Przepisy prawne i informacje

Urząd Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl został umieszczony wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym.
Przyjęta treść wzoru umowy opiera się na założeniu możliwości jego zastosowania zarówno w przypadku realizacji nowopowstających obiektów liniowych jak również w przypadku robót modernizacyjnych dotyczących istniejących już obiektów tego typu. Prezentowany wzór umowy ma zastosowanie przede wszystkim do większych, długookresowych przedsięwzięć inwestycyjnych, wymagających bardziej rozbudowanych narzędzi zarządzania realizacją umowy. Zamawiający realizujący roboty budowlane dotyczące obiektu liniowego na znacznie mniejszą skalę mogą natomiast tworzyć umowy z wykorzystaniem niektórych proponowanych we wzorze rozwiązań lub z odpowiednim dostosowaniem tych rozwiązań.

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny

Nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych polisy, która ma zagwarantować prawidłowe wykonanie kontraktu budowlanego. Trzeba go rozliczać proporcjonalnie.

Naczelny Sąd Administracyjny w trzech wyrokach z dnia 4 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 738/12, II FSK 739/12, II FSK 1358/12) uznał, że wydatki poniesione przez podatnika na zakup polisy ubezpieczeniowej, zabezpieczającej wykonanie kontraktu budowlanego nie podlegają jednorazowemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie sądu należy je rozliczać proporcjonalnie do okresu, na jaki gwarancja została udzielona. W przedmiotowych sprawach podatnik uważał, że koszty związane z wykupioną gwarancją – jako koszty bezpośrednio związane z przychodami – są odliczane jednorazowo, w roku, w którym uzyskany zostanie pierwszy przychód z danego kontraktu budowlanego. NSA nie zgodził się z tym stanowiskiem. Zdaniem sądu, wydatki na zakup gwarancji należy uznać za koszty pośrednio związane z przychodami. W ocenie NSA, podatnik mógłby zaliczyć koszty opłat i gwarancji bezpośrednio do kosztów, gdyby możliwe było powiązanie ich z konkretnym przychodem z kontraktu budowlanego. W przypadku spółki nabywającej gwarancję taka korelacja kosztu z przychodami nie jest możliwa.

 

 

Polski Komitet Normalizacyjny

Informacje dotyczące dyrektyw i norm zharmonizowanych znajdują się na podstronie http://www.pkn.pl/dyrektywy-i-normy