Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Jak pozyskać pieniądze z PHARE

Athenasoft Sp.z o.o. jako akredytowany wykonawca usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu PHARE - "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" zaprasza firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw do współpracy. Jeśli zastanawiacie się Państwo nad drogami rozwoju swojego businessu i potrzebujecie wsparcia w dziedzinie zakupu i uruchomienia nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem to przeczytajcie poniższe informacje i skontaktujcie się z naszym biurem. Doświadczeni konsultanci będą Wam służyć wszelką pomocą, przygotują dla Was koncepcje informatyzacji firmy zgodną z jej planami businessowymi, omówią cele i środki do osiągnięcia, dostarczą gotowe rozwiązanie i przeszkolą pracowników Waszej firmy w jego używaniu. Program PHARE ma na celu dofinansowanie Waszych kroków zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o terminach składania wniosków, rodzajach działań, które mogą zostać dofinansowane z programu oraz zasadach kwalifikacji kosztów i wysokości dotacji.

 

Dotacje w ramach europejskiego programu PHARE "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" Linia budżetowa PL 0003.07-05.2

 

Terminy składania wniosków

 

 • w 2003 r.: 6 października, 3 listopada, 1 grudnia
 • w 2004 r.: 12 stycznia, 9 lutego, 1 marca.

 

Następujące działania mogą być finansowane w ramach programu:

 

 • Audit technologiczny - ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę

 

Opis działania
Działanie będzie podejmowane przez MSP na wczesnym etapie procesu unowocześniania (wprowadzania rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii) przedsiębiorstwa (procesów, wyrobów, urządzeń, sprzętu, oprogramowania i osprzętu). Działanie będzie składać się z usług doradczych, prowadzących do opracowania raportu na temat aktualnej pozycji (z odniesieniem do przyszłych wymagań rynku) przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji oraz przedsiębiorstw współpracujących, w zakresie technologii i rozwiązań innowacyjnych. Usługi te rozpoczną się od analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych technologii poprzez porównanie konkurencyjności branży w stosunku do pozostałych branż gospodarki i określenie pozycji przedsiębiorstwa wewnątrz branży. Dotacja obejmie do 60% kosztów działań związanych ze strategicznym i branżowym/technologicznym doradztwem eksperckim.

 

Następujące działania uznaje się za kwalifikowane:

 

 • zbieranie i analiza dostępnych informacji w celu określenia kierunków rozwoju technologicznego danej branży pod kątem konkurencyjności rynkowej i produktowej przedsiębiorstwa;
 • identyfikacja technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • analiza czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa, warunkujących jego pozycję rynkową i szanse dalszego rozwoju;
 • opracowanie możliwych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy krytycznymi czynnikami sukcesu a technologiami dostępnymi w danej branży.

 

 • Strategia przedsiębiorstwa w zakresie technologii - przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii

 

Opis działania
Działania będą realizowane przez MSP na etapie przygotowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne oraz jej realizacji. Działania mogą obejmować usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz z wprowadzeniem nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

 

Usługi te umożliwią opracowanie i wdrożenie strategii technologicznego rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wdrażane rozwiązania innowacyjne i nowe technologie. Opracowana strategia pozwoli przedsiębiorstwu na podejmowanie decyzji zarówno w zakresie rozwiązań technicznych (wybór najlepszej technologii), jak i ekonomicznych (tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane technologie).

 

Następujące działania uznaje się za kwalifikowane:

 

 • przygotowanie planu technologicznego przedsiębiorstwa - technologicznego studium wykonalności, które obejmuje:
 • opracowanie strategii przedsiębiorstwa w dziedzinie technologii - możliwe scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań pomiędzy krytycznymi czynnikami sukcesu a technologiami dostępnymi w danej branży oraz
 • analizę ekonomiczną, finansową i techniczną wykonalności planowanych inwestycji w związku z proponowaną strategią technologiczną;
   
 • badania rynku i identyfikacja potencjalnych dostawców nowej technologii,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wdrażania rozwiązań przewidzianych w strategii,
 • negocjacje handlowe, pomoc prawna przy zawieraniu kontraktu,
 • usługi z zakresu praw własności intelektualnej oraz praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej,
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych (niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne).

