Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 2/2004

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 40, poz.356, z dnia 12.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
2. Dz.U. nr 45, poz.420, z dnia 19.03.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej
3. Dz.U. nr 47, poz.458, z dnia 23.03.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych
4. Dz.U. nr 48, poz.460, z dnia 25.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
5. Dz.U. nr 48, poz.461, z dnia 25.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów
6. Dz.U. nr 49, poz.464, z dnia 26.03.2004 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
7. Dz.U. nr 49, poz.468, z dnia 26.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym
8. Dz.U. nr 49, poz.470, z dnia 26.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych
9. Dz.U. nr 50, poz.479, z dnia 29.03.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru
10. Dz.U. nr 54, poz.535, z dnia 05.04.2004 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
11.   Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
12. Dz.U. nr 56, poz.546, z dnia 07.04.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na kandydatów na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sposobu powoływania komisji konkursowej oraz wymagań wobec jej członków
13. Dz.U. nr 56, poz.547, z dnia 07.04.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań
14. Dz.U. nr 71, poz.645, z dnia 21.04.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
15. Dz.U. nr 71, poz.646, z dnia 21.04.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
16. Dz.U. nr 71, poz.649, z dnia 21.04.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
17. Dz.U. nr 75, poz.703, z dnia 23.04.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora
18. Dz.U. nr 86, poz.803, z dnia 28.04.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków
19. Dz.U. nr 87, poz.811, z dnia 28.04.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
20. Dz.U. nr 89, poz.844, z dnia 29.04.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
21. Dz.U. nr 91, poz.869, z dnia 30.04.2004 USTAWA z dnia 1 kwietnia 2004 r o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
22. Dz.U. nr 91, poz.875, z dnia 30.04.2004 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska
23. Dz.U. nr 92, poz.881, z dnia 30.04.2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
24. Dz.U. nr 93, poz.888, z dnia 30.04.2004 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
25.     http://isip.sejm.gov.pl/ Ustawa Prawo budowlane - pełen ujednolicony tekst za stroną internetową Sejmu RP
26. Dz.U. nr 96, poz.959, z dnia 30.04.2004 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
27. Dz.U. nr 98, poz.991, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik
28. Dz.U. nr 98, poz.992, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem
29. Dz.U. nr 98, poz.993, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych
30. Dz.U. nr 98, poz.994, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw
31. Dz.U. nr 98, poz.995, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami
32. Dz.U. nr 98, poz.996, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
33. Dz.U. nr 98, poz.997, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu
34. Dz.U. nr 102, poz.1067, z dnia 01.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska
35. Dz.U. nr 105, poz.1113, z dnia 04.05.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych
36. Dz.U. nr 106, poz.1115, z dnia 04.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
37. Dz.U. nr 106, poz.1116, z dnia 04.05.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Polityki Społecznej
38. Dz.U. nr 106, poz.1121, z dnia 04.05.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
39. Dz.U. nr 109, poz.1156, z dnia 12.05.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
40. Dz.U. nr 116, poz.1206, z dnia 24.05.2004 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
41. Dz.U. nr 116, poz.1208, z dnia 24.05.2004 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach
42. Dz.U. nr 118, poz.1233, z dnia 26.05.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
43. Dz.U. nr 124, poz.1303, z dnia 02.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
44. Dz.U. nr 129, poz.1369, z dnia 07.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
45. Dz.U. nr 130, poz.1385, z dnia 08.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
46. Dz.U. nr 130, poz.1386, z dnia 08.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
47. Dz.U. nr 130, poz.1387, z dnia 08.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
48. Dz.U. nr 130, poz.1389, z dnia 08.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
49. Dz.U. nr 131, poz.1406, z dnia 09.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie dopuszczenia do dnia 31 grudnia 2004 r. wyrobów zawierających włókna azbestowe do produkcji lub do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
50. Dz.U. nr 134, poz.1429, z dnia 14.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
51. Dz.U. nr 140, poz.1481, z dnia 19.06. 2004 ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
52. Dz.U. nr 141, poz.1492, z dnia 21.06. 2004 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Monitor Polski

1. M.P. nr 17, poz.297, z dnia 15.04.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
2. WYKAZ POLSKICH NORM (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG - za stroną internetową Ministerstwa Infrastruktury
3. M.P. nr 18, poz.325, z dnia 29.04.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.
4. M.P. nr 18, poz.328, z dnia 29.04.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w l kwartale 2004 r.
5. M.P. nr 18, poz.329, z dnia 29.04.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w l kwartale 2004 r.
6. M.P. nr 20, poz.359, z dnia 14.05.2004 OGŁOSZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
7. M.P. nr 21, poz.383, z dnia 19.05.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.
8. M.P. nr 24, poz. 423, z dnia 07.06.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.
9. M.P. nr 24, poz. 424, z dnia 07.06.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za l kwartał 2004 r.

Komunikaty UZP

1. za stroną internetową www.uzp.gov.pl Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich - adresy internetowe
2. za stroną internetową www.uzp.gov.pl Komunikat UZP w sprawie stosowanego przez zamawiających kryterium preferencji lokalnych jako kryterium oceny ofert
3. za stroną internetową www.uzp.gov.pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
4. za stroną internetową www.uzp.gov.pl Komunikat UZP w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - oficjalne tłumaczenie działu Roboty budowlane