Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 4/2004

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 200, poz. 2051, z dnia 14.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2. Dz.U. nr 201, poz. 2062, z dnia 15.09.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005r.
3. Dz.U. nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
4. Dz.U. nr 204, poz. 2086, z dnia 17.09.2004 OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
5. Dz.U. nr 204, poz. 2087, z dnia 17.09.2004 OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
6. Dz.U. nr 207, poz. 2107, z dnia 24.08.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa
7. Dz.U. nr 207, poz. 2108, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
8. Dz.U. nr 207, poz. 2109, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
9. Dz.U. nr 207, poz. 2112, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego
10. Dz.U. nr 207, poz. 2113, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami
11. Dz.U. nr 207, poz. 2114, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
12. Dz.U. nr 207, poz. 2115, z dnia 22.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
13. Dz.U. nr 208, poz. 2122, z dnia 23.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
14. Dz.U. nr 208, poz. 2123, z dnia 23.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
15. Dz.U. nr 214, poz.2172, z dnia 30.09.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
16. Dz.U. nr 216, poz. 2206, z dnia 04.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń
17. Dz.U. nr 219, poz. 2229, z dnia 08.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
18. Dz.U. nr 220 poz. 2233, z dnia 11.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004÷2006
19. Dz.U. nr 223 poz. 2259, z dnia 14.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
20. Dz.U. nr 225 poz. 2285, z dnia 15.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
21. Dz.U. nr 227 poz. 2298, z dnia 19.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
22. Dz.U. nr 228 poz. 2306, z dnia 20.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
23. Dz.U. nr 231 poz. 2320, z dnia 23.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa"
24. Dz.U. nr 233 poz. 2341, z dnia 27.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
25. Dz.U. nr 234 poz. 2347, z dnia 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia
26. Dz.U. nr 234 poz. 2348, z dnia 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
27. Dz.U. nr 234 poz. 2349, z dnia 28.10.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
28. Dz.U. nr 237 poz. 2375, z dnia 03.11.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
29. Dz.U. nr 240 poz. 2408, z dnia 08.11.2004 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
30. Dz.U. nr 240 poz. 2410, z dnia 08.11.2004 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
31. Dz.U. nr 242 poz. 2421, z dnia 10.11.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
32. Dz.U. nr 249 poz. 2500, z dnia 23.11.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych
33. Dz.U. nr 252 poz. 2524, z dnia 26.11.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
34. Dz.U. nr 257 poz. 2575, z dnia 03.12.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
35. Dz.U. nr 259 poz. 2587, z dnia 08.12.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006
36. Dz.U. nr 259 poz. 2588, z dnia 08.12.2004 ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
37. Dz.U. nr 260 poz. 2589, z dnia 08.12.2004 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
38. Dz.U. nr 261 poz. 2603, z dnia 09.12.2004 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Monitor Polski

1. M.P. nr 39, poz.693, z dnia 23.09.2004 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 15 września 2004 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2005
2. M.P. nr 40, poz.706, z dnia 30.09.2004 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005
3. M.P. nr 43, poz.755, z dnia 21.10.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2004r.
4. M.P. nr 43, poz.758, z dnia 21.10.2004 OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych
5. M.P. nr 43, poz.762, z dnia 21.10.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2004 r.
6. M.P. nr 44, poz.779, z dnia 29.10.2004 OBWIESZCZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005
7. M.P. nr 48, poz.829, z dnia 19.11.2004 OBWIESZCZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych
8. M.P. nr 50, poz.858, z dnia 30.11.2004 OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach
9. M.P. nr 52, poz.886, z dnia 08.12.2004 ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 110 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

Informacje GUS

1. GUS - Nowości - 01.07.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej w 2003 r. - BUDOWNICTWO
2. GUS - Nowości - 22.10.2004 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 9 - wrzesień 2004 r. - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
3. GUS - Nowości - 25.11.2004 BIULETYN STATYSTYCZNY nr 10 - październik 2004 r. - Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej
4. Dz.Urz. GUS nr 5, poz.32, z dnia 21.05.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 maja 2004r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2004r.
5. Dz.Urz. GUS nr 8, poz.44, z dnia 23.08.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2004r.
6. Dz.Urz. GUS nr 11, poz.61, z dnia 23.11.2004 KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004r.
7. GUS - Nowości - 29.04.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - luty 2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za styczeń 2004
8. GUS - Nowości - 24.05.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - marzec 2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za luty 2004
9. GUS - Nowości - 14.06.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - kwiecień 2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za marzec 2004
10. GUS - Nowości - 12.07.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - maj2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za kwiecień 2004
11. GUS - Nowości - 06.08.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - czerwiec 2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za maj 2004
12. GUS - Nowości - 15.09.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - lipiec 2004; - tabl. 5. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za czerwiec 2004
13. GUS - Nowości - 06.10.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - sierpień 2004; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za lipiec 2004
14. GUS - Nowości - 15.11.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - wrzesień 2004; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za sierpień 2004
15. GUS - Nowości - 09.12.2004 Ceny w Gospodarce Narodowej - październik 2004; - tabl. 6. wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za wrzesień 2004
16. GUS - Nowości - 19.11.2004 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2004r. - fragment

Dziennik Urzędowy MF

1. Dz.Urzędowy MF nr 11, poz.106, z dnia 20.09.2004 INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW nr PP1-811-1181/2004/EF/2699 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste