Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Nowe rozporządzenia dotyczące budownictwa jako dobry przyczynek do artykułu dr Dylewskiego

Szanowni Państwo, przypominamy o zmianach w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które weszły w życie w lipcu br. (za wyjątkiem poz.3)

 

Nowe

Przestały obowiązywać

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz.1256)
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
(Dz.U. Nr 98, poz.625)
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1128
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli
wejdzie w życie 1 stycznia 2004r.
 
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1129
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
 
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
 
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
(Dz.U. 1995 Nr 10, poz.47).
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1132
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzonej w wyniku obowiązkowej kontroli
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
 
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140, poz.906),
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz.U. Nr 135, poz.882)
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
obowiązuje od 11 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
(Dz.U. Nr 64, poz.737).
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
obowiązuje od 26 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. Nr 22, poz.206)
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
obowiązuje od 26 lipca 2003r.
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 92, poz.460 oraz z 1995r. Nr 102, poz.507)
zgodnie z inf. ze strony www.sejm.gov.pl
rozporządzenie powyższe jest:
1. obowiązujące
2. uznane za uchylone
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
obowiązuje od 26 lipca 2003r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe
(Dz.U. Nr 7, poz.64).