Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Artykuły problemowe w BzG 1/2010 - streszczenia

Listy od czytelników

 1. Odpowiedzi na pytania Czytelników
  Omawiana problematyka: 1. praca deskowań; 2. i 5. numer licencji programu na wydrukach; 3. segregowanie pozycji kosztorysu; 4. „niedoróbki” w KNR nr 4-01; 6. Kp+Z do czasu pracy rusztowań; 7. Tabela elementów scalonych; 8. błędne stosowanie „automatycznych” modyfikacji.

Kącik Kosztorysanta

 1. Koszty pracy w budownictwie - nieco inne spojrzenie - Zofia Bolkowska
  „(...) Różne mogą być sposoby obliczania kosztów pracy, również narzutów koszów pośrednich, czy narzutów zysku. Jedną z propozycji jest szacowanie kosztów pracy i innych wskaźników na podstawie przeciętnych wyników osiąganych w gospodarce (publikowanych przez GUS). (...)”

 2. Analogia i co tam jeszcze - Michał Paradowski
  Kilka słów o stosowaniu analogii, interpolacji i ekstrapolacji w kosztorysowaniu robót budowlanych.

 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (część I) - Andrzej Warwas
  Od czterech lat nie pisaliśmy o specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, ale że nadal są one traktowane zarówno przez większość Zamawiających, jak i przez autorów piszących je (często poważne biura projektowe) jako opracowania zbędne, postanowiliśmy powrócić do tematu.

 4. Kurs kosztorysowania w pigułce - Balbina Kacprzyk
  „(...) Znajomość i umiejętność obsługi komputerowych programów kosztorysowych nie jest równoznaczna z umiejętnością kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (...)”

 5. Résumé nie do końca - Jarosław Maliński
  „(...) Ze strony www.intercenbud.pl można pobrać bezpośrednio do programu całkiem pokaźną bazę zarówno cen średnich, jak i cen producentów (z resztą nie tylko do Normy!)... Dostępna jest także wciąż rozszerzana baza cen jednostkowych robót – sprawdza się doskonale zarówno w przypadku sporządzania szybkich kalkulacji, jak i wtedy gdy chcemy dokonać porównania z naszymi szczegółowymi kalkulacjami, dając nam informację, czy w którymś momencie nie „przestrzeliliśmy” ceny. (...)”

Zamówienia publiczne

 1. Najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych - Dariusz Piasta
  Omówienie głównych zmian w Pzp wprowadzonych dwiema ostatnimi ustawami nowelizującymi: z dnia 5 listopada 2009 r. i z dnia 2 grudnia 2009 r.

 2. Sposób i tryb wyboru partnera prywatnego - Ewa Wiktorowska
  Wyboru partnera prywatnego (z uwzględnieniem przepisów o PPP) dokonuje się stosując przepisy ustawy Pzp, albo ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi. Decyzja, którą z ustaw wybrać i jaką procedurą wyboru należy się posłużyć nie jest jednak prosta. Autorka w sposób przejrzysty przybliża to zagadnienie.

 3. SzuKIO - wyszukiwarka dokumentów KIO, ZA, GKO oraz ETS - Maciej Tomaka
  Każdy zamawiający, wykonawca, kosztorysant, kontroler, audytor czy też prawnik, podobnie jak inni, potrzebuje narzędzia, które umożliwi mu wykonanie zadań sprawnie, rzetelnie i bezproblemowo. Osobom, które działają w „środowisku” zamówień publicznych proponujemy zapoznanie się z wyszukiwarką SzuKIO.

 4. Skutki prawne kosztorysu dla zawarcia i zmiany umowy o roboty budowlane (część I) - Łucja Lapierre
  W części I artykułu autorka omawia znaczenie kosztorysu inwestorskiego na etapie zamówienia oraz procedury wyboru wykonawcy, kosztorysu ofertowego – na etapie zawarcia umowy o roboty budowlane.

 5. Zamówienia publiczne na Węgrzech - Dariusz Piasta
  System zamówień publicznych na Węgrzech reguluje jedna z najdłuższych ustaw o zamówieniach, licząca ponad 400 obszernych artykułów, a dodatkowo wiele kwestii jest uregulowanych w przepisach wykonawczych. Autor artykułu dokonał iście magicznej sztuki – streścił te przepisy na dwóch stronach.

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Krajowy System Zarządzania Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi Finansowanymi ze Środków Publicznych (część I) - Olgierd Sielewicz
  Zamówienia, o których ogłoszenia zgodnie z prawem muszą być przekazywane do publikacji do Dz.Urz. UE będą zarządzane na wniosek zainteresowanych zgodnie z „Krajowym systemem zarządzania budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej". Choć teraz skorzystanie z systemu jest dobrowolne, warto zbierać doświadczenia efektywnego wykorzystania pomocy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

 2. Wpływ projektanta na kosztorys robót budowlanych (część I) - Aleksander Krupa
  W tej części artykułu autor omawia obserwowane mankamenty dokumentacji projektowej i ich wpływ na kosztorys robót budowlanych: - niekompletność projektu (co w efekcie daje niekompletność przedmiaru robót), - posługiwanie się przez projektanta nieaktualną lub błędną bazą cenową.

 3. Co o uwarunkowaniach środowiskowych inwestor wiedzieć powinien - Jerzy Bolkowski
  „(...) przedsięwzięcia inwestycyjne muszą być bardzo dobrze przygotowane nie tylko od strony technicznej, ale także legislacyjnej i informacyjnej, aby zapobiec przykrym konsekwencjom wynikającym z nieprzestrzegania uwarunkowań ochrony środowiska (...)”

 4. Uwarunkowania pracy kierownika budowy (część I) - Heliodor Jerzy Orłowski
  W BzG nrnr 3,4/2009 autor omawiał uwarunkowania pracy projektanta. Teraz kolej na kierownika budowy.

Budujemy, budujemy...

 1. Nowe, stare, ujednolicone, czyli wszystko o dyrektywie w sprawie minimalnych wymagań BHP przy użytkowaniu sprzętu roboczego - Przemysław Róziewicz
  Czy implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. do naszych przepisów krajowych spowoduje jakieś znaczące zmiany?

 2. W Łodzi próbowano obalić prawo Parkinsona?! - Michał Paradowski
  Fantasmagorie w łódzkim magistracie - Łódź Centrum Kultury Europejskiej (CŁC za 500 mln zł), tor Formuły 1, całoroczny stok narciarski, itd. itp.

 3. Murowanie zimą do łatwych zadań nie należy - Sławomir Gąsiorowski
  Kilka słów na temat technologii wykonywania prac murarskich w niskich temperaturach i zagrożeń z tym związanych.

Programy

 1. Numer licencji na wydruku - Andrzej Mościcki
  Blokada możliwości usuwania numeru licencji z wydruku kosztorysu, jako zabezpieczenie przed „piractwem”.

 2. Samo się ... - Andrzej Mościcki
  Artykuł o tym, jak prawidłowo korzystać z systemu automatycznej modyfikacji pozycji. Okazuje się bowiem, że sama znajomość obsługi programu nie wystarczy. Trzeba jeszcze znać zasady kosztorysowania.

 3. Wykorzystanie opcji wydruków na przykładzie Tabeli Elementów Scalonych - Andrzej Mościcki
  Często klienci pytają o usytuowanie poddziałów na wydruku Tabeli Elementów Scalonych. Pytania dotyczą też drukowania podsumowań pełnych działów zgodnie z wymaganiami zestawień dla SIWZ. Te i inne kwestie związane z wydrukiem TES opisuje artykuł.

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.