Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Częstochowa 2003

I

W dniach 5 i 6 listopada w Częstochowie odbyła się VIII konferencja poświęcona problemom cen w budownictwie. Omawianym tematem były zagadnienia "Kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych dla kontraktów realizowanych według warunków FIDIC".

 

Organizatorami Konferencji byli:

 

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych
Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa "WACETOB" Spółka z o.o.

 

Patronat nad Konferencją objęli:

 

Danuta Hubner - Minister - Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Marek Pol - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury
Tomasz Czajkowski - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

 

W trakcie trwania Konferencji przedstawiono 7 autorskich referatów:

 

 1. dr inż. Janusz Kulejewski
  OGÓLNE ZASADY KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
 2. mgr inż. Marek Rdułtowski
  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KONTRAKTU FIDIC
 3. dr inż. Janusz Kulejewski
  KALKULACJA KOSZTORYSOWA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH W UMOWACH ZAWIERANYCH NA PODSTAWIE WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
 4. mgr inż. Marek Rdułtowski
  DOKUMENT PRZEDMIAROWY DLA KONTRAKTÓW NA ROBOTY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
 5. mgr inż. Mariusz Z. Marchwicki
  NIEKTÓRE ZASADY I METODY KALKULACJI KOSZTÓW, STAWEK I CEN W OFERTACH SKŁADANYCH W PRZETARGACH NA ROBOTY INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE W UMOWACH MIĘDZYNARODOWYCH
 6. mgr inż. Adam R. Jacewicz
  WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA W KONTRAKTACH NA ROBOTY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC
 7. mgr Łucja Lapierre
  WYNAGRODZENIA I ROZLICZENIA W KONTRAKTACH NA ROBOTY INŻYNIERYJNO - BUDOWLANE WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC ( ASPEKTY PRAWNE )

 

Syntetyczną ocenę obrad VIII Konferencji należy rozpocząć od następujących stwierdzeń:

 • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powoduje potrzebę uważniejszego spojrzenia na sposoby wyceny robót budowlanych u naszych potencjalnych partnerów.
 • Kalkulacja kosztorysowa prowadzona wg warunków kontraktowych FIDIC jest już w Polsce stosowana, zwłaszcza przy inwestycjach finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.
 • Szerokie spojrzenie na warunki kontraktowe oraz przedstawienie zasad kalkulacji kosztorysowej w innych krajach - odmiennych od powszechnie stosowanych u nas - pozwala na poznanie tych różnic.
 • Powinno to sprzyjać ujednoliceniu tworzenia wycen robót budowlanych. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że obecnie w naszych warunkach, to zamawiający określa "sposób obliczenia ceny oferty".

 

Merytoryczna strona Konferencji to próba pokazania odmienności kalkulacji kosztorysowej w kontraktach realizowanych wg warunków FIDIC a naszą obecną kalkulacją kosztorysową. Tych różnic jest sporo i w związku z tym czeka nas sporo pracy, by przygotować się do stosowania nowych standardów.

 

Wiele też trzeba będzie zrobić, by zmienić mentalność i dotychczasowe przyzwyczajenia uczestników procesu inwestycyjnego. Potrwa to zapewne kilka lat.

 

W 1982 r. (21 lat temu) wprowadziliśmy system kalkulacji kosztorysowej metodą szczegółową, później zaczęliśmy oscylować w kierunku metody uproszczonej. Dzisiaj stwierdzamy, że nasze przyzwyczajenia są inne niż tendencje europejskie. Chociażby kwestie dotyczące różnic w przedmiarze, a także problemy :

- zakresu i szczegółowości dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia
- braku specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- odmienności w sposobie obliczania ceny
- odmienności naszych umów od kontraktów zawieranych w innych krajach europejskich.

Autorzy referatów na Konferencję są m.in. członkami zespołu opracowującego wzorce dotyczące przygotowywania przetargów na roboty budowlane podlegające zamówieniom publicznym[1], a trudności polegają na tym by pogodzić rozwiązania europejskie z naszym obowiązującym prawem. Z obrad Konferencji wynika, że trzeba dokładnie przeanalizować co należy zmienić

- w naszym prawie
- w stosowanych dotychczas wzorach
- w przedsiębiorstwach budowlanych
- u zamawiających,

tak by przystosować się do standardów europejskich, by być partnerami i uczestnikami przetargów europejskich.

 

Nie ulega wątpliwości, że wzrosną wymagania stawiane kosztorysantom budowlanym.
Dla właściwego skalkulowania ceny jednostkowej potrzebna jest dobra znajomość technologii wykonywania robót. Potrzebne jest inne podejście do problemu kalkulacji ceny u wykonawcy budowlanego. Nie może to być kalkulacja oparta na średnich normach z KNR -ów czy na średnich cenach jednostkowych z informatorów cenowych, lecz wyliczenie na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez wykonawcę robót budowlanych. Taka jest perspektywa i nie zrażając się trudnościami, będziemy musieli po trochu odzwyczajać się od dotychczasowych nawyków.
Problemy środowiska kosztorysantów, etyki zawodu, wymagań fachowych i profesjonalizmu będą przedmiotem prac w Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych.

II

5 listopada 2003 r. na VIII Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych poprzedzającym ww. Konferencję w Częstochowie, podjęto uchwałę o przyjęciu do SKB - Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego, co zaowocuje zwartością środowiska kosztorysowego w Polsce.

 

Zarówno to zjednoczenie jak i obrady Konferencji Częstochowskiej ukazały w nowej perspektywie problematykę kosztorysowania i rolę KOSZTORYSANTA w procesie budowlanym.

 

 

 

[1] Wymienione wzorce dot. oprzyrządowania zamówień publicznych na roboty budowlane opracowywane są w Warszawskim Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa WACETOB.