każdy oferent był zobowiązany podać cenę w obowiązujących jednostkach pieniężnych, a więc w pełnych złotych i groszach. Ustawa nie dopuszcza zatem podawania cen w dziesiętnych czy setnych częściach grosza. Jeśli więc złożona oferta, tak jak to miało miejsce w tym wypadku, zawiera cenę z trzema miejscami po przecinku, to taka oferta jako zawierająca błąd w wyliczeniu ceny powinna zostać zgodnie z art.27a ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych odrzucona.
Nadto należy podkreślić, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz.U. Nr 27, poz.268 z późn.zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w §35 ust.5 stanowi, że kwoty wykazywane w fakturach zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Powyższe oznacza, że firma, której ofertę Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą, nie mogłaby podać w fakturze zaproponowanej przez siebie ceny w wysokości 2,427 zł za 1 litr oleju napędowego a musiałaby tę kwotę zaokrąglić do kwoty 2,43 zł za 1 litr oleju napędowego.