Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Odpowiedzi na wątpliwości Czytelników dot. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r.

W tym kwartale korespondencję do redakcji zdominowały pytania dotyczące rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Chcąc udzielić Państwu odpowiedzi jak najbardziej kompetentnych zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do pana dyrektora Andrzeja Warwasa z Ministerstwa Infrastruktury.

 

 

 

1.

Niedawno nabyłem wydawnictwo ośrodka WACETOB pod tytułem „Wzorcowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych". Interesuje mnie czy zamieszczone tam wzorce formularzy są całkowicie zgodne z rozporządzeniem z 02 września 2004. Jeżeli tak, to czy istnieje obowiązek stosowania tylko takich a nie innych formularzy. Następna sprawa - autorzy w wielu miejscach powołują się na wydane niegdyś przez Arkady „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - praktycznie nieosiągalne na rynku, przy czym posługują się tylko enigmatycznym określeniem WTWO bez określenia nawet roku wydania. Pytanie - czy wolno przywoływać w Specyfikacji normatywy nieaktualne/niemożliwe do „zdobycia"? Czy nie prowadzi to do nadużyć?


A.W.:

Wydawnictwo WACETOB „Wzorcowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych" obejmując bardzo szeroki zakres przykładów , wzorców i informacji nie jest w 100 % zgodne z rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. Zawarte w ww. opracowaniu wzorce i formularze nie mają mocy obowiązującej. Korzystanie z nich jest całkowicie dobrowolne i wymaga oczywiście przestrzegania obowiązujących przepisów.

Dotyczy to w szczególności części : Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Zasady obliczania ceny oferty na roboty budowlane.

Odnośnie zgłoszonych wątpliwości dot. WTWO należy stwierdzić, że przywoływanie w opisany sposób w Specyfikacji technicznej wszelkiego rodzaju tzw. dokumentów odniesienia (w tym Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) jest niewłaściwe. W punkcie 10 STWiORB /§ 14 ust.1 pkt 10/ można odstąpić od załączenia określonego dokumentu - np. norm, WTWO, aprobat technicznych i tylko je przywołać, ale w sytuacji, gdy są one jednoznacznie określone i powszechnie dostępne.

 

 

 

* * *

 

2.

Czy sformułowanie "trwale spięte" w § 2 p.2. oznacza, że mogę taką dokumentację np. zbindować, czy muszę zastosować oprawę introligatorską. Jaki stopień trwałości miał na myśli autor rozporządzenia. Jeżeli bowiem taką dokumentację zbinduję, to będzie istniała możliwość wymiany kartki bez pozostawienia śladu, więc równie dobrze mogę te kartki spiąć spinaczem. Wbrew pozorom sprawa nie jest błaha, bo spotkałem się już z żądaniem przewlekania przez wszystkie kartki sznurka opatrzonego pieczęcią lakową.


A.W.: Określenie użyte w rozporządzeniu "trwale spięte" odnoszące się do stron w wydzielonych tomach dokumentacji projektowej, STWiORB, programu funkcjonalnego nie narzuca oczywiście formy introligatorskiej. Należy stosować zasady znane z rozporządzenia MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
  Od red.: (patrz Dz.U.z 2003r. nr 120, poz.1133) - w § 6 tego rozporządzenia wyrażone jest wymaganie, aby oprawa uniemożliwiała dekompletację. Tym samym odpada metoda bindowania.

 

 

 

* * *

 

3.

Kiedy wolno w umowie przyjąć zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, o której mówi § 4 p 3 ? Czy zależy to od wartości zamówienia, czy od innych czynników ?


A.W.: Zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu cywilnego ustalenie zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie jest ograniczone żadnymi przesłankami i warunkami.

Kwestii tej nie regulują także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z powyższego wynika, iż o zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego w umowach dotyczących zamówień publicznych na roboty budowlane decyduje zamawiający, na podstawie każdorazowo dokonanej analizy dotyczącej wyboru optymalnej formy wynagrodzenia.

Należy zwrócić uwagę, iż w komentarzu Becka do Kodeksu Cywilnego pod redakcją K. Pietrzykowskiego wskazano m.in., że:

"...Ten sposób wynagrodzenia /ryczałtowe/ jest stosowany zwłaszcza przy stosunkowo prostych stanach umowy o dzieło, gdy wartość wykonanej usługi jest stronom na ogół znana, podobnie jak ewentualny koszt potrzebnych materiałów, spodziewany czas trwania prac itd."

Tak więc przy stosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego należy przede wszystkim zapewnić szczegółowe, dokładne i jednoznaczne zdefiniowanie przedmiotu umowy min. przez umożliwienie wykonawcy sprawdzenia i skorygowania lub opracowania we własnym zakresie przedmiaru robót. Temu służy zapis § 4 pkt 3 rozporządzenia.

 

 

 

* * *

 

4.

Czy projekt wykonawczy muszę sporządzić ja jako wykonawca ? Spotkałem się z takim żądaniem, a wydaje mi się, że jest to obowiązek zamawiającego.


A.W.: Projekt wykonawczy, o którym mowa w rozporządzeniu z 2 września 2004 r. jest składnikiem dokumentacji projektowej, za pomocą której zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Tym samym, tak rozumiany projekt wykonawczy nie jest możliwy do opracowania przez wykonawcę robót.

Oczywiście powyższe dotyczy wyłącznie przypadków postępowania, gdzie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

* * *

 

5.

Czy istnieją publikacje, które mogłyby stanowić podstawę do opracowywania specyfikacji technicznych, czy każdorazowo przygotowując dokumentację przetargową trzeba pisać wszystko od nowa ?


A.W.: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są opracowaniem o podobnym charakterze co dokumentacja projektowa. A zatem muszą być każdorazowo indywidualnie opracowywane dla potrzeb opisu konkretnego zamówienia na roboty budowlane.

Przy opracowaniu specyfikacji można rzecz jasna korzystać, odpowiednio adoptując, z uprzednio opracowanych specyfikacji lub publikacji zawierających wzorcowe, przykładowe specyfikacje. Niestety obecnie istnieje bardzo ograniczony zbiór wydawnictw na ten temat, z wyjątkiem robót drogowych, dla których zostały w latach ubiegłych wydane przez GDDP odpowiednie specyfikacje.

Należy oczekiwać iż zbiór przedmiotowych wydawnictw sukcesywnie będzie się powiększał. Obecnie można dodatkowo posiłkować się wydawnictwami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które pokrywają się w dużej części z wymaganą zawartością specyfikacji technicznych.

W ostatnim czasie ukazują się nowe Warunki Techniczne wydawane m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej i COBRTI Instal.