Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Wspólny Słownik Zamówień w programie Norma Pro

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r nakłada na kosztorysanta wymóg wpisywania na stronie tytułowej kosztorysu nazwy i kodu robót budowlanych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV).

Jest to pogrupowany tematycznie wykaz rodzajów robót podzielony na działy, grupy, klasy i kategorie. Wszelkie kwestie dotyczące stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej reguluje obecnie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl. Polecamy też artykuły panów Andrzeja Warwasa i Olgierda Sielewicza w bieżącym numerze Buduj z głową.

 

Aby ułatwić użytkownikom programu spełnienie tego wymogu, dołączono do opcji strony tytułowej mechanizmy wyboru nazw i kodów CPV z drzewiastej struktury Słownika.

Możliwość wyboru nazwy i kodu ze Wspólnego Słownika zamówień została umieszczona w opcjach strony tytułowej kosztorysu, więc aby się tam dostać należy w menu Plik wybrać hasło Drukuj zestawienia.... Pokaże się wówczas na ekranie okno:

 

Rys.1. Wybór wydruków zestawu

 

Należy teraz zaznaczyć rodzaj wydruku Strona tytułowa i nacisnąć przycisk Opcje. Po pojawieniu się okna Edycja strony tytułowej trzeba wybrać zakładkę Dane strony tytułowej.

Wówczas na ekranie pojawi się okno, które umożliwi wpisanie do formularza strony tytułowej potrzebnych danych, w tym również kodu i nazwy CPV.

 

Rys.2. Edycja strony tytułowej

 

Poniżej hasła: Kody i nazwy robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) znajduje się okno, z którego prawej strony umieszczone są przyciski '+' i '-'. Pierwszy umożliwia wstawianie nowych elementów do wykazu robót według CPV a drugi usuwanie pomyłkowo wstawionych.

Elementy Wspólnego Słownika Zamówień dzielą się na działy, każdy dział składa się z grup, które z kolei podzielono na klasy a te na kategorie. Korzystając z takiej systematyki, autorzy programu zapisali zawartość CPV w postaci struktury drzewiastej dzięki czemu nie trzeba pracowicie przewijać całej, długiej listy aby znaleźć potrzebny element. Wystarczy wybrać spośród kilku możliwości odpowiednią grupę, następnie klasę i kategorię. Obrazuje to zrzut z ekranu przedstawiony na Rys. 3.

 

Rys.3. Drzewo Wspólnego Słownika Zamówień

 

Zaznaczając odpowiednią pozycję i naciskając przycisk Wybierz spowodujemy, że zostanie ona przeniesiona na stronę tytułową kosztorysu. W zależności od potrzeb można na stronie tytułowej umieścić jedną nazwę z kodem CPV lub kilka.

 

Inną metodą wyboru nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień jest automatyczne przeszukiwanie zbioru w celu znalezienia potrzebnego tekstu lub znanego kodu. Do tego celu służy przycisk Szukaj umieszczony u dołu ekranu. Po prawej stronie posiada on strzałkę pozwalającą na rozwinięcie menu, z którego możemy wybrać kryterium przeszukiwania. Mamy możliwość określenia początku albo fragmentu opisu lub kodu. Gdy już określimy kryterium, wystarczy wpisać do sąsiedniego pola potrzebny fragment i nacisnąć przycisk Szukaj. Na rysunku 4 pokazano, jakie elementy CPV zostaną wyświetlone, gdy przeszukiwanie odbywało się przy wybranym kryterium Szukaj fragmentu opisu, zaś szukanym fragmentem było słowo mur.

 

Rys.4. Szukanie poprzez fragment tekstu lub kod

 

Dokonując wyboru, poprzez dwukrotne kliknięcie na żądanym haśle spowodujemy przejście w odpowiednie miejsce drzewa CPV, gdzie zaznaczając odpowiedni kod i naciskając przycisk Wybierz spowodujemy dopisanie nazwy robót wraz z kodem do strony tytułowej kosztorysu.

 

Rys. 5. Fragment wydruku strony tytułowej z określoną klasyfikacją według CPV

 

Nazwy robót i przypisane im kody Wspólnego Słownika Zamówień będą drukowane u góry strony tytułowej kosztorysu.