Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

CPV a obliczanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] i rozdziałem 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.[2], zwanymi dalej „ustawą Pzp” i „Rozporządzeniem”, zamawiający oblicza wartość zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jako sumę kosztów planowanych prac projektowych i kosztów robót budowlanych.

 

Obliczenie kosztów planowanych prac projektowych zgodnie z §10 ust.4 ww. Rozporządzenia przesądza, że obliczenie to powinno być sporządzone odrębnie dla poszczególnych obiektów.

 

Przyjmując na podstawie definicji określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane[3] (zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”), że:

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

 

zamawiający powinien na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego:

odrębnie obliczyć dla poszczególnych obiektów koszty robót budowlanych,

– określić kategorie obiektów i wynikające z nich wskaźniki procentowe do obliczenia kosztów prac projektowych; a następnie obliczyć odrębnie koszty planowanych prac projektowych dla poszczególnych obiektów.

Wartość zamówienia będzie sumą kosztów zaprojektowania i budowy poszczególnych obiektów.

 

Rozporządzenie (zdaniem autora w §.8.4. powinno być odwołanie do art.3 pkt 6, a omyłkowo jest do art.3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane)[4] ponadto nakłada na zamawiającego obowiązek, aby składniki kosztów dla budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a więc wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, odpowiadały co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i obejmowały:

 

1) koszty robót przygotowania terenu;

2) koszty robót budowy obiektów podstawowych;

3) koszty robót instalacyjnych;

4) koszty robót wykończeniowych;

5) koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych.

 

Takie rozbicie winno znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie przedstawiającym obliczenie wartości zamówienia w części dotyczącej obliczenia kosztów robót budowlanych w rozbiciu na poszczególne obiekty.

Jeżeli teraz zechcemy porównać przywołane w Rozporządzeniu grupy robót i obowiązki wynikające z podziału na grupy robót we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), okaże się, że osoba obliczająca wartość zamówienia będzie miała duże trudności w skorelowaniu obu przepisów.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) przewiduje bowiem inne, niż wskazane w Rozporządzeniu, grupy robót. Są to w dziale 45 CPV:

 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej.

 

Wskazany w Rozporządzeniu podział na „grupę robót budowy obiektów podstawowych” i „grupę robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych” obejmuje niezgodny z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV), ale zgodny z polską tradycją budowlaną i kosztorysową podział robót budowlanych.

 

Zdaniem piszącego, ma to odzwierciedlenie w umiejscowieniu określonych rodzajów robót budowlanych zgodnie z kwalifikacją i podziałem zastosowanym w polskich przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane

 

 3. Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, (…).

 

Dalej – w opisie treści projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[5] stanowi, (przytoczę tylko istotne dla przyjętego toku rozumowania elementy), że:

 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, część opisowa i w ślad za nią rysunkowa zawiera projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu i dalej zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Natomiast projekt architektoniczno-budowlany zawiera dane dotyczące przeznaczenia i programu użytkowego obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość; formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia tzw. wymagań podstawowych, układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń (…).

 

Projekt architektoniczno – budowlany zawiera również: rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych, rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem.

 

Jak z tego wynika obowiązująca w Polsce ustawa Prawo budowlane i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego) utrwaliły inną (niż CPV) praktykę rozdzielania, zarówno w dokumentacji jak i przedmiarowaniu, robót związanych z budową obiektu i robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół tego obiektu.

 

Osobno kwalifikuje się więc i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.[2], (mieszczące się w CPV w jednej grupie 452) - roboty podstawowe związane z obiektem i roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół tego obiektu i obiektami pomocniczymi. Podczas, gdy w CPV budowę obiektu klasyfikuje się w jednej grupie – łącznie obiekt i zagospodarowanie terenu wokół niego.

 

Co kraj, to obyczaj.

 

Idąc tym tokiem rozumowania – roboty w zakresie zagospodarowania terenu określone w (CPV) kodem 45111291-4, jako znajdujące się w grupie przygotowanie terenu pod budowę, nie będą tożsame z polskim zagospodarowaniem terenu po zakończeniu budowy.

 

Po co wprowadzono w polskich przepisach taki dualizm, nie wiadomo. Po co stosować przy obliczaniu kosztów planowanych robót budowlanych podział robót według CPV, jeżeli się go de facto, nie stosuje, również nie wiadomo.

 

Zwłaszcza, że ustawodawca już takiego dodatkowego podziału nie zaproponował w części (Rozporządzenie z 18 maja 2004 r.) dotyczącej sporządzania kosztorysu inwestorskiego, do której można (choć nie trzeba) przenieść z wymagań dla przedmiaru robót[6], obowiązek, aby spis działów przedmiaru robót przedstawiał podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

 

Wydaje się, że na koniec, w świetle obowiązujących przepisów, można stwierdzić, iż osoba ustalająca wartość robót budowlanych, będzie musiała podzielić roboty budowlane zgodnie z dotychczasowymi przyzwyczajeniami, nie zwracając najmniejszej uwagi na fakt, w której grupie (CPV) te roboty się znajdują.

Dzieląc, bowiem w powyższy sposób roboty budowlane nie naruszy przepisów, i w przyjętym podziale przywołane grupy CPV uwzględni.

 

Warszawa, dnia 11 września 2005 r.

 

 

 
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn.zm.)

 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz.1389)

 

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 z późn.zm.)

 

[4]   przyp. red.– w Ustawie Prawo budowlane w artykule 3 – pkt 3) dotyczy „budowli”, zaś pkt 6) dotyczy „budowy”

 

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(...)

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

(...)

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

(...)

 

zdaniem Redakcji przepisy prawne powinny być opracowane w sposób jednoznaczny, a nie – zmuszający do rozważania „co autor miał na myśli” lub „czy nie popełnił przypadkiem omyłki w sformułowaniu”

 

[5]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133)

 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072  i  z 2005r. Nr 75, poz.664)