Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2010

Kącik Kosztorysanta

 1. Elementarz kosztorysowy dla początkujących (część III) - Michał Paradowski
  Tym razem o kosztach robocizny, materiałów, pracy sprzętu i wskaźnikach narzutów (Kp, Z).

 2. Pierwsze kroki w Normie (część III) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W tej części – wymiana składników M, S - ciąg dalszy, wprowadzanie cen, stawka robocizny kosztorysowej i narzuty.

 3. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część III) - Maciej Rokiel
  Na przykładzie hydroizolacji przyziemia budynku i tarasu autor podważa pokutujące przeświadczenie, że nowe technologie są dużo droższe od tradycyjnych.

 4. Umowa w działalności kosztorysowej - Renata Niemczyk
  „(...) Umowa o sporządzenie kosztorysu jest umową rezultatu, w związku z czym zasady jej tworzenia i wymogi odnośnie ogólnych treści zawarte są w tytule XV Kodeksu cywilnego - Umowa o dzieło (...)”
   

 5. Być albo nie być - Kazimierz Stanisław Nowicki
  „(...) Naszą biblioteczkę wypełniają tomy Katalogów Nakładów Rzeczowych, poradniki branżowe, zbiory przepisów prawnych, cenniki. Jednak głównym orężem w walce o nowe zlecenia, wygrane przetargi itp. stał się odpowiednio wyposażony komputer. (...)”
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Czy zmiany podatku VAT wpłyną na wzrost cen produkcji budowlanej? - Zofia Bolkowska
  „(...) Oceniając skalę wpływu zmiany podatku VAT na ceny produkcji budowlanej należy uwzględnić udział kosztu materiałów w kosztach ogółem budownictwa (około 45%) oraz podwyższenie stawki VAT (o 1%). Oznacza to, że podwyższenie VAT spowoduje wzrost cen produkcji budowlanej o około 0,5%. (...)”

 2. Kosztorysowe stawki robocizny i narzuty w III kw. 2010 r. - Orgbud-Serwis
  część I – Dane w przekroju kraju – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część II – Dane w przekrojach województw – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część III – Dane w przekrojach wybranych miast – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część IV – Dane w przekroju kraju – w kalkulacji zakładów rzemieślniczych

 3. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w III kwartale 2010 r. - Kazimierz Bełczykowski
  Wskaźniki dla: budynków w technologii tradycyjnej (mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, handlowo-usługowych, warsztatowych, garażowych i przychodni); przyłącza wodociągowego budynku wielorodzinnego z rur PE; przyłącza kanalizacyjnego budynku wielorodzinnego z rur PVC; zewnętrznej sieci gazociągowej z przyłączami z rur stalowych; oświetlenia terenu.

 4. Dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy w III kwartale 2010 r. - Renata Niemczyk
  Dane w przekrojach województw oraz zmiany w ciągu dwóch lat w przekroju kraju.

 5. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek
  W związku z koniecznością odbudowywania linii energetycznych uszkodzonych na skutek coraz częstszych powodzi, burz, osunięć ziemi itp. w poprzednim numerze w „Buduj z Głową” rozpoczęliśmy publikację średniówek energetycznych w podziale na trzy grupy województw. Teraz przekazujemy Państwu SE w poziomie cen IV kwartału 2010 r.

 6. Wskaźniki ruchu kosztorysowych stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2010 r. - Kazimierz Bełczykowski
  Kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutu kosztów pośrednich, wskaźniki narzutu zysku – w podziale na roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz inżynieryjne w skali kraju.

Zamówienia publiczne

 1. Zatrzymanie przez zamawiającego wadium na podstawie artykułu 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dariusz Piasta
  Autor omawia rozbieżności występujące pomiędzy KIO a stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych oraz stanowisko Sądu Najwyższego.

 2. Opis sposobu obliczenia ceny - składniki cenotwórcze w ofercie wykonawcy? - Andrzej Warwas
  Autor analizuje zasadność zapisu często pojawiającego się w SIWZ, a dotyczącego składników cenotwórczych, na podstawie których kosztorys ofertowy został opracowany.

