Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 3/2017

Aktualności

 • Aktualności - Redakcja

Kącik Kosztorysanta

 1. Wycena robót budowlanych (część II) - Renata Niemczyk
  W poprzednim numerze BzG mogliście Państwo zapoznać się z częścią I artykułu – Dokumentacja projektowa podstawą kalkulacji kosztorysowej. W części II omówiona została rola kosztorysanta.

 2. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część VI) - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Pozycje wariantowe w kosztorysie.

 3. Problematyka kosztorysowania w umowach o roboty budowlane - Renata Niemczyk
  (cyt.) „…uszczegółowienie w umowach o roboty budowlane problematyki kosztorysowania robót budowlanych (...) ma pierwszorzędne znaczenie. Zamieszczenie właściwych uzgodnień wymaga jednak szerokiej wiedzy z tej dziedziny, a przede wszystkim świadomości metod kalkulacyjnych i dostępnych na rynku źródeł o podstawach rzeczowych i cenowych stosowanych w kosztorysowaniu.

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na III kwartał 2017 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie III kwartału 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na III kwartał 2017 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na III kw. 2017 r. opracowane na podstawie danych GUS.

 3. Pierwsze półrocze 2017 roku w gospodarce polskiej – Zofia Bolkowska
  W artykule zamieszczone zostały tablice poglądowe i wykresy ilustrujące stan polskiego budownictwa na tle całej gospodarki.

Zamówienia publiczne

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący pytań zadanych przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie C-387/14 „Esaprojekt” - Dariusz Piasta
  W BzG 2/2015 omówione zostały pytania prejudycjalne dot. sprawy C-387/14 („Esaprojekt”) skierowane przez KIO do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niniejszym artykule omówiono wydany w dniu 4 maja 2017 r. wyrok TSUE.

 2. Opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Andrzej Warwas
  (cyt.) „…niestety bardzo często zakres prac projektowych stanowiący część przedmiotu zamówienia realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest określany na zasadzie bezrefleksyjnego powielania nienajlepszych praktyk (delikatnie mówiąc), bez respektowania i właściwego stosowania obowiązujących regulacji prawnych.

 3. Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część III) - Ewa Wiktorowska
  Autorka poddała analizie podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, udowodniono przynależność do tej samej grupy kapitałowej, branie udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami.

 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w zamówieniu publicznym - Grzegorz Bednarczyk
  Omówienie problemów związanych z określeniem w opisie przedmiotu zamówienia (na roboty lub usługi), które czynności w zakresie realizacji zamówienia mają charakter wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy i w związku z tym muszą być wykonywane właśnie na takiej podstawie.

 5. Zamówienia publiczne na Malcie - Dariusz Piasta
  (cyt.) „System zamówień publicznych na Malcie jest ogromnie scentralizowany. Możliwość samodzielnego udzielenia zamówienia zależy od jego wartości szacunkowej oraz kategorii zamawiającego.

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcom po 1 czerwca 2017 r. - Grzegorz Bednarczyk
  Możliwość zgłaszania podwykonawcy bezpośrednio przez samego podwykonawcę, likwidacja obowiązku przedstawiania pełnej umowy i ograniczenie kwotowe odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy – zmiany, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., zmienią praktykę działania na kontraktach zawieranych poza reżimem Pzp.

 2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. - Ewa Wiktorowska
  Wnikliwa analiza przepisów Pzp (po noweli z 22 czerwca 2016 r.) określających okoliczności, w jakich modyfikacje umowy w trakcie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, a w jakich nie wymagają i możliwa jest zmiana umowy.

 3. Gdzie, kiedy i dla kogo mieszkanie+ - Heliodor Jerzy Orłowski
  Kontynuacja rozpoczętego w BzG 1/2017 cyklu artykułów dot. Programu Mieszkanie plus. Proponujemy Państwu przypomnienie sobie artykułu tegoż autora z BzG 2/2014 „Partnerstwo publiczno-prywatne rywalem dewelopera i spółdzielni mieszkaniowej”.

 4. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XIX) - Jerzy Bolkowski
  Przykłady obejmują inwestycje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe i in.

Budujemy, budujemy...

 1. Sandwich, czyli kanapka na budowie - Jarosław Maliński
  Zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie.

 2. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o PIP-ie, ale baliście się zapytać - Przemysław Róziewicz
  Analiza kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiona w sposób „lekki, łatwy i przystępny”.

 3. Systemowe profile okapowe (część II) - Maciej Rokiel
  W artykule zostały omówione dwa warianty odtworzenia uszkodzonego okapu. Powierzchniowe odprowadzenie wody opisano w części I, w niniejszej - drenażowe odprowadzenie wody.

 4. 164,8 km... – Jarosław Maliński
  Obszerny przegląd mostów na świecie; począwszy od najdłuższych, poprzez mosty-wiadukty, kryte, pływające, mosty-tunele, na mostach stworzonych przez naturę skończywszy.

Programy

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT (część VI) - Kazimierz Stanisław Nowicki

 2. Którą Normę wybrać PRO czy EXPERT? - Emil Łuszczyk