Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Zaokrąglenia w obliczeniach ceny oferty - odpowiedź UZP

 

 

     W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 9 maja 2003 roku, w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz.664 ze zm.) uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
     Do zadań zamawiającego związanych z przygotowaniem przetargu o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro należy między innymi przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym dokumentem przetargowym. Dlatego też musi ona w wyczerpujący sposób przedstawiać wszystkie informacje, niezbędne dla dostawców i wykonawców do sporządzenia ważnej oferty odpowiadającej potrzebom zamawiającego. Opis sposobu sporządzenia specyfikacji zawiera art.35 ustawy. Powinien być on na tyle jasny i precyzyjny by eliminować możliwość złożenia oferty wadliwej formalnie. Artykuł 35 ustawy określa jakie elementy musi zawierać prawidłowo przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Jeden z warunków tam zawartych (art.35 ust.1 pkt 9) określa, iż w specyfikacji ujęty być musi opis sposobu obliczenia ceny oferty. W praktyce zamówień publicznych przyjęło się, iż specyfikacja nie musi zawierać jednoznacznego określenia ceny oferty, ale zawsze powinna wskazywać opis sposobu jej obliczania. Zamawiający bowiem może żądać, w zależności od swoich potrzeb, albo podania ceny łącznej za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, cen poszczególnych pozycji lub też cen jednostkowych. Takim wskazaniem sposobu obliczenia ceny oferty jest także opis sposobu zaokrąglania liczb dziesiętnych, które pojawić się mogą w przypadku naliczania podatku VAT.
     Należy wskazać, iż oferta która zawiera cenę określoną w tysięcznych częściach złotego może podlegać odrzuceniu na podstawie art.27a ust.1 pkt 4, jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W pewnych przypadkach (gdy cena oferty stanowi podstawę rozliczania się pomiędzy zamawiającym a oferentem lub gdy ceny jednostkowe oceniane są w kryterium oceny ofert) oferent aby złożyć ważną ofertę musi podać ceny w setnych częściach złotego. Jest to związane z faktem, iż rozliczenia pomiędzy stronami umowy dokonywane są w jednostkach pieniężnych zgodnych z polskim systemem płatniczym. Takie rozwiązanie zapewni rozliczanie się stron umowy po cenach przedstawionych w ofercie.
     Ustawa o zamówieniach publicznych nie definiuje pojęcia ceny oferty, dlatego też należy posiłkowo stosować definicję zawartą w art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz.1050, ze zm.). Przepis ten stanowi, że ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Natomiast w art.31 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997r. Nr 140, poz.938, ze zm.) określone zostało, iż znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. W ustawie z dania 7 lipca 1994r. o denominacji złotego (Dz.U. z 1994r., Nr 84, poz.386 ze zm.) ustawodawca określa, iż nowa jednostka pieniężna o nazwie złoty dzieli się na 100 groszy (art.1 ust.2). Tym samym w polskim systemie płatniczym nie ma tysięcznych części złotego.
     Ustawa o zamówieniach publicznych nie wskazuje w jaki sposób należy zaokrąglać liczby dziesiętne powstające w wyniku obliczania podatku VAT. Toteż należy przyjąć, iż o ile nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa, zamawiający może ustalić jaką metodą podmiot przygotowujący swoją ofertę powinien dokonywać obliczenia ceny oferty. Zaokrąglenie cen przedstawionych w ofercie może opierać się w szczególności o reguły przyjęte w § 35 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2002r. Nr 27, poz.268, ze zm.).
     W tym miejscu uprzejmie informujemy, że powyższa opinia stanowi ogólną interpretację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych, mając na celu ujednolicenie praktyki stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, zajmuje się wyjaśnieniem ogólnego ich znaczenia - gdy powstają w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Jednocześnie nie znając wszystkich okoliczności konkretnych spraw ani nie mając podstaw prawnych do ich pełnego wyjaśnienia, Urząd nie może wypowiadać się w kwestii indywidualnego stosowania przepisów prawa. Do takiego doradztwa prawnego powołane są odpowiednie komórki prawne poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz podmioty zawodowo trudniące się doradztwem prawnym.

 

 

Z poważaniem