Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów w II kw. 2010 r. (część III) – Dane w przekrojach wybranych miast – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych

W uzupełnieniu regionalnych informacji o kosztorysowych stawkach robocizny i narzutach, w rozdziale tym przedstawiono dane z wybranych większych miast. Dopełnieniem obrazu jest wykres kosztorysowych stawek robocizny dla robót budowlanych w poszczególnych miastach na tle średniej stawki krajowej.

 

 

 

W materiale źródłowym odrzucono stawki niższe, niż wynikają z minimalnej płacy z uwzględnieniem obowiązujących narzutów. Dla pełnego jednak obrazu informujemy, że wiele zakładów rzemieślniczych i przedsiębiorstw z różnych przyczyn zawierało umowy o wykonanie robót w oparciu o kosztorysowe stawki robocizny 6,00 ÷ 9,00 zł/r-g, czyli niższe niż wynikałyby z minimalnej płacy w gospodarce narodowej.

Z informacji zamieszczonych w poniższych tablicach wynika, że w badanych miastach najwyższe stawki robocizny brutto, bez względu na rodzaj robót, odnotowano w Warszawie, a najniższe w Rzeszowie i Kielcach.

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT BUDOWLANYCH W MIASTACH


(kilknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH SANITARNYCH W MIASTACH


(kilknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W MIASTACH


(kilknij, żeby powiększyć)

 

 

KOSZTORYSOWE STAWKI ROBOCIZNY I WSKAŹNIKI NARZUTÓW
DLA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W MIASTACH


(kilknij, żeby powiększyć)

 

Objaśnienia do tablic:

R -kosztorysowa stawka robocizny bezpośredniej wyrażona w zł/r-g obejmuje:

- płace zasadnicze

- premie regulaminowe

- płace dodatkowe i uzupełniające

- obligatoryjne obciążenia z tytułu składek na rzecz ZUS, funduszu pracy i funduszy socjalnych

Kp -wskaźnik narzutu kosztów pośrednich odnosi się do kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu
Z -wskaźnik narzutu zysku odnosi się do sumy kosztów robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich (wskaźniki narzutu zysku sporadycznie już dziś odnoszone do innych podstaw zostały przy opracowywaniu niniejszej informacji pominięte)
R brutto - stawka robocizny brutto wyrażona w zł/r-g obejmuje:
 

- stawkę kosztorysową robocizny bezpośredniej

- narzut kosztów pośrednich

- narzut zysku.