Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Przepisy prawne - BzG 1/2006

Dziennik Ustaw

1. Dz.U. nr 236 poz.2008,
z dnia 05.12.2005
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. Dz.U. nr 239 poz.2019,
z dnia 07.12.2005
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne
3. Dz.U. nr 240 poz.2027,
z dnia 08.12.2005
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
4. Dz.U. nr 243 poz.2063,
z dnia 14.12.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
5. Dz.U. nr 249 poz.2104,
z dnia 20.12.2005
USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
6. Dz.U. nr 260 poz.2176,
z dnia 29.12.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
           Załącznik nr 2 – Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku – (strona 16984) 17 Grupa „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)
7. Dz.U. nr 260 poz.2177,
z dnia 29.12.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
8. Dz.U. nr 261 poz.2185,
z dnia 29.12.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
9. Dz.U. nr 263 poz.2198,
z dnia 30.12.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa
10. Dz.U. nr 265 poz.2214,
z dnia 30.12.2005
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
11. Dz.U. nr 265 poz.2226,
z dnia 30.12.2005
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
12. Dz.U. nr 267 poz.2255,
z dnia 30.12.2005
USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne
13. Dz.U. nr 7 poz.43,
z dnia 18.01.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
14. Dz.U. nr 7 poz.44,
z dnia 18.01.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006
15. Dz.U. nr 12 poz.73,
z dnia 25.01.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
16. Dz.U. nr 12 poz.76,
z dnia 25.01.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
17. Dz.U. nr 13 poz.90,
z dnia 26.01.2006
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami
18. Dz.U. nr 27 poz.199,
z dnia 21.02.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
19. Dz.U. nr 29 poz. 206,
z dnia 23.02.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
20. Dz.U. nr 37 poz. 257
z dnia 03.03.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
21. Dz.U. nr 38 poz. 264
z dnia 07.03.2006
ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
   

Monitor Polski

22. M.P. nr 4 poz.74,
z dnia 20.01.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2005 r.
23. M.P. nr 6 poz.103,
z dnia 26.01.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.
24. M.P. nr 10 poz.140,
z dnia 10.02.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
25. M.P. nr 10 poz.141,
z dnia 10.02.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych
26. M.P. nr 11 poz.151,
z dnia 15.02.2006
KOMUNIKAT Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.
27. M.P. nr 14 poz.192,
z dnia 24.02.2006
ZARZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW nr 30 z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa
28. M.P. nr 16 poz.200,
z dnia 07.03.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
29. M.P. nr 17 poz.201,
z dnia 07.03.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
30. M.P. nr 19 poz.207,
z dnia 14.03.2006
OBWIESZCZENIE Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
31. M.P. nr 19 poz.215,
z dnia 14.03.2006
OBWIESZCZENIE Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2005 r.
   

Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej

32. Dz.Urz.UE Nr L 134,
z dnia 30 kwietnia 2004
Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych
33. Dz.Urz.UE Nr L 134,
z dnia 30 kwietnia 2004
Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
34. Dz.Urz.UE Nr L 323,
z dnia 9 grudnia 2005
Dyrektywa 2005/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. zawierająca sprostowanie do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
35. Dz.Urz.UE Nr L 333,
z dnia 20 grudnia 2005
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (1)
36. Dz.Urz.UE Nr C 325 poz.09,
z dnia 22 grudnia 2005
Komunikat Komisji
Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
37. Dz.Urz.UE Nr L 344,
z dnia 27 grudnia 2005
Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
38. Dz.Urz.UE Nr L 51,
z dnia 22 lutego 2006
Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej
39. Dz.Urz.UE Nr L 66,
z dnia 01 marca 2006
Decyzja Komisji 2006/190/WE z dnia 1 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 97/808/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art.20 ust.2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do wykładzin podłogowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 553)
40. Dz.Urz.UE Nr L 79,
z dnia 16 marca 2006
Decyzja Komisji 2006/213/WE z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655)
   

GUS

41. Dz.Urz.GUS nr 12 poz.77,
z dnia 28.12.2005
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2005 r.
42. Dz.Urz.GUS nr 2 poz.21,
z dnia 27.02.2006
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r.
43. GUS – Aktualności
– 22.12.2005
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 11 - grudzień 2005 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
44. GUS – Aktualności
– 24.01.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 12 - styczeń 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
45. GUS – Aktualności
– 23.02.2006
BIULETYN STATYSTYCZNY nr 1 - luty 2006 r. – Wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej
46. GUS – Aktualności
– 11.01.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – listopad 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za październik 2005 - fragment
47. GUS – Aktualności
– 14.02.2006
Ceny w Gospodarce Narodowej – grudzień 2005; – tabl. 1 i 6 - wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej za listopad 2005 - fragment
48. GUS – Aktualności
– 19.01.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2005 r. - fragment
49. GUS – Wyniki wstępne
– 17.02.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2006 r. - fragment
50. GUS – Wyniki wstępne
– 17.03.2006
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2006 r. - fragment
   

Ministerstwo Transportu i Budownictwa

51. Dz.Urz.MTiB nr 1 poz.1,
z dnia 02.01.2006
Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT
   

Urząd Zamówień Publicznych

52. www.uzp.gov.pl Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych [1]
53. www.uzp.gov.pl Zmiana zasad przesyłania ogłoszeń o zamówieniach powyżej progów unijnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ/S)
54. BZP nr 43/2006 poz. 9206,
z dnia 17.02.2006
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia badania zamawiających udzielających zamówień sektorowych
55. BZP nr 56/2006 poz. 12014,
z dnia 06.03.2006
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o obowiązującej wysokości wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz o rachunku bankowym, na które wpłaca się wpis – od 02 marca 2006 r.
   
  [1]przyp.red. – patrz "Buduj z Głową" 4/2005 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2005 r. Sygn. akt II GSK 105/05 ze skargi kasacyjnej Miasta Luboń na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie odmowy zatwierdzenia wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
   
   

GUNB

56. www.gunb.gov.pl Stanowisko GINB w sprawie budowy przyłączy na podstawie pisma GINB z dnia 10.10.2005 r.
   

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

57. Biuletyn Nr 11
z dnia 7 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 85/05) – z dnia 24 listopada 2005 r. – dotyczy terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
58. Biuletyn Nr 11
z dnia 7 grudnia 2005 r.
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (sygn. akt I CK 65/05) – wyrok z dnia 13 lipca 2005 r. – dotyczy przedawnienia roszczenia wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia
59. Biuletyn Nr 11
z dnia 7 grudnia 2005 r.
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY CYWILNEJ (II CK 28/05) – wyrok z dnia 5 sierpnia 2005 r. – dotyczy terminu wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi
60. Biuletyn Nr 12
z dnia 11 stycznia 2006 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 109/05) – z dnia 8 grudnia 2005 r. – dotyczy skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
61. Biuletyn Nr 1 z
 dnia 10 lutego 2006 r.
UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ (sygn. akt III CZP 124/05) – z dnia 13 stycznia 2006 r. – dotyczy umów zawieranych w celu realizacji zadań własnych gminy

 


"Buduj z Głową" nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim i innych dziennikach urzędowych.