Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2011

Kącik Kosztorysanta

 1. Elementarz kosztorysowy dla początkujących (część V) - Michał Paradowski
  Omówienie uproszczonej i szczegółowej postaci kosztorysu oraz „tajemnic” Katalogów Nakładów Rzeczowych.

 2. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część V) - Maciej Rokiel
  Podstawą przyjęcia w kosztorysie konkretnego rozwiązania (typu powłoki) zawsze powinien być projekt techniczny.

 3. Kolejne kroki w Normie (część I) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Kontynuacja „...kroków w Normie” – teraz o funkcjach bardziej zaawansowanych – aktualizacja cen w kosztorysie.

 4. Roboty dodatkowe i uzupełniające w kalkulacjach kosztorysowych - rozliczanie robót (część II) - Jerzy Dylewski
  W drugiej części artykułu Autor proponuje - w celu rozwiązania problemu rozliczenia finansowego ewentualnych robót dodatkowych – podzielenie przedmiotu umowy o roboty budowlane na część zdefiniowaną i część niezdefiniowaną. Oznacza to przewidzenie, a priori, przez osobę formułującą umowę, że w trakcie realizacji mogą się pojawić roboty nieujęte w części zdefiniowanej.

 5. Przedmiar - niedoceniany składnik kosztorysu - Maciej Rokiel
  „(...) przedmiar musi uwzględniać WSZYSTKIE niezbędne do wykonania z technologicznego punktu widzenia czynności (rodzaje robót) i ich ilości, czyli powinien być sporządzony przez kosztorysanta w taki sposób, aby w jak największym stopniu uniemożliwić popełnienie błędu, czy to rachunkowego, czy polegającego na pominięciu niektórych czynności. (...)”

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Płace wzrastają w przedsiębiorstwach budowlanych realizujących programy infrastrukturalne - Zofia Bolkowska
  Kolejny artykuł z cyklu „Płace w budownictwie”.

 2. Kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutów oraz struktura stawek robocizny brutto - INTERCENBUD
  Omówienie zmian stawek R, narzutów (Kp, Z, Kz) oraz robocizny brutto w przeciągu ostatniego roku.

 3. Stawki regionalne - INTERCENBUD
  Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kw. 2011 r. opracowane na podstawie danych GUS.

 4. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek
  Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen III kwartału 2011 r.
   

Zamówienia publiczne

 1. Zielone zamówienia publiczne - Dariusz Piasta 
  Definicje, przepisy UE i kryteria wraz z podręcznikiem dotyczącym ekologicznych zamówień publicznych.

 2. Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część III) - Łucja Lapierre
  „(...) Zamówienie dodatkowe, to takie zamówienie, które nie jest objęte zamówieniem podstawowym i odpowiada szczególnym warunkom określonym w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp (...) Przedmiotem tego zamówienia powinny być roboty budowlane, które nie są określone dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które określają przedmiot zamówienia podstawowego. (...)”

 3. Kryteria rażąco bzdurne - Michał Paradowski
  „(...) Od kilku lat wojuję w swoich tekstach, z niestety powszechnie stosowanym w budownictwie, kryterium najniższej ceny, nazywając to zjawisko niszczycielem budownictwa. (...)”

 4. Zamówienia publiczne w Republice Armenii - Dariusz Piasta
  „(...) Armenia zostanie niebawem…członkiem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA), umowy międzynarodowej w ramach systemu Światowej Organizacji Handlu (WTO), regulującej kwestie procedur zamówieniowych oraz dostępu do zamówień publicznych w państwach sygnatariuszy. Oznacza to, że wykonawcy z Polski będą mieli na zasadzie równego traktowania dostęp do zamówień publicznych w Armenii. (...)”

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Meandry oceny robót budowlanych i prac projektowych w budownictwie (część II) - Heliodor Jerzy Orłowski
  Artykuł polemiczny, który na pewno zbudzi wiele kontrowersji. W tej części Autor, omawiając sposób kalkulowania ceny na roboty budowlane i prace projektowe w budownictwie, koncentruje się na kosztach pośrednich, kosztach pracy sprzętu i transportu technologicznego.

 2. Francuskie prawo budowlane (część IV) - Jerzy Kubiszewski
  Przedstawiamy Państwu fragmenty francuskiego prawa budowlanego wraz z wnikliwym komentarzem Autora. Dzisiaj część IV.

 3. Ekologicznie = ekonomicznie? - Jarosław Maliński 
  Ekologia nie jest tania.

Budujemy, budujemy...

 1. Wykwity solne na murach - Sławomir Gąsiorowski
  „(...) Paradoksalnie, pomimo że zaprawy wapienne są bardziej nasiąkliwe niż zaprawy cementowe, to mury na zaprawach zawierających wapno są mniej nasiąkliwe. (...)”

 2. Beton - Jarosław Maliński
  Omówienie rodzajów i cech betonu oraz konkretnych zastosowań.

 3. Kolektory słoneczne - techniczne i ekonomiczne aspekty inwestowania - Jerzy Bolkowski 
  „(...) Oferty rynkowe dostawców kolektorów operują w większości przypadków hermetycznym tekstem trudno zrozumiałym dla inwestora. Celem publikacji jest przybliżenie inwestorowi problematyki dotyczącej technicznych i ekonomicznych aspektów realizacji przedsięwzięcia. (...)”

 4. CHINY XXI WIEKU - Longina Zandecka
  Wspomnienia z wakacji naszej koleżanki z SKB – kilka przykładów pokazujących postęp i dynamizm rozwoju budownictwa w Chinach.

Programy

 1. Nowości w programie Norma PRO 4.35 - Emil Łuszczyk

 2. Eksport danych z Normy PRO i Normy STANDARD do MS Excel i innych programów kalkulacyjnych - Emil Łuszczyk, Jarosław Deja


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.