Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Listy od czytelników

1.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 25-06-2006 07:16
Do: abonament@budujzglowa.pl

Temat: Przyczyny i konsekwencje niesprawnej wentylacji grawitacyjnej - I. Ickiewicz (BzG 2/2006)

 

Witam

Zgadzam się w całości z podanymi w artykule przyczynami pleśni i zagrzybień.

Ostatnio spotykam się bardzo często z następującą przyczyną powstającą po wykonaniu dociepleń ścian i stropów na budynkach gdzie zastosowano gzymsy pod rynnami.

Problem polega na wykonaniu izolacji ścian do gzymsu (wszyscy zadowoleni bo obyło się bez wymiany obróbek) i izolacji stropu do ścianki kolankowej, też tylko do gzymsu.

Powstaje mostek na wysokości całego gzymsu, co w połączeniu z ociepleniem pozostałych powierzchni i brakiem prawidłowej wentylacji pomieszczeń powoduje bardzo silne wykraplanie się pary i powstawanie pleśni w narożnikach na styku ściana-sufit na ostatnich kondygnacjach.

Aby temu zapobiec należy docieplić cały gzyms (przebudowa rynien, obróbek itd.) Inwestorzy po zapoznaniu się z kosztami tych prac stają na głowie aby tego uniknąć i niestety udaje im się w zasadzie w 100% przekonać projektantów modernizacji budynku do zaniechania tych prac, a późniejsze skutki są opłakane.

Problem dotyczy budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Pozdrawiam ..........

 


Od redakcji :

Niestety, jest to jeden z wielu przykładów na to, że oszczędność często kłóci się z gospodarnością.

 

Andrzej Mościcki

 

Cieszę się, że w końcu zaczęto zauważać problem tzw. liniowych mostków cieplnych. Szczególnie gdy jest to ostatnia kondygnacja, a jeszcze gorzej - gdy jest to mieszkanie szczytowe. Występuje tu 2- lub 3-kierunkowe przewodzenie ciepła. Stąd też praktycznie nie ma szans, aby w miejscu gzymsu (najczęściej żelbetonowego lub betonowego) i okolicy, w dodatku przy ograniczonej wentylacji, temperatura powierzchni przegrody od strony wewnętrznej nie spadła poniżej punktu rosy.

Państwo, jako wykonawcy, powinniście zastrzegać w umowie ze zleceniodawcą, że konsekwencją przerwania ciągłości docieplenia może być wykraplanie się wilgoci na zimnej powierzchni (nie docieplonej), a następnie niestety rozwój pleśni.

Irena Ickiewicz

 

*

2.
-----Original Message-----
From:
Sent: : Tuesday, May 30, 2006 8:51 PM
To: serwis@ath.pl

Subject: Uwagi do NORMA PRO

 

Zauważyłem następujące nieprawidłowości w działaniu NORMY PRO 4.12.

W kosztorysie który załączam, po wstawieniu obmiaru równego zeru w pozycjach 58-80 na widoku pozycji ciągle pokazywana jest wartość różna od 0.

Jeżeli załączę taki wydruk, to inwestor potraktuje go tak, jakbym liczył sobie pieniądze za elementy których nie wykonuję. W podsumowaniu kosztorysu pozycje wyzerowane na 99% nie są uwzględniane, bo wartość kosztorysu się zmniejszyła.

Pozdrawiam ..........

 

P.S. Powyższe uwagi dotyczą kilku komputerów, więc nie jest to wada komputera i oprogramowania.

 


Od redakcji :

W Pańskim kosztorysie zostały wyzerowane obmiary niektórych pozycji. W pozycjach tych jednak pozostały ceny elementów RMS i są też niezerowe normy. Wskutek tego można obliczyć dla każdego z nich koszt jednostkowy jako iloczyn:

koszt jedn. = norma * cena

 

Gdy w opcjach kosztorysu na zakładce "Liczenie narzutów" jest zaznaczone hasło "Dla kosztów jednostkowych", to program wylicza wartość kosztów jednostkowych metodą pokazanego powyżej iloczynu. Tym samym koszt jednostkowy jest niezależny od wartości obmiaru i jest taki sam dla obmiaru równego 0 jak i dla obmiaru równego 100 000 m. Cena jednostkowa jest wyliczana jako suma kosztów jednostkowych.

Na widoku kosztorysu i wydruku pokazywane są jedynie koszty jednostkowe i cena jednostkowa. Wartości są równe zeru więc Pańskie obawy, że taki wydruk wzbudzi podejrzenie nieuczciwości jest nieuzasadnione.

Jeżeli mimo to nie chce Pan widzieć kosztów jednostkowych, musi Pan "odhaczyć" hasło "Dla kosztów jednostkowych" na zakładce "Liczenie narzutów" w Opcje / Kosztorysu.

 

Andrzej Mościcki

**

3.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 09-06-2006 14:33
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: Liczenie czasu pracy deskowań w programie NORMA - A. Mościcki (BzG 1/2006)

 

Ciekawy artykuł. Dodam tylko, że powinno być również okno dotyczące czasu wynajmu płyt drogowych i barakowozów kontenerów, skoro można podciągnąć to do robót tymczasowych, jakimi są na przykład roboty na placu budowy, a firma musi przecież zarabiać, a nie zabierać wynagrodzenie robotnikom, z pracy których szef żyje i firma istnieje. Może należałoby stworzyć okno uniwersalne gdzie kosztorysant sporządzający kosztorys będzie mógł wprowadzić dane we własnym zakresie.

