Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania preferencji krajowych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl w dziale [ PRAWO ] - [Nowości] został m.in. zamieszczony Komunikat w sprawie stosowania preferencji krajowych, który przytaczamy Państwu w całości.

 

 

W związku z pytaniami dotyczącymi obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz.U. nr 140, poz.776, ze zm.), które pojawiły się po usunięciu tego rozporządzenia z wykazu obowiązujących aktów prawnych Systemu Informacji Prawnej LEX, Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych uprzejmie wyjaśnia co następuje.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz.U. nr 140, poz.776, ze zm.) nadal obowiązuje.

 

Art.1 pkt 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych dokonał skreślenia art.18 ust.2 - 6 ustawy o zamówieniach publicznych, przy czym zgodnie z art.4 pkt 3 ustawy nowelizującej, wskazana zmiana wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. W doktrynie[1] jak i judykaturze nie budzi żadnej wątpliwości, że utrata mocy obowiązującej przepisów wykonawczych następuje jeżeli: 1) uchylono ustawę udzielającą upoważnienia do jego wydania; 2) uchylono jedynie przepis upoważniający do wydania danego aktu; c) zmieniono treść przepisu upoważniającego do wydania danego aktu wykonawczego (§ 23 Uchwały nr 147 Rady Ministrów z 5 listopada 1991r. w sprawie zasad techniki prawodawczej). Ustawodawca, który zamierza utrzymać czasowo w mocy dotychczasowe akty wykonawcze do uchylonej ustawy (lub akty wydane na podstawie uchylonego lub zmienionego przepisu upoważniającego), powinien temu rozstrzygnięciu dać niewątpliwy wyraz słowny w nowej ustawie, nadając przepisowi przejściowemu brzmienie: "Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą (patrz § 23 ust.2 zasad techniki prawodawczej) oraz wyznaczyć organowi upoważnionemu termin, do którego ma obowiązek wydać nowy akt wykonawczy (§ 23 ust.3).

 

Nie budzi wątpliwości, że na dzień dzisiejszy przepis upoważniający do wydania rozporządzenia w sprawie stosowania preferencji krajowych nie został ani uchylony, ani też zmieniony lecz - jak zostało wskazane wyżej - w dotychczasowym brzmieniu obowiązuje do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Utrata mocy tego aktu nastąpi więc dopiero z momentem uchylenia przepisu upoważniającego do jego wydania, chwilą tą zaś będzie dzień uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.

 

Elżbieta Gnatowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego UZP

Warszawa, 25 lutego 2001 roku

 

 

 

1. S. Wronkowska, M. Zieliński: Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997r., str.53