Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Umowa na wykonanie projektu budowlanego uwzględniająca stosowanie Polskich Norm

Od jednego z naszym Czytelników otrzymaliśmy poniższe pytanie:

Od momentu wejścia w życie ustawy o normalizacji Polskie Normy mają charakter fakultatywny. Jak w takim razie zawrzeć umowę z projektantem, by projekt (a potem jego wykonanie) był zgodny z PN? Wiele warunków technicznych odbioru odwołuje się przecież do PN.

Przedstawiamy Państwu poniżej odpowiedź pana dr.J.Dylewskiego.

 

 

Ponieważ w dalszym ciągu w art.20 ustawy Prawo budowlane widnieje zobowiązanie dla projektanta do wykonania projektu budowlanego zgodnie z przepisami, stosowanie Polskich Norm przy projektowaniu jest dla niego, mimo wejścia w życie od 1 stycznia 2003 roku nowej ustawy o normalizacji, znoszącej obligatoryjność PN, dalej obowiązująca.
Wniosek taki można wysnuć na podstawie następującego rozumowania:

 

  • jednymi z ogólnie wymienionych wyżej przepisów są także rozporządzenia różnych ministrów w sprawie warunków technicznych jakim mają odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, wydane do art.7 Prawa budowlanego (jak np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 i z 2003r. nr 33, poz.270)),
  • wymienione wyżej rozporządzenia nakładają obowiązek stosowania przy projektowaniu, obok treści samego rozporządzenia, także Polskich Norm dotyczących danego zakresu projektu (np. § 204 wspomnianego rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. wprowadza obowiązek stosowania wszystkich Polskich Norm z zakresu projektowania konstrukcyjnego).

 

Zatem dodatkowe wprowadzanie jakiegokolwiek nowego tekstu do umów o prace projektowe jest właściwie w tych przypadkach zbyteczne.

 

Problem komplikuje się jeśli zależy nam na unormowaniu rozwiązań projektowych nie objętych zakresem w/w przepisów, przy chęci wymuszenia zgodności projektu ze starymi już bardzo, ale dalej zgodnymi z zasadami tzw. sztuki budowlanej normami typu odbiorowego (z tekstem w tytule "wymagania i badania techniczne przy odbiorze") lub przy zamawianiu innych, ewentualnie potrzebnych opracowań projektowych, np. projektu wykonawczego.
Do umowy można wówczas wpleść zapis:

 

"Projektant zobowiązuje się do wykonania zamawianej pracy zgodnie z uregulowaniami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych" oraz istniejących Polskich Normach, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny".

 

Zapis ten, zaakceptowany w umowie o prace projektowe przez Projektanta może stanowić podstawę wymagania, aby powstały projekt był zgodny z istniejącą normalizacją.
Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby powoływanie się na istniejące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, niestety opracowania takie istnieją do tej pory wyłącznie dla robót branży drogowej.