Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2011

Listy od czytelników

 1. Czytelnicy piszą - Michał Paradowski  

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Elementarz kosztorysowy dla początkujących (część VI) - Michał ParadowskiTematem rozliczania bilansu stali w kosztorysach zamykamy cykl Elementarza.  

 2. Kosztorysowanie robót budowlanych w nowych technologiach (część VI) - Maciej Rokiel Okładziny ceramiczne.  

 3. Kolejne kroki w Normie (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki Ustawianie narzutów w kosztorysie.  

 4. Roboty dodatkowe i uzupełniające w kalkulacjach kosztorysowych (część III) - Jerzy Dylewski W tej części artykułu – rozliczenia finansowe robót uzupełniających.  

 5. Z życia kosztorysanta - przedmiar robót - Tomasz Pytkowski Rola przedmiaru robót w realizacji procesu budowlanego oraz ważniejsze formalne aspekty jego prawidłowego sporządzenia.  

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Co zmienia się w budownictwie w 2011 roku? - Zofia Bolkowska Na podstawie danych GUS Autorka przedstawia zmiany zachodzące w budownictwie w bieżącym roku.  

 2. Kosztorysowe stawki robocizny, wskaźniki narzutów oraz struktura stawek robocizny brutto - INTERCENBUD Omówienie zmian stawek R, narzutów (Kp, Z, Kz) oraz robocizny brutto w przeciągu ostatniego roku.  

 3. Stawki regionalne - INTERCENBUD Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kw. 2011 r. opracowane na podstawie danych GUS.  

 4. Średniówki energetyczne - Tadeusz Piątek Przekazujemy Państwu kolejne średniówki energetyczne w podziale na trzy grupy województw w poziomie cen IV kwartału 2011 r.  

 

Zamówienia publiczne

 1. Ceny jednostkowe w kosztorysach ofertowych w zamówieniach publicznych - Andrzej Warwas „(...) często ceny jednostkowe są traktowane jako całkowicie umowna kategoria, których wartość może być kształtowana przez wykonawców w kalkulacji kosztorysowej na dowolnym poziomie, nie mającym żadnego merytorycznego uzasadnienia (...)”  

 2. Zamówienia publiczne na Ukrainie - Dariusz Piasta Udzielanie zamówień publicznych na Ukrainie odbywa się w oparciu o postanowienia uchwalonej w czerwcu 2010 r. ustawy „O realizacji zamówień publicznych”. Pomimo, że Ukraina nie jest ani w Unii Europejskiej ani w GPA ustawodawca przyjmując nową ustawę wziął pod uwagę standardy międzynarodowe obowiązujące w tym zakresie – z wyjątkiem sytuacji gdzie mogło to zagrozić kluczowym inwestycjom, jak te związane z organizacją Mistrzostw Europy.  

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Meandry oceny robót budowlanych i prac projektowych w budownictwie (część III) - Heliodor Jerzy Orłowski W tej części, Autor, omawiając sposób kalkulowania ceny na roboty budowlane i prace projektowe w budownictwie, koncentruje się na kosztach materiałów i kosztach zakupu.  

 2. Rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i wiejskiej w Niemczech (część I) - Jerzy Kubiszewski Niemieckie Prawo budowlane wyposaża Gminę w uprawnienia do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązku rewitalizacji starej zabudowy. Autor przedstawia streszczenie przepisów w tym zakresie.  

 3. Kredyt, czy leasing - Jerzy Bolkowski Artykuł przybliża zalety leasingu, jak również procedury zawierania umów, przedmioty umów, odpowiedzialność za przedmiot umowy.  

 4. Ekologicznie = ekonomicznie? (część II) - Jarosław Maliński Po kolektorach słonecznych, jako źródła pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z zasobów odnawialnych, kolej na wykorzystanie biomasy.  

 

Budujemy, budujemy...

 1. Jak naprawić dom po powodzi? - Weber Deitermann Poradnik opracowany przez ekspertów Weber, Weber Deitermann, Isover i Rigips.  

 2. Stabilizacja gruntów przy modernizacji szlaków kolejowych - Sławomir Gąsiorowski Reakcja pucolanowa oraz właściwości osuszające wapna palonego powodują, że produkt ten jest niezastąpiony we wszelkiego rodzaju pracach ziemnych prowadzonych na podtorzach zbudowanych z gruntów spoistych i średniospoistych.  

 3. Wykorzystanie energii wiatrowej w Polsce - Jerzy Bolkowski „(...) wymagania dotyczące wykorzystywania energii odnawialnej w Polsce wymuszają rozwój energetyki wiatrowej. Wynika to nie tylko z wymogu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ale także z postępującego wyczerpywania się surowców kopalnych, przy równoczesnym wzroście kosztów ich pozyskiwania, co musi wpływać na stale rosnący koszt energii. (...)”  

 4. Indywidualne i zbiorowe środki ochrony pracownika przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi - Przemysław Róziewicz „(...) za całokształt stanu bezpieczeństwa na budowie odpowiada pracodawca ... musi on „postarać się”, by zatrudnieni (lub osoby fizyczne wykonujące na jego rzecz usługę) chroniły swoje zdrowie i życie. (...)”  

 

Programy

 1. Uwzględnianie rabatów w kalkulacji cen materiałów - Grzegorz Lusa  

 2. To się da zrobić! Kilka przydatnych wskazówek dla użytkowników Normy Expert - Grzegorz Lusa Wyjaśnienia rozwiązania problemów zgłaszanych przez Państwa w przesłanych nam ankietach.  

 3. Najciekawsze zmiany w Normie 4.36 - Emil Łuszczyk Wyszukiwanie po nazwach nakładów w innych kosztorysach. Rozbudowany mechanizm zamiany tekstu w opisach. Nowy filtr pozycji w Normie PRO „Pozycje ze znacznikiem”.  

 4. Zamiana przedmiaru/obmiaru na kosztorys - Emil Łuszczyk  

 5. Norma EXPERT - różne metody wstawiania pozycji do kosztorysu - Emil Łuszczyk, Jarosław Deja  

 


Uwaga! Publikowane w BzG artykuły prezentują stanowiska, poglądy i opinie ich Autorów.