Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw nr 87 z dnia 26 kwietnia 2011 r. pod poz. 484 opublikowana została ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Nowelizacja ma na celu umożliwienie zamawiającemu wykluczenie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosi co najmniej 5% wartości umowy.