COVID-19

Art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) dotyczy umów już zawartych przed ogłoszeniem stanu epidemicznego (którego nikt nie mógł przewidzieć) i nie jest nadużyciem odesłanie w przepisie do art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp (zmiana niemożliwa do przewidzenia, staranność zamawiającego).

W ust. 4 przewiduje się możliwość dokonania zmiany umów już zawartych przed ogłoszeniem stanu epidemicznego i wskazuje jako otwarty katalog zmian, których można dokonać. Tych wymienionych w ust. 4 na pewno można dokonać (zmiana terminu, zawieszenie, zmiana sposobu i zakresu świadczenia), innych zmian zapewne też, ale nie są one wprost wymienione. W mojej ocenie należałoby uzupełnić wyszczególnienie o bardzo istotną zmianę, która powinna być wymieniona wprost, tj. zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, która może nastąpić jako skutek COVID-19, nawet w przypadkach gdy nie będzie temu towarzyszyć zmiana sposobu i zakresu zamówienia. Ograniczyłoby to ilość spekulacji i dodało "odwagi" zamawiającym w podejmowaniu decyzji.

Nie wolno zapominać jednak o nowych przetargach, zwłaszcza tych w których nie doszło jeszcze do zawarcia umów. W mojej ocenie powyższa ustawa ich nie dotyczy. Dlatego rekomenduję wprowadzenie do projektów lub wzorów umów postanowień, tam gdzie to jeszcze możliwe, jako okoliczności zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1 Pzp - z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19. Skutki te będziemy odczuwać zapewne jeszcze długo po odwołaniu stanu epidemii i strony powinny mieć możliwość zmiany terminu, sposobu i zakresu świadczenia w przyszłości. Koniecznym jest także wprowadzenie (jako klauzuli przeglądowej nieznanej dotychczas w praktyce) waloryzacji umów z powodu COVID-19 i zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia z tej przyczyny.

Ewa Wiktorowska
8.04.2020 r.