Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Rysunki na formularzu przedmiaru w programie Norma Pro

Gdy chcemy, aby nasze wyliczenia były zrozumiałe dla innych osób, a w szczególności dla tych, którzy będą sprawdzali zrobiony przez nas kosztorys, musimy precyzyjnie określić nie tylko sposób liczenia, ale także znaczenie poszczególnych wartości liczbowych. Najlepiej zrobić to za pomocą rysunku. Poniżej przedstawiam rysunek pochodzący z założeń ogólnych do KNR nr 2-16.

 

Rys. 1. Rysunek obrazujący sposób obliczania powierzchni izolacji na łuku rurociągu

 

Dzięki przedstawieniu na rysunku symboli użytych we wzorach służących do obliczeń, możemy uniknąć zbędnych wyjaśnień i niebezpieczeństwa, że ktoś sprawdzający nasze obliczenia źle zrozumie ich sens. Dzięki rysunkowi 2 z założeń ogólnych KNR nr 2-16 nawet laik zrozumie, że powierzchnię izolacji dla celów przedmiarowania liczy się biorąc pod uwagę wymiary zewnętrzne i nie trzeba tłumaczyć, że "mnożymy obwód zaizolowanego rurociągu, biorąc pod uwagę średnicę rurociągu powiększoną o dwukrotną grubość warstwy izolującej przez długość zewnętrznej krzywizny łuku po zaizolowaniu". Nawet na tak prostym przykładzie widać wyraźnie, że rysunek poglądowy jest zdecydowanie bardziej przejrzysty niż opis słowny. A cóż dopiero, gdy musielibyśmy opisać kształtki klimatyzacyjne przedstawione w KNR nr 2-17?

 

Rys.2. Rysunek poglądowy z założeń ogólnych do KNR nr 2-17

 

Biorąc to pod uwagę, autorzy programu Norma Pro dali użytkownikom możliwość wstawiania (do formularza książki obmiarów) rysunków ilustrujących sens obliczeń.

 

Istnieje kilka możliwości ilustrowania obliczeń rysunkami. Wszystkie one wiążą się z wykorzystaniem funkcji "Wstaw obiekt..." z menu "Obmiar". Typy wstawianych obiektów mogą być różne. W tym miejscu skoncentrujemy się na rysunkach.

 

Najprostszy sposób wstawienia rysunku polega na wykorzystaniu schowka systemowego.

 

Możemy w tym celu wykonać rysunek w dowolnym programie graficznym lub wykorzystać gotowy, który możemy przywołać na ekran monitora. Może to być na przykład rysunek (jak powyższe) znajdujący się w założeniach do katalogu nakładów rzeczowych.

Rysunek wykonany w programie Paint można wstawić do schowka za pomocą prostego i znanego skrótu klawiszowego Ctrl+C. Aby dokonać tego z rysunkiem z części opisowej katalogu musimy wskazać kursorem wybrany rysunek wywołać menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszki) i wybrać polecenie "Kopiuj".

 

Rys.3. Wybór polecenia "Kopiuj"

 

Gdy rysunek jest już w schowku, musimy wywołać z widoku książki obmiarów menu "Obmiar". To samo menu można także wywołać prawym klawiszem myszki.

 

Rys.4. Menu "Obmiar"

 

Wybierając hasło "Wstaw obiekt..." wywołamy okno:

 

Rys.5. Wybór rodzaju obiektu do wstawienia

 

Gdy dokonamy wyboru pojawi się okno, do którego możemy wstawić zawartość schowka korzystając ze skrótu Ctrl+V lub polecenia "Wklej" z menu "Edycja".

 

Rys.6. Okno obiektu

 

Należy jednak pamiętać, że w ten sposób utworzyliśmy pusty obiekt graficzny o określonych proporcjach szerokości i wysokości. Standardowo są to proporcje 1:1. Tym samym wstawiany rysunek może zostać zniekształcony. Aby temu zapobiec możemy zmienić proporcje wybierając z menu "Obmiar" hasło "Skalowanie". Pojawi się wówczas okno:

 

Rys.7. Okno skalowania rysunku

 

Możemy zmienić proporcje rysunku przez wpisanie odpowiednich liczb w pola "Poziomo" i "Pionowo". Należy przy tym pamiętać, żeby odznaczyć pole przy haśle "Zachowywanie proporcji", gdyż w przeciwnym przypadku zmianie ulegnie jedynie wielkość rysunku, a nie proporcje jego boków.

Proporcje rysunku można także zmieniać przez rozciąganie w pionie i poziomie za pomocą kursora, pamiętając o wyłączeniu "Zachowywania proporcji".

 

Inną metodą wstawienia gotowego rysunku jest zapisanie go do pliku i wczytanie w oknie "Wstawienie obiektu".

Rysunek wstawiany w ten sposób zachowa proporcje oryginału.

Norma potrafi wczytać pliki typu *.bmp i *.jpg.

 

Jeżeli nie posiadamy gotowego rysunku w postaci elektronicznej, to możemy sporządzić go za pomocą jednego z dostępnych programów graficznych. Najprościej oczywiście będzie zastosować do tego celu program Paint, który jest automatycznie uruchamiany po wywołaniu hasła "Wstaw obiekt" i wyborze rodzaju "Obraz - mapa bitowa" lub "Obraz - Paintbrush".

Ponieważ rysunki wstawiane do formularza obmiaru z natury swej powinny być rysunkami poglądowymi, nie ma zazwyczaj konieczności korzystania ze zbyt wyrafinowanych funkcji graficznych. Dlatego w większości przypadków wystarczają możliwości programów Paint czy Word.

 

Na zakończenie wspomnę tylko o istotnym aspekcie wstawiania rysunków (i innych obiektów) do formularza obmiaru. Otóż w menu "Obmiar" występuje hasło "Obiekt drukowany". Za jego pomocą można zdecydować czy dany rysunek (ikona innego obiektu) pojawi się na wydruku (obok hasła będzie widoczny "ptaszek") czy nie (brak "ptaszka").