Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 3/2003

Dziennik Ustaw

1.  

 

Prawo budowlane - ujednolicony tekst ustawy pobrany ze strony http://isip.sejm.gov.pl Sejmu RP
2. Dz.U. Nr 115, poz.1079, z dnia 02.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
3. Dz.U. Nr 116, poz.1101, z dnia 04.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół
4. Dz.U. Nr 117, poz.1107, z dnia 07.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
5. Dz.U. Nr 118, poz.1110, z dnia 07.07.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku
6. Dz.U. Nr 118, poz.1111, z dnia 07.07.2003 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
7. Dz.U. Nr 119, poz.1116, z dnia 09.07.2003 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
8. Dz.U. Nr 120, poz.1126, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
9. Dz.U. Nr 120, poz.1127, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
10. Dz.U. Nr 120, poz.1128, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli
11. Dz.U. Nr 120, poz.1131, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
12. Dz.U. Nr 120, poz.1132, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli
12a. Dz.U. Nr 120, poz.1133, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
13. Dz.U. Nr 120, Poz.1134, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
14. Dz.U. Nr 120, poz.1135, z dnia 10.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową
15. Dz.U. Nr 121, poz.1137, z dnia 11.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spraw uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
16. Dz.U. Nr 121, poz.1138, z dnia 11.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
17. Dz.U. Nr 121, poz.1139, z dnia 11.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
18. Dz.U. Nr 129, poz.1177, z dnia 22.07.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działania oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej
19. Dz.U. Nr 129, poz.1184, z dnia 22.07.2003 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (dot. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. Nr 89, poz.828)
20. Dz.U. Nr 132, poz.1231, z dnia 29.07.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
21. Dz.U. Nr 135, poz.1269, z dnia 01.08.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
22. Dz.U. Nr 138, poz.1316, z dnia 07.08.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
23. Dz.U. Nr 153, poz. 1504, z dnia 01.09.2003 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity ustawy)
24. Dz.U. Nr 162, poz.1568, z dnia 17.09.2003 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
25. Dz.U. Nr 163, poz.1584, z dnia 18.09.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
26. Dz.U. Nr 163, poz.1585, z dnia 18.09.2003 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 września 2003 r. o sprostowaniu błędu (dot. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Dz.U. Nr 129, poz.1108)
27. Dz.U. Nr 164, poz.1587, z dnia 19.09.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
28. Dz.U. Nr 164, poz.1588, z dnia 19.09.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
29. Dz.U. Nr 164, poz.1589, z dnia 19.09.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
30. Dz.U. Nr 165, poz.1591, z dnia 19.09.2003 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
31.  

 

Ujednolicony tekst ustawy o zamówieniach publicznych pobrany ze strony internetowej UZP - http://www.uzp.gov.pl)
32. Dz.U. Nr 166, poz.1613, z dnia 22.09.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
33.   Informacja o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
W dniu 24 sierpnia weszła w życie mała zmiana do ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art.76 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. - Prawo pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz.1188) w ustawie o zamówieniach publicznych w art.86 w ust.3 wyrazy "polskim urzędzie pocztowym" zastępuje się wyrazami "polskiej placówce pocztowej operatora publicznego".
34.   Jako ciekawostkę przedstawiamy za http://www.senat.gov.pl fragment 44. posiedzenia Senatu RP - rozpatrzenie punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.
35.   Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych. Poniższe teksty podajemy za stroną internetową http://www.uzp.gov.pl:
Notatka w sprawie podstawowych założeń projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych
Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Monitor Polski

1. M.P. Nr 37, poz.540, z dnia 24.07.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
2. M.P. Nr 37, poz.544, z dnia 24.07.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r.
3. M.P. Nr 37, poz.545, z dnia 24.07.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
4. M.P. Nr 37, poz.548, z dnia 24.07.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2003 r.
5. M.P. Nr 37, poz.549, z dnia 24.07.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w l półroczu 2003 r.
6. M.P. Nr 37, poz.550, z dnia 24.07.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2003 r.
  M.P. Nr 41, poz.603, z dnia 25.08.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2003 r.
  M.P. Nr 42, poz.634, z dnia 05.09.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2003 r.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych

1. Informator UZP nr 6/2003 Wybrane tezy z orzecznictwa Zespołu Arbitrów w zakresie art.27a ust.1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych
2. Informator UZP nr 8/2003 Zaokrąglenie ceny wyrażonej w tysięcznych części złotego
3.   Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie rozporządzeń regulujących o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane