Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 4/2003

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 167, poz.1623, z dnia 25.09.2003 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.
2. Dz.U. nr 168, poz.1641, z dnia 26.09.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
3. Dz.U. nr 169, poz.1650, z dnia 29.09.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4. Dz.U. nr 173, poz.1682, z dnia 06.10.2003 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2003 r. o sprostowaniu błędów
(dotyczy PKWiU)
5. Dz.U. nr 175, poz.1693, z dnia 08.10.2003 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
6. Dz.U. nr 175, poz.1704, z dnia 08.10.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
7. Dz.U. nr 175, poz.1705, z dnia 08.10.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" " w Wołominie
8. Dz.U. nr 178, poz.1745, z dnia 16.10.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
9. Dz.U. nr 180, poz.1758, z dnia 23.10.2003 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
10. Dz.U. nr 189, poz.1850, z dnia 06.11.2003 USTAWA z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców
11. Dz.U. nr 190, poz.1865, z dnia 07.11.2003 USTAWA z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
12. Dz.U. nr 192, poz.1876, z dnia 14.11.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
13. Dz.U. nr 192, poz.1883, z dnia 14.11.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
14. Dz.U. nr 193, poz.1890, z dnia 18.11.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego
15. Dz.U. nr 200, poz.1953, z dnia 24.11.2003 USTAWA z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
16. Dz.U. nr 202, poz.1962, z dnia 28.11.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług
17. Dz.U. nr 207, poz.2016, z dnia 05.12.2003 OBWIESZCZENIE Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
18. Dz.U. nr 217, poz.2136, z dnia 18.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
19. Dz.U. nr 220, poz.2174, z dnia 23.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
20. Dz.U. nr 223, poz.2218, z dnia 29.12.2003 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
21. Dz.U. nr 224, poz.2229, z dnia 29.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
22. Dz.U. nr 228, poz.2265, z dnia 30.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
23. Dz.U. nr 228, poz.2267, z dnia 30.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
24. Dz.U. nr 229, poz.2281, z dnia 31.12.2003 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

Monitor Polski

1. M.P. nr 45, poz. 683, z dnia 29.09.2003 ZARZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW nr 81 z dnia 16 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury
2. M.P. nr 46, poz.693, z dnia 09.10.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
3. M.P. nr 49, poz. 764, z dnia 24.10.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2003 r.
4. M.P. nr 49, poz. 765, z dnia 24.10.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.
5. M.P. nr 49, poz. 768, z dnia 24.10.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2003 r.
6. M.P. nr 49, poz. 769, z dnia 24.10.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2003 r.
7. M.P. nr 49, poz. 770, z dnia 24.10.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2003 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r.
8. M.P. nr 50, poz. 782, z dnia 31.10.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004
9. M.P. nr 50, poz. 783, z dnia 31.10.2003 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004
10. M.P. nr 52, poz. 837, z dnia 21.11.2003 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2003 r.
11. M.P. nr 53, poz. 849, z dnia 28.11.2003 KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2003 r.
12. M.P. nr 53, poz. 850, z dnia 28.11.2003 KOMUNIKAT Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
13. M.P. nr 55, poz. 865, z dnia 09.12.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2003 r.
14. M.P. nr 55, poz. 866, z dnia 09.12.2003 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2003 r.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych

1. Informator UZP nr 10/2003 Naruszenia reguł uczciwej konkurencji w świetle postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez Prezesa UZP
2. Informator UZP nr 10/2003 Zasada równego traktowania oferentów w świetle dyrektyw unijnych oraz orzecznictwa ETS
3. Informator UZP nr 10/2003 Ceny dumpingowe jako przejaw czynu nieuczciwej konkurencji w świetle orzeczeń Zespołu Arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie
4. Informator UZP nr 10/2003 Wybrane wyroki Zespołu Arbitrów dotyczące nieuczciwej konkurencji