Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy w II kw. 2010 r.

Za podstawę naliczania dodatku z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy przyjęto wartość kosztorysową robót objętych umową.
W tablicy 1 podano zmianę wysokości dodatku w czasie ostatnich dwóch lat.

 

Tablica 1

 

Z zestawienia wynika, że średnia wielkość dodatku z tytułu GW nie zmieniała się znacząco między poszczególnymi kwartałami – maksymalna różnica wartości średniej wynosi 0,3 punktu procentowego.
W porównaniu z danymi z II kwartału 2009 r. średnia wielkość dodatku z tytułu pełnienia funkcji GW w II kwartale 2010 r. zmniejszyła się o dwie dziesiąte punktu procentowego, aczkolwiek ostatnio daje się zauważyć tendencja wzrostowa.

 

 

Kształtowanie się dodatków z tytułu generalnego wykonawcy w przekrojach województw w II kwartale 2010 r. przedstawia tablica 2.

 

Tablica 2

 

Z zestawienia wynika, że średnia wielkość dodatku z tytułu GW nie różni się znacząco między poszczególnymi województwami i zawiera się w przedziale 2,9÷3,6%.