Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego - uwagi w zakresie robót budowlanych

15 stycznia wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego (Dz.U. nr 229, poz.2281, z dnia 31 grudnia 2003).

 

Intencją ustawodawcy było określenie jednolitej i powszechnie zrozumiałej regulacji w zakresie obliczania szacunkowej wartości zamówienia z jednoczesnym wyeliminowaniem klasyfikacji statystycznej z systemu zamówień publicznych.

 

Czy na pewno tak się stało?

 

Jako praktyk z branży budowlanej chciałabym podzielić się kilkoma wątpliwościami, które nasunęły mi się, gdy chciałam zastosować powyższe rozporządzenie w konkretnym postępowaniu.

 

Nie budzi moich wątpliwości obowiązek uwzględnienia (przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane) wartości dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy. Z zachowaniem oczywiście dotychczasowego rozwiązania, że wartość zamówienia na roboty budowlane oblicza się na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.35 ust.3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych. Jest to zgodne z dotychczasową linią interpretacji przepisów dot. zamówień publicznych negującą każdą możliwość dzielenia zamówienia (w tym przypadku na dostawy i roboty budowlane) w celu obejścia przepisów ustawy oraz zgodne ze sposobem obliczania wartości zamówienia w Unii Europejskiej.

 

§ 3 przedmiotowego rozporządzenia określa, że

"...podstawą obliczenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jest suma wartości prac projektowych oraz wartości robót budowlanych..."

i następnie określa sposób obliczenia wartości prac projektowych jako iloczynu

"wskaźnika procentowego określonego na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych na podstawie aktualnych powszechnie stosowanych katalogów i taryfikatorów oraz wartości robót budowlanych."

Analizując ten zapis w powiązaniu z §§ 4 i 5 rozporządzenia stanowiącymi wskazania w zakresie obliczenia wartości szacunkowej dostaw i usług, zastanawiam się - dlaczego prawodawca, mając możliwość ujednolicenia sposobu obliczenia wartości szacunkowej na dokumentację projektową, z tej możliwości nie skorzystał.

 

Opierając się na przepisach omawianego rozporządzenia zamawiający udzielając zamówienie na dokumentację projektową w trybie innym niż przetarg dwustopniowy, będzie obliczał szacunkową wartość zamówienia na podstawie wartości rynkowej rzeczy lub praw będących przedmiotem zamówienia(§ 4 ust.1), natomiast ten sam zamawiający obliczając wartość zamówienia na prace projektowe (których zakres jest nierzadko tożsamy z zakresem dokumentacji projektowej) będzie tę wartość szacował na podstawie procentowego udziału w cenie wykonania projektowanych robót budowlanych(§ 3 ust.2).
Decydując się na takie rozwiązanie prawodawca na nowo otworzył worek pytań . M.in. - czy zamówienia publiczne na dokumentacje projektowe planowane do wykonania w roku budżetowym, należy zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia łączyć, czy traktować rozdzielnie? Była okazja aby dokumentację projektową potraktować indywidualnie, ze względu na jej specyfikę w stosunku do innych dostaw, niestety z tej możliwości nie skorzystano.

 

Ponadto stosowanie do obliczania wartości zamówienia na dokumentację projektową

"... przeciętnych aktualnych cen stosowanych - zgodnie z wyborem zamawiającego - w miejscu wykonania zamówienia albo siedzibie zamawiającego..."

będzie utrwalało niedobrą praktykę zaniżania szacunkowej wartości dokumentacji projektowej a następnie cen za jej wykonanie.

 

Za pozytywne, uważam natomiast dostosowanie sposobu obliczania wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w przetargu dwustopniowym do przepisów w zakresie obliczania wartości kosztorysowej inwestycji określonych w § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. nr 133, poz.1480).

 

Przypomnijmy, że wartość kosztorysową inwestycji określa się za pomocą wskaźników cenowych w układzie następujących grup kosztów:

 

  1. pozyskania działki budowlanej,
  2. przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci,
  3. budowy obiektów podstawowych,
  4. instalacji,
  5. zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych,
  6. wyposażenia,
  7. prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu.

 

Wymienione w tym rozporządzeniu pkt 2, 3, 4 i 5 pokrywają się w całości z § 3 ust.3 nowo opublikowanego rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego.

 

Dla mnie jest to jeden z pozytywnych wyjątków, kiedy prawodawca skorzystał z istniejącej praktyki, a nie tworzył nowego rozwiązania sprzecznego z innym aktem prawnym. W tym kontekście uważam również, że dobrze byłoby, gdyby ten sposób obliczania wartości prac projektowych rozszerzyć na zamówienia na dokumentację projektową, gdyż upowszechniono by zasadę obliczania wartości inwestycji przed jej rozpoczęciem również na inwestycje finansowane z budżetów innych niż budżet państwa np. samorządu terytorialnego. W zdecydowany sposób poprawiłoby proces prawidłowego planowania i gromadzenia środków na inwestycje. I być może, iż prawidłowo obliczona wartość inwestycji powstrzymałaby niektóre gremia uchwałodawcze od jej rozpoczynania.

 

Jak we wszystkich dotychczasowych przepisach brakuje mi jednoznacznych stwierdzeń w zakresie obliczania wartości szacunkowej przy powtarzających się okresowo zamówieniach na roboty budowlane np. remontach mieszkań komunalnych lub służbowych, remontach ulic itp.