Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 1/2011

Kącik Kosztorysanta

 1. Elementarz kosztorysowy dla początkujących (część IV) - Michał Paradowski
  Kilka słów na temat katalogów zawierających normy RMS do celów kosztorysowych.

 2. Pierwsze kroki w Normie (część IV) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  W obecnej części „samouczka” autor opisuje, jak łatwo można wstawiać do kosztorysu pozycje niekatalogowe („pozycje własne”) zarówno szczegółowe, jak i uproszczone.

 3. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część IV) - Maciej Rokiel
  Tym razem – wycena robót hydroizolacyjnych w trakcie prac renowacyjnych w obiektach.

 4. Katalogi Nakładów Rzeczowych w zamówieniach publicznych - Andrzej Warwas
  „(…) W przedmiarze robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., może być wpisany określony katalog, w tym np. KNR (numer, tablica, kolumna), ale wyłącznie jako tzw. kod pozycji przedmiaru, tj. oznaczenie rozumiane jako ciąg znaków - liter i cyfr. KNR nie może wystąpić w przedmiarze jako wskazana podstawa, którą należy przyjmować do kalkulacji kosztorysowej.(…)”

 5. Opis przedmiotu zamówienia w praktyce - Renata Niemczyk
  Przedstawione w artykule przykłady unaoczniają, jak ważne jest przejrzyste i precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia.

 6. Charyzma - Michał Paradowski
  „(…) Jak to dobrze, że są bardzo dobrzy, dobrzy, przeciętni a nawet marni kosztorysanci, natomiast brak kosztorysantów charyzmatycznych! Może dlatego, że tabliczka mnożenia nie znosi charyzmy? (…)”

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i narzuty w IV kw. 2010 r. - ORGBUD-SERWIS
  część I – Dane w przekroju kraju – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część II – Dane w przekrojach województw – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część III – Dane w przekrojach wybranych miast – w kalkulacji przedsiębiorstw budowlanych
  część IV – Dane w przekroju kraju – w kalkulacji zakładów rzemieślniczych

 2. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w IV kw. 2010 r. - Kazimierz Bełczykowski
  Wskaźniki dla: budynków w technologii tradycyjnej (mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, handlowo-usługowych, warsztatowych, garażowych i przychodni); przyłącza wodociągowego budynku wielorodzinnego z rur PE; przyłącza kanalizacyjnego budynku wielorodzinnego z rur PVC; zewnętrznej sieci gazociągowej z przyłączami z rur stalowych; oświetlenia terenu.

 3. Dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego wykonawcy w IV kw. 2010 r. - Renata Niemczyk
  Dane w przekrojach województw oraz zmiany w ciągu dwóch lat w przekroju kraju.

 4. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek
  Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen I kwartału 2011 r.

 5. Wskaźniki ruchu kosztorysowych stawek robocizny i narzutów w IV kw. 2010 r. - Kazimierz Bełczykowski
  Kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutu kosztów pośrednich, wskaźniki narzutu zysku – w podziale na roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz inżynieryjne w skali kraju.

 

Zamówienia publiczne

 1. Tryb wyboru podwykonawców przez koncesjonariusza / partnera prywatnego w PPP - Dariusz Piasta
  W przypadku zamówień publicznych (główni) wykonawcy mają co do zasady swobodę wyboru firm, którym ewentualnie podzlecą określone roboty. Inaczej jest w przypadku jednego z rodzaju zamówień, którym są tzw. koncesje. W tym zakresie firma wybrana przez podmiot publiczny do realizacji koncesji ma pewne obowiązki wynikające z prawa europejskiego i wdrażających je polskich przepisów.

 2. Zakres umowy podstawowej na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zawartej wg przepisów PZP) - Ewa Wiktorowska
  „(…) Trzymając się zasady, że przedmiot umowy powinien być tożsamy z przedmiotem zamówienia, należy uznać, że wszystko to, co jest objęte programem funkcjonalno-użytkowym, jest objęte zamówieniem podstawowym, a wszystko co wykracza poza ten program powinno być przedmiotem odrębnej umowy. (…)”

 3. Cena ofertowa a wynagrodzenie wykonawcy (część I) - Janusz Dolecki
  „Kształtowanie przez zamawiających warunków, istotnych w procedurze udzielania zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, a w następstwie tego - ich wykonywania a zwłaszcza sposób rozliczeń z wykonawcą stanowi nadal problem, ujawniający się zarówno w licznych odwołaniach, jak i zmianach umów w sprawie zamówienia publicznego. (…)”

 4. Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część I) - Łucja Lapierre
  W pierwszej części artykułu Autorka omawia formy i zasady kształtowania wynagrodzeń za roboty budowlane oraz dopuszczalność zmiany wynagrodzenia wg przepisów k.c. i zasad orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 5. Zamówienia publiczne w Danii - Dariusz Piasta
  „(…) Duńskie przepisy o zamówieniach publicznych to nic innego jak unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych wdrożone praktycznie w całości i bez zmian do prawa krajowego w postaci załączników do odpowiednich zarządzeń. (...)”

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Facility Management wsparciem dla inwestora - Jerzy Bolkowski
  W poprzednim ustroju w większości biur projektowych były Rady Koordynacyjne, podobnie i na etapie wykonawstwa. Teraz mamy „nowość z Zachodu” - facility management.

 2. Jak bronić się przed sądem - z życia wzięte - Heliodor Jerzy Orłowski
  Refleksje Autora odnośnie pracy sądów i jakości orzecznictwa sądowego.

 3. Francuskie prawo budowlane (część II) - Jerzy Kubiszewski
  W związku z dużym zainteresowaniem publikowanym w poprzednich numerach Buduj z Głową streszczeniem przepisów niemieckiego prawa budowlanego, postanowiliśmy dla odmiany przedstawić Państwu omówienie prawa francuskiego. Dzisiaj część II.

 

Budujemy, budujemy...

 1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy – mity i fakty - Przemysław Róziewicz
  W artykule m.in. omówiono różnicę między „tworzeniem służby BHP” a „powierzaniem zadań służby BHP”.

 2. Ulepszanie i stabilizacja gruntów spoiwem wapiennym - Sławomir Gąsiorowski
  „(…) stabilizowanie gruntów wapnem nie jest nowością samą w sobie, ale postęp techniczny, jaki się w ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonał powoduje, że mamy do czynienia z zupełnie nową jakością prowadzenia robót. (…)”

 3. Lofty – nowe zjawisko na polskim rynku mieszkaniowym - Jerzy Bolkowski
  Moda na lofty mieszkalne po Londynie, Paryżu i Nowym Jorku dotarła nad Wisłę. Autor przedstawia problemy związane z tym zjawiskiem.

 

Programy

 1. Nowe możliwości wyszukiwania pozycji w oknie katalogów norm - Emil Łuszczyk
   

 2. Wczytywanie przedmiarów zapisanych w formacie PDF - Emil Łuszczyk

 

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.