Przepisy prawne

Weszły w życie przepisy promujące energię wytworzoną z OZE

11 września br. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego dokonana ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Informacja UZP

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zostały zamieszczone dwa projekty rozporządzeń:
  • w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
  • w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Komunikat Ministerstwa Finansów dot. kaucji gwarancyjnej

Z dniem 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1027), które wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, tj. takich towarów, jak niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwa i złoto nieobrobione.

Informacja GINB

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że osoba posługująca się adresem mailowym: gunb@jawnosc.tk nie jest w żaden sposób związana z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

Informacja PKN

Na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na podstronie „Prace normalizacyjne” utworzono nową zakładkę Ankieta wycofania, która zawiera wykaz Polskich Norm, przewidzianych do wycofania.

Informacja MTBiGM

Wielu z Państwa niewątpliwie zwróciło uwagę na artykuł zamieszczony na Onecie w dniu 24 października br. „Polska droga do ruiny”. Z powodu wielu nieścisłości (delikatnie mówiąc), które znalazły się w ww. tekście, poniżej zamieszczamy wyjaśnienie przygotowane w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej