Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Kosztorys inwestorski - Odpowiedzi na wątpliwości Czytelników

Od redakcji:
Najnowsze rozporządzenie Ministra Infrastruktury wzbudziło u Państwa wiele wątpliwości. Znalazło to wyraz w mail'ach i listach nadsyłanych do redakcji. Spośród nich wybraliśmy dwa charakterystyczne, które zamieszczamy poniżej. Doceniając też wagę problemu, zwróciliśmy się o wyjaśnienie zagadnienia do Dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury, pana Andrzeja Warwasa.

 


 

-----Oryginalna wiadomość-----

Od:

Wysłano: 11 sierpnia 2004 10:24

Do: 'abonament@budujzglowa.pl'

Temat: Nowe rozporządzenie dotyczące kalkulacji wartości robót budowlanych - A. Warwas (2/2004)

 

Witam Pana,

Po zapoznaniu się z nowymi przepisami i po przeczytaniu Pańskiego artykułu, nasuwa mi się kilka praktycznych pytań.

Przygotowując kosztorys inwestorski należy wyraźnie rozdzielić kosztorys wykonany metodą uproszczoną oraz kalkulację cen jednostkowych.

Czy mogę wykonać kalkulację w Normie Pro metodą kalkulacji szczegółowej, a wydruk ofertowy (bez pokazania narzutów) potraktować jako kalkulację kosztorysową ( wydruk ten niczym nie różni się od wydruku z metody uproszczonej) natomiast wydruk szczegółowy potraktować jako kalkulację cen jednostkowych.

I drugie pytanie: Jakie publikacje podają ceny robót? Mam przeróżne cenniki materiałów.

A teraz sprawa określenia "planowanych kosztów robót budowlanych".

Czy mógłby Pan przybliżyć pojęcie "danych rynkowych", "powszechnie stosowanych katalogów", "publikacji" które pozwolą określić wskaźniki cenowe. Czy przyjmując wskaźniki należy podać ich źródło? Czy mogą być różne źródła dla różnych pozycji. W jakiej formie ma być załączony indywidualny preliminarz kosztów - czy w programie kosztorysowym, czy np. Excelu, z podaniem jakich danych?

Byłabym wdzięczna za odpowiedź na adres zwrotny.

        (...)

 


 

Pytanie do pana dyrektora Andrzeja Warwasa

 

Po przeczytaniu Pańskiego artykułu "Nowe rozporządzenie dotyczące kalkulacji wartości robót budowlanych", zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w kosztorysie inwestorskim sporządzonym wg nowych zasad - kalkulacja szczegółowa każdej ceny jednostkowej musi być na oddzielnej kartce? Czy można po prostu wykonać kosztorys metodą szczegółową i potraktować to jako kalkulację "cj" ? A wydruk uproszczony kosztorysu (zawierający: opis pozycji, jednostkę miary, liczbę jednostek przedmiarowych, cenę jednostkową z wszelkimi narzutami , wartość pozycji) przedstawić Inwestorowi jako kalkulację uproszczoną?

 

z szacunkiem

(...)

PS. Nie ukrywam, że sprawa jest dla mnie b. ważna, dlatego proszę Pana Redaktora o przekazanie mojego pytania.

 


 

 

ODPOWIEDŹ

 

W związku z nadesłanymi pytaniami związanymi z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389, z dnia 08.06. 2004), uprzejmie wyjaśniam co następuje:

 

  1. Zgodnie z § 7 pkt 6 lit.a) - kosztorys inwestorski ma obejmować w ramach załączników m.in. kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych. W rozporządzeniu poza określeniem formuły kalkulacyjnej ceny jednostkowej oraz zasad ustalania kosztów pośrednich, zysku, jednostkowych nakładów rzeczowych, stawek i cen czynników produkcji nie sformułowano żadnych wymagań odnośnie formy kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych. W związku z powyższym nie ma obowiązku kalkulowania tych cen na odrębnych kartkach. Do kalkulacji tej można wykorzystać oczywiście programy do kosztorysowania.
    Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z § 3 ust.2 kalkulacje szczegółowe są drugą w kolejności metodą ustalania cen jednostkowych. W pierwszej kolejności ceny jednostkowe należy przyjmować na podstawie danych rynkowych.
     
  2. Zgodnie z rozporządzeniem przez dane rynkowe, na podstawie których określa się ceny jednostkowe robót należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. Publikacje zawierające ceny jednostkowe robót są wydawane przez szereg firm specjalistycznych zajmujących się problematyką cen w budownictwie. Informacje o tego typu wydawnictwach można m.in. uzyskać w Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 6 wskazanie podstaw do ustalenia cen jednostkowych jest wymagane w przedmiarze robót. Powyższe jest konieczne przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego, a także umożliwia skontrolowanie poprawności jego sporządzenia.