 

 • Wdrażanie pozyskanych technologii

 

Opis działania
Działanie będzie realizowane przez MSP wdrażające pozyskane rozwiązania technologiczne (nowe maszyny, procesy, produkty itp.). Będzie ono obejmować usługi doradcze/ szkolenia /usługi eksperckie związane z wdrożeniem nowych technologii

 

Następujące działania uznaje się za kwalifikowane:

 

 • poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji ściśle związanych z wdrożeniem nowej technologii;
 • szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowej technologii;
 • usługi z zakresu praw własności intelektualnej oraz praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej;
 • usługi komputerowego wspomagania procesu projektowania i wytwarzania(Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing - CAD / CAM);
 • usługi eksperckie związane z uruchomieniem nowej technologii;
 • usługi doradcze związane z dostosowaniem technicznym, technologicznym i organizacyjnym przedsiębiorstwa do wdrażanej technologii.

 

Wszystkie działania powinny dotyczyć technologii, których zakup miał miejsce nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o dotację.

 

 • Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych przedsiębiorcy

 

Opis działań
Działanie będzie obejmować usługi doradcze i eksperckie dla przedsiębiorstw innowacyjnych.

 

Następujące działania uznaje się za kwalifikowane:

 

 • usługi badawcze obejmujące analizy, ekspertyzy, testy, symulacje;
 • usługi projektowe, w tym dotyczące wzornictwa;
 • usługi komputerowego wspomagania procesu projektowania i wytwarzania (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing - CAD / CAM);
 • usługi z zakresu praw własności intelektualnej, praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej;
 • usługi dotyczące poszukiwania zewnętrznego finansowania inwestycji związanych ściśle z wdrożeniem nowych technologii w przedsiębiorstwie;
 • poszukiwanie partnerów zainteresowanych wdrożeniem nowej technologii;
 • szkolenia pracowników związane z wdrożeniem nowej technologii;
 • usługi związane z wykonywaniem prototypów i szybkie prototypowanie

 

Następujące rodzaje działań nie są uznane jako kwalifikowane:

 

 • Pomoc techniczna nie związana z rozwojem przedsiębiorstwa w oparciu o rozwiązania innowacyjne i nowe technologie,
 • Usługi konsultacyjne świadczone przez usługodawców spoza listy akredytowanych wykonawców.

 

Wysokość przyznawanej dotacji

 

Kwoty dotacji muszą się mieścić w następującym przedziale:

 

 • kwota minimalna: 1.500,00 EURO
 • kwota maksymalna: 10.000,00 EURO

 

Dotacja nie może przekroczyć 60% kwalifikowanych kosztów netto projektu. Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.

 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację musi spełniać następujące kryteria:

 

 • być małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej,
 • mieć siedzibę na terenie Polski,
 • być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie projektu i za nadzór nad jego realizacją,
 • mieć odpowiednie środki finansowe zapewniające płynną i terminową realizację projektu.

 

Potencjalni wnioskodawcy nie są uprawnieni do ubiegania się o dotację, jeżeli:

 

 • ogłoszona została ich upadłość lub są w trakcie likwidacji, znajdują się pod zarządem komisarycznym, przystąpili do postępowania układowego z wierzycielami, zawiesili prowadzenie działalności lub znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
 • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe,
 • zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z działalnością zawodową;
 • są winni poważnego wykroczenia w zakresie działalności zawodowej, potwierdzonego w dowolny sposób, który uznany zostanie za uzasadniony,
 • zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zalegają z uiszczaniem podatków i opłat,
 • stwierdzone zostaną wobec nich nieprawidłowości w udzielaniu wymaganych informacji, warunkujących uczestnictwo w programie Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw;
 • stwierdzono, iż w istotny sposób nie spełnili zobowiązań wynikających z innych umów zawartych w ramach innych programów pomocowych Unii Europejskiej,
 • stwierdzono, że próbowali wejść w posiadanie poufnych informacji lub wpłynąć na decyzję komisji lub jednostki kontraktującej w trakcie procesu oceny wniosków w bieżącym lub poprzednich zaproszeniach do składania wniosków o dotacje,
 • na realizację działań objętych wnioskiem otrzymali pomoc z innych środków publicznych.

 

Wielkość projektów

 

 • Wartość projektów:
  Nie ma żadnych ograniczeń co do całkowitej wartości realizowanego projektu, jednakże kwota przyznanej dotacji musi być zgodna z limitami (minimalnym i maksymalnym) określonymi w pkt. I.1.3. niniejszych Wytycznych.
 • Okres realizacji:
  Działania realizowane w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw powinny zostać zakończone do 31 maja 2004 r.

