Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Spis treści - BzG 4/2019

Kącik Kosztorysanta

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT, czyli NEXt Level - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Nowy importer z plików PDF daje możliwość szybkiego stworzenia własnych szablonów dla wczytywanych plików i może być również wykorzystywany do importu plików z innych programów kosztorysowych.
   

 2. Szacowanie kosztów robót budowlanych w zamówieniach publicznych – przykład Francji – Dariusz Piasta
  Zarówno francuscy zamawiający jak i przedsiębiorstwa budowlane mają szereg narzędzi do określenia kosztu robót budowlanych na potrzeby oszacowania wartości zamówienia czy też złożenia oferty, np. na bieżąco aktualizowany wykaz ponad 25 tysięcy cen dotyczących 250 rodzajów prac budowlanych wykonywanych na terenie całej Francji (obejmuje wszystkie typy robót zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, o małym jak i wielkim zasięgu, zaś jego aktualizacje obejmują także nowowprowadzane materiały i techniki budowlane).
   

 3. Kalkulacja czy rozbicie ceny ofertowej? - Andrzej Warwas
  Kilka przykładów „twórczych pomysłów” Zamawiających przy redagowaniu opisu sposobu obliczenia ceny oferty.
   

Informacje kosztowo-cenowe

 1. Kosztorysowe stawki robocizny i wskaźniki narzutów na IV kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki i narzuty w poziomie IV kwartału 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 2. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na IV kwartał 2019 – INTERCENBUD
  Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczególnych województw na IV kw. 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
   

 3. Wykańczanie ścian wewnętrznych - trawertyn i stiuk – Wojciech Żniński
  W poprzednich dwóch artykułach dotyczących wykańczania ścian wewnętrznych mogliśmy poznać się właściwości, sposoby aplikacji i ceny tynku japońskiego, farb magnetycznych, tablicowych kredowych, suchościeralnych i luminescencyjnych. W niniejszym poznamy masy dekoracyjne do wykonania powłok/ tynku strukturalnego imitującego naturalne kamienie - trawertyn i marmur.
   

Zamówienia publiczne

 1. Wskaźniki ekonomiczne jako warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - Grzegorz Bednarczyk
  W BzG nr 3/2019 zamieściliśmy artykuł dotyczący badania sytuacji ekonomicznej wykonawcy za pomocą warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do wysokości przychodów. W dzisiejszym poznamy inne narzędzie oceny wykonawcy w tym zakresie – badanie informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów i zobowiązań.
   

 2. Obiektywna potrzeba a utrudnienie uczciwej konkurencji - Grzegorz Bednarczyk
  W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Do którego momentu można mówić o dozwolonym ograniczeniu konkurencji, a od którego – o niedozwolonym utrudnieniu uczciwej konkurencji?
   

 3. Ochrona podwykonawców w kodeksie cywilnym, solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy, podstawy roszczenia Pzp – Ewa Wiktorowska
  (cyt.) „Obok ochrony wynikającej z przepisów Prawa zamówień publicznych, podwykonawcy objęci są ochroną kodeksu cywilnego stanowiącą o solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawców. Obowiązuje ona niejako obok i jest niezależna od przepisów Pzp.
   

 4. Wadliwa waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane – Renata Niemczyk
  (cyt.) „Po co inwestor ma wymagać od wykonawcy kalkulacji ze szczegółowym opisem zakresów robót wraz z cenami, skoro umowa o roboty budowlane nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia, a zakres wynika z dokumentacji projektowej? Odpowiedź jest względnie prosta. Dlatego, że mogą zajść okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które zmieniają stosunki pomiędzy stronami i wymagają weryfikacji wcześniejszych uzgodnień, np. zmiany wynagrodzenia.
   

 5. Zamówienia publiczne w Estonii – Dariusz Piasta
  Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zamówień publicznych w Estonii jest Ustawa o zamówieniach publicznych z 14 czerwca 2017 r. Wdraża ona wszystkie unijne dyrektywy zamówieniowe, wliczając również przepisy o koncesjach na roboty budowlane i usługi.
   

Inwestycyjny proces budowlany

 1. Odbiór robót budowlanych – Heliodor Jerzy Orłowski
  W artykule omówiono procedurę przeprowadzania odbioru wykonanych robót budowlanych – w tym odbioru częściowego i odbioru końcowego.
   

 2. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego przy braku uzgodnień umownych o jego waloryzacji – Renata Niemczyk
  (cyt.) „… występują sytuacje, które pozwalają na zmianę umowy (w tym również wynagrodzenia ryczałtowego) pomimo rygorów ustawy Pzp. Należy jednak przy tym sprawdzić, czy rzeczywiście okoliczności powodujących konieczność zmiany nie można było przewidzieć, czy wzrost cen był istotny i znaczący, czy wykonawca przy braku zmiany wynagrodzenia poniesie stratę i czy strata ma rażący charakter.
   

 3. Przegląd rynku inwestycyjno-budowlanego (część XXVII) – Eliza Biała
  Przykłady obejmują inwestycje handlowe, biurowe, mieszkaniowe, hotelowe i in.
   

Budujemy, budujemy...

 1. Maszyny na budowie, czyli słów kilka o kwalifikacjach przy obsłudze sprzętu i wymaganiach technicznych (część I) - Przemysław Róziewicz
  Proponujemy zapoznać się również z artykułem „Do zagubienia jeden krok, czyli słów kilka o wymaganych kwalifikacjach przy obsłudze sprzętu na budowie” - BzG 3/2016.
   

 2. Bezwykopowe odtwarzanie zewnętrznej izolacji pionowej – Maciej Rokiel
  Do zabezpieczania przegród budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową służą izolacje poziome i pionowe. W artykule została opisana izolacja strukturalna i izolacja kurtynowa (do wykonywania której stosuje się hydrożele, żele akrylowe, żywice poliuretanowe oraz materiały na bazie bentonitów).
   

 3. Rzymianie - starożytni inżynierowie (część III) - Jarosław Maliński
  W pierwszej części autor opisał Domus Aurea i amfiteatry, w drugiej – drogi, w niniejszej – sieć wodociągową i kanalizację w starożytnym Rzymie.
   

Porady techniczne

 1. Kolejne kroki w Normie EXPERT, czyli NEXt Level - Kazimierz Stanisław Nowicki
  Nowy importer z plików PDF daje możliwość szybkiego stworzenia własnych szablonów dla wczytywanych plików i może być również wykorzystywany do importu plików z innych programów kosztorysowych.