Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 2/2015

Aktualności

 1. Aktualności - Redakcja
   

 

Kącik Kosztorysanta

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę a rażąco niska cena – Grzegorz Bednarczyk
  Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła m.in. zmieniony art. 90 ust. 1 dot. badania ofert pod kątem występowania w nich rażąco niskiej ceny. Autor w artykule wskazuje, że zamierzony cel przepisu dot. zapewnienia zapłaty pracownikom wykonującym zamówienie przynajmniej minimalnych stawek – nie zawsze będzie osiągnięty.
   

 2. Koszty pracy a minimalne wynagrodzenie w budownictwie - Renata Niemczyk
  W związku z wprowadzeniem do Pzp art. 90 ust.1 pkt 1 (...) „wielu wykonawców starających się o pozyskanie zamówienia na roboty budowlane będzie zmuszonych do zweryfikowania przyjmowanych przez siebie w ofertach niskich stawek robocizny i podniesienia ich co najmniej do poziomu adekwatnego do stanowionych minimalnych wynagrodzeń. W ślad za tą operacją, konkurencja wymusi odejście od stosowania przypadkowych wskaźników kosztów pośrednich, na rzecz preliminowania faktycznie ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów.
   

 3. Koszty pracy w ustalaniu ceny na roboty budowlane - Andrzej Warwas
  W związku z art. 90 ust.1 Pzp. autor wskazuje jak duże są różnice pojęciowe, a w konsekwencji wartościowe między kosztami pracy, kosztami robocizny bezpośredniej przyjmowanymi do kalkulacji ceny oraz minimalnym wynagrodzeniem.
   

 4. Analiza i ocena zapisów zawartych we Wzorcowej umowie UZP dotyczących kalkulacji kosztorysowych - Ewa Wiktorowska
  Autorka poddaje analizie zapisy zawarte we Wzorcowej umowie UZP w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym, a w szczególności te dotyczące formy wynagrodzenia, warunków płatności, przedmiotu, zakresu, waloryzacji oraz zmiany umowy.
   

 5. Pierwsze kroki w Normie EXPERT (część II) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Pięć lat temu publikowaliśmy cykl artykułów pt. "Pierwsze kroki w Normie" dotyczący programu Norma PRO. Teraz udostępniamy Państwu tutorial dot. Normy EXPERT. W drugiej części autor omawia podział kosztorysu na działy oraz sposoby doboru składników materiałowych i sprzętu w zależności od przyjętej technologii wykonywania robót.
   

 

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na II kwartał 2015 - INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie II kwartału 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na II kwartał 2015 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na II kw. 2015 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Wojciech Żniński
  W artykule znajdą Państwo zestawione wady, zalety, jak również koszty poszczególnych rozwiązań.
   

 4. Ograniczenia i nadzieje na wzrost w budownictwie – ocena po trzech miesiącach 2015 roku - Zofia Bolkowska
  Ilustrowane wykresami prognozy dla budownictwa na rok 2015.
   

 

Zamówienia publiczne

 1. Pytania prejudycjalne dotyczące zamówień publicznych zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez polskie sądy (część II) - Dariusz Piasta
  W drugiej części artykułu omówienie 7 pytań dotyczących wykładni prawa unijnego a zmierzających do ustalenia czy dyrektywy zabraniają czy też przeciwnie umożliwiają przedłożenie przez wykonawcę nowych dokumentów w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jak również do ustalenia sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, w sytuacji gdy wykonawca ten polega na doświadczeniu innych podmiotów.
   

 2. Typowa zmowa przetargowa - Grzegorz Bednarczyk
  Art. 26 ust. 3 Pzp, pozwalający na uzupełnienie dokumentów brakujących w ofertach (...) znacząco zwiększył efektywność zamówień, pozwalając na uniknięcie tak częstego wcześniej wykluczania wykonawców, którzy złożyli korzystne oferty. Ten niewątpliwie pozytywny krok miał też negatywny efekt uboczny – zwiększył pole dla zmów przetargowych między wykonawcami, polegających na takim działaniu (uzupełnianiu brakujących dokumentów), aby wyciągnąć z przetargu jak największe korzyści.
   

 3. "Optymalizacja podatkowa", czy czyn nieuczciwej konkurencji? – Tomasz Pytkowski
  Tematem artykułu jest czyn nieuczciwej konkurencji polegający na tworzeniu konsorcjum kilku do nawet kilkunastu firm, często nawet powiązanych kapitałowo, z których każda (lub prawie każda) jest zwolniona z podatku VAT (i istnieje praktycznie tylko po to, żeby wystawić fakturę/faktury o wartości do 150.000 zł rocznie), co umożliwia składanie w przetargach ofert niższych niż wykonawców, którzy VAT w ofercie uwzględniają.
   

 4. Zamówienia publiczne w Azerbejdżanie - Dariusz Piasta
  Podstawowym aktem prawnym w zakresie zamówień publicznych jest ustawa o zamówieniach publicznych z 29 grudnia 2001 r. i jest wzorowana na „ustawie” modelowej ONZ. (...) Udział w postępowaniu otwarty jest dla firm zarówno krajowych jak i zagranicznych – mogą być wszakże stosowane preferencje krajowe polegające na korzystniejszym dla firmy azerskiej przeliczeniu ceny oferty.
   

 

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Mediacje lepsze niż spory sądowe – Jerzy Bolkowski
  W Polsce ogromna większość sporów gospodarczych rozwiązywana jest w procesach sądowych. Nie ma natomiast ugruntowanej tradycji posługiwania się mediacją. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. o powołaniu Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów tworzy ramy organizacyjne dla procedur mediacyjnych, których rozpropagowanie pozwoli na odciążenie sądów z prowadzenia trudnych do rozstrzygania rozpraw.
   

 2. Odbiór wykonanych robót budowlanych (część I) – Heliodor Jerzy Orłowski
  Obowiązujące prawo nie zawiera przepisów regulujących procedurę przeprowadzenia odbioru wykonanych robót budowlanych. W pierwszej części artykułu autor omawia procedurę odbioru technicznego oraz odbioru końcowego robót.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część X) – Jerzy Bolkowski
  Na rynku inwestycyjno-budowlanym w Polsce, mimo zahamowania, daje się zauważyć ciągły ruch. W artykule przykłady noworozpoczynanych i kontynuowanych projektów.
   

 

Budujemy, budujemy...

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – Wojciech Żniński
  Właściciele domów jednorodzinnych często mają dylemat w jaki sposób pozbyć się domowych ścieków w sposób ekologiczny, ekonomiczny i zgodny z prawem. Autor w artykule próbuje pomóc w wyborze optymalnego rozwiązania.
   

 2. Dziury znikną - Jarosław Maliński
  W artykule przedstawiono materiały samonaprawiające się, reagujące na uszkodzenia strukturalne (takie jak pęknięcia, ubytki czy wygięcia) mogące znaleźć zastosowanie m.in. również w budownictwie
   

 3. Pracownik, zleceniobiorca – dwa bratanki… - Przemysław Róziewicz
  Artykuł porusza kwestię obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracodawcę (z zaznaczeniem różnic w zakresie stosowania przepisów bhp wobec pracowników i osób pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy).
   

 

Programy

 1. Norma PRO/STANDARD - Import cennika Sekocenbud RMS MAX 2/2015 - Emil Łuszczyk
   

 2. Norma EXPERT - Import cennika Sekocenbud RMS MAX 2/2015 - Emil Łuszczyk
   

 3. Film instruktażowy: Kategorie wierszy obmiarowych w programie Norma EXPERT - Katarzyna Bogucka