 

Koszty podlegające finansowaniu

 

 1. Aby koszty mogły podlegać finansowaniu, muszą one:
  - być niezbędne dla wykonania przedsięwzięcia objętego umową i pozostawać w zgodzie z zasadami prawidłowego zarządzania finansowego, a zwłaszcza wskaźników wartości za cenę oraz efektywności kosztowej;
  - być poniesione w okresie trwania przedsięwzięcia, określoną w art. 2 Warunków Szczególnych;
  - zostać rzeczywiście poniesione, zaksięgowane u Beneficjenta lub jego partnera, muszą być rozpoznawalne i weryfikowalne oraz wsparte oryginalną dokumentacją.
   
 2. Następujące koszty bezpośrednie podlegają finansowaniu:
  - koszty personelu przypisanego do realizacji przedsięwzięcia, odpowiadające rzeczywistemu wynagrodzeniu wraz z ubezpieczeniem społecznym, oraz innym kosztom wchodzącym w skład wynagrodzenia; wynagrodzenia i koszty nie mogą być wyższe od zazwyczaj ponoszonych przez Beneficjenta, a ich stawki nie mogą przekroczyć powszechnie akceptowanych na danym rynku;
  - koszty delegacji i diet personelu uczestniczącego w przedsięwzięciu, pod warunkiem, że odpowiadają stawkom przyjętym na danym rynku i nie przekraczają wartości akceptowanych przez Jednostkę Kontraktującą (dotyczy również opłat za podróże lotnicze w klasie ekonomicznej);
  - koszty zakupu sprzętu (nowego lub używanego) i usług (transport, wynajem itd.), o ile odpowiadają one normalnym cenom rynkowym;
  - koszty materiałów konsumpcyjnych i innych materiałów;
  - wydatki związane z podwykonawstwem i wydatki ponoszone przez partnerów Beneficjenta;
  - koszty wynikające bezpośrednio z wymogów umowy (rozpowszechniania informacji, szczegółowej oceny przedsięwzięcia, audytu, tłumaczeń, druku, ubezpieczeń, szkoleń osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, itp.), w tym, odpowiednio, koszty usług finansowych (zwłaszcza koszt przelewów i gwarancji finansowych);
  - podatki, z zastrzeżeniem art. (4);
  - rezerwa nie przekraczająca 5% kosztów bezpośrednich podlegających finansowaniu, przeznaczona do wykorzystania jedynie po wcześniejszym pisemnym (listownie) upoważnieniu Jednostki Kontraktującej;
   
 3. Określony procent kosztów stałych Beneficjenta, uznanych za poniesione w związku z przedsięwzięciem, nie przekraczających 7% wszystkich kosztów bezpośrednich podlegających finansowaniu, będzie podlegało finansowaniu jako koszty pośrednie.
  Koszty pośrednie będą podlegały finansowaniu o ile nie będą obejmowały kosztów przypisanych do innego tytułu w ramach budżetu umowy.
  Koszty pośrednie nie będą podlegały finansowaniu w przypadkach, w których umowa dotyczy finansowania przedsięwzięcia wykonywanego przez jednostkę, która otrzymuje dotację na koszty operacyjne ze strony Komisji Europejskiej.
   
 4. Następujące koszty nie będą podlegały finansowaniu:
  - zabezpieczenia możliwych przyszłych strat lub długów;
  - zaległe odsetki;
  - zakup gruntów lub budynków, za wyjątkiem koniecznych dla realizacji przedsięwzięcia, których prawo własności musi zostać przekazane końcowym odbiorcom w momencie zakończenia przedsięwzięcia;
  - straty wynikające z ryzyka kursowego;
  - podatek VAT, o zwrot którego może się ubiegać Beneficjent.

 

Informacje dodatkowe:

 

Przedsiębiorca - mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999r. (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami), a w szczególności Art. 2, Art. 54, Art. 55

 

Art. 2.

 

1. Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

2. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1.

3. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1.

 

Art. 54.

 

1. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 5 milionów EURO.

 

2. Nie uważa się jednak za małego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali posiadają:

 • więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
 • prawa do ponad 25% udziału w zysku,
 • więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

 

Art. 55.

 

1. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w złotych 27 milionów EURO.

 

2. Nie uważa się jednak za średniego, przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy inni niż mali i średni posiadają:

 • więcej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji,
 • prawa do ponad 25% udziału w zysku,
 • więcej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

 

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości to zapraszamy do kontaktów z nami. Pamiętajcie, że konsultanci i wdrożeniowcy Athenasoft gotowi są służyć Wam pomocą w trudnym procesie rozwoju firmy. Dodatkowe informacje o tym i innych programach PHARE możecie znaleźć na stronach PARP: http://www.parp.gov.pl