 3. Zamówienia publiczne w Turcji - Dariusz Piasta
  „(...) rynek zamówień publicznych w Turcji nie jest jeszcze otwarty na równych prawach dla wykonawców zagranicznych. Mogą się oni ubiegać wprawdzie o zamówienia publiczne, ale po pierwsze w przypadku zamówień publicznych mniejszej wartości istnieje możliwość ograniczenia udziału w postępowaniu do wykonawców mających siedzibę w Turcji, a po drugie obowiązuje zasada przeliczania ceny oferty wykonawcy krajowego na potrzeby oceny i wyboru oferty (...)”

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Krajowy System Zarządzania Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi Finansowanymi ze Środków Publicznych (część IV) - Olgierd Sielewicz
  Zamówienia, o których ogłoszenia zgodnie z prawem muszą być przekazywane do publikacji do Dz.Urz. UE będą zarządzane na wniosek zainteresowanych zgodnie z „Krajowym systemem zarządzania budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej". Choć teraz skorzystanie z systemu jest dobrowolne, warto zbierać doświadczenia efektywnego wykorzystania pomocy i wyciągnąć wnioski na przyszłość.

 2. Kredyty walutowe - Jerzy Bolkowski
  Autor wskazuje na ryzyko związane z finansowaniem inwestycji za pomocą kredytu walutowego.

 3. Francuskie prawo budowlane (część I) - Jerzy Kubiszewski
  W związku z dużym zainteresowaniem publikowanym w poprzednich numerach Buduj z Głową streszczeniem przepisów niemieckiego prawa budowlanego, postanowiliśmy dla odmiany przedstawić Państwu omówienie prawa francuskiego.

 4. Na wzór francuski - Beata Białek, Przemysław Konopka
  W nawiązaniu do artykułu inż. J. Kubiszewskiego „Francuskie prawo budowlane” przekazujemy Państwu krótkie omówienie dziesięcioletnich ubezpieczeń budowlanych. Tekst przytaczamy za zgodą redakcji „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” (nr 09/2009, s.32)

 5. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego - Katarzyna Bąkiewicz
  Czy przepisy art. 629 k.c. i art. 632 § 2 k.c. mają zastosowanie w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, gdy zastrzeżono w jej ramach wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe?

Budujemy, budujemy...

 1. Ballada o Antku, co pewnie by żwawo na studia poszedł nie chcąc pańszczyzny odrabiać - Przemysław Róziewicz
  „(...) Tak więc - mówiąc pracownikowi, że jego szkolne zajęcia nie będą nam przeszkadzać, miejmy na względzie ewentualne konsekwencje z tego tytułu. (...)”

 2. Zaprawy wapienne – mocne swoją słabością - Sławomir Gąsiorowski
  „(...) budynki postawione kilkaset lat temu…na zaprawach wapiennych stoją do dziś, a nasze współczesne murowane na mocnych, wytrzymałych, mrozoodpornych i wodoodpornych zaprawach po kilkunastu latach nadają się do renowacji lub remontu. (...)”

 3. Czy dom jednorodzinny będzie alternatywą dla mieszkania w apartamentowcu? - Jerzy Bolkowski
  „W świadomości wielu osób aspirujących do własnego, ale niekoniecznie skromnego, mieszkania funkcjonuje stereotyp wyrażający się przekonaniem, że kupno lokalu nawet w nowoczesnym komfortowym apartamentowcu jest tańsze niż kupno lub budowa domu jednorodzinnego. (...)”

 4. Poszukiwany, poszukiwana - Jarosław Maliński
  „(...) za powstałe niedociągnięcia/szkody możemy i często obciążamy finansowo wykonawcę, ale przecież nie o to chodzi, by kogoś karać, tylko by dobrze, terminowo wykonać zlecenie. (...)”

Programy

 1. Import plików w formacie IFC w programie Norma EXPERT - Jacek Sawośko
  Autor omawia nową technologię modelowania informacji o budynku (BIM), związany z nią format wymiany danych IFC i sposób importowania tego typu plików do programu Norma EXPERT.

 2. Zmiana komputera – przeniesienie katalogów własnych - Grzegorz Lusa
  Autor przedstawia sposób „bezbolesnej przesiadki” programu Norma na inny komputer.