Osobiście spotkałem się z wypadkami, że firmy zaniżają koszty ogólne i nie rozwijają się, lecz tylko trwają, co jest powodem wzrostu bezrobocia (buty sobie kupcie, rękawice niepotrzebne, odzież podarta to też odzież dobra itd.), ale Prezes jeździ dobrym samochodem, a ludziom płaci po 600 zł netto.

Pozdrawiam ..........

 

PS. Gdzieś to trzeba powiedzieć, bo ukrywanie kosztów w kosztorysie inwestorskim uwidoczni się ukryciem kosztów w kosztorysie ofertowym, a bezrobocie zmaleje kiedy wszyscy wyjadą z tego kraju.

 


Od redakcji :

Płyty drogowe i kontenery wchodzą w skład urządzeń placu budowy. Jako takie mogą być rozliczane z wykorzystaniem KNR nr 2-25. Koszt ich wynajmu może też być uwzględniony w kosztach ogólnych budowy. Zawsze też użytkownik Normy może wstawić do kosztorysu pozycję niekatalogową, w której można zamknąć dowolne koszty. Dodatkowo istnieje możliwość definiowania narzutów kwotowych. W rezultacie tylko od użytkownika programu zależy, z jakiego mechanizmu zechce skorzystać. Autorzy programu opracowali specjalne mechanizmy na potrzeby kalkulacji kosztu pracy rusztowań i deskowań, gdyż ręczne wyliczanie tych wartości byłoby uciążliwe. W przypadku płyt drogowych, czy barakowozów jest to tylko proste przemnożenie ilości, ceny i czasu najmu, co nie wymaga specjalnych mechanizmów.

Odnośnie drugiej części Pańskiego listu, muszę przyznać, że takie firmy faktycznie istnieją. Miejmy jednak nadzieję, że będą przegrywały w konkurencji z bardziej rzetelnymi i znajdą się inne sposoby ograniczenia bezrobocia niż masowa emigracja.

 

Andrzej Mościcki

***

4.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 23-06-2006 11:16
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: rozliczenie czasu pracy rusztowania

 

Skoro nie można przedstawić jako kosztu robót tymczasowych opłaty za wynajem rusztowania, to jak wykonać kosztorys inwestorski metodą uproszczoną, kiedy inwestor pyta „a na ile pan wycenia wynajem rusztowania, skoro koszty są ukryte”. Moim zdaniem należy stworzyć opcję dla wydruku takiego kosztorysu np. poz. 27' jak na podglądzie, bo inaczej zawsze będzie to podejrzane, a kosztorysanci w konsekwencji mogą znaleźć się przed sądem, bo to może być koszt ogromny. Skutki odpowiedzialności cywilnej są straszliwe i dlatego Athenasoft powinna zadbać o wykonawcę kosztorysu jeszcze przed wydrukiem, bo można by w oknie dialogowym wprowadzić faktyczny dialog, gdzie byłyby zapytania co do wydruku kosztorysu inwestorskiego.

 


Od redakcji :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym podaje iż kosztorys ma obejmować nie tylko stronę tytułową i kalkulacje, ale również ogólną charakterystykę obiektu lub robót z krótkim opisem technicznym, przedmiar robót, tabelę elementów scalonych. Do kosztorysu należy dołączyć założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz wszystkie kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych i analizy własne cen czynników produkcji oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Ceny jednostkowe, stanowiące jedną z podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego ustala się stosując w kolejności:

- ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji,

- kalkulacje szczegółowe, (metoda kalkulacji szczegółowej ma zastosowanie tylko w odniesieniu do kalkulacji cen jednostkowych).

Tak więc przy opracowywaniu kosztorysu inwestorskiego należy wyraźnie rozdzielić kalkulację kosztorysową, którą wykonuje się metodą uproszczoną, od ustalania cen jednostkowych dla potrzeb tej kalkulacji.

Roboty tymczasowe, które są robotami projektowanymi i wykonywanymi dla potrzeb wykonania robót podstawowych (a więc nie są przekazywane zamawiającemu lecz są usuwane po wykonaniu robót podstawowych) wycenia się w ramach roboty podstawowej – ich koszt jest jednym ze składników ceny jednostkowej danej roboty podstawowej.

Przykładowo: w odniesieniu do robót dotyczących wykonania betonowych ław fundamentowych zbrojonych - w ramach roboty podstawowej (czyli - betonowania ław) należy uwzględnić również wszystkie roboty tymczasowe, takie jak: roboty ziemne związane z wykopem pod fundament, przygotowanie, montaż i demontaż deskowania, przygotowanie i montaż zbrojenia, ew. przygotowanie mieszanki betonowej.

Reasumując, należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, i do kosztorysu inwestorskiego dołączać wykonywane kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych (będące de facto „pomocniczymi” kosztorysami szczegółowymi).

 

Barbara Reichert

 

****

5.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 09-06-2006 11:13
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: Rozliczanie robót tymczasowych w innych pozycjach kosztorysu... -A. Mościcki (BzG 1/2006)

 

Jeszcze raz chciałbym wrócić do tego ciekawego tematu i zauważyć że jeżeli jest jakaś podstawa prawna, a ktoś jej nie zna, to program przynajmniej powinien sygnalizować że gdzieś należy tego szukać i tak powinno się coś wyświetlić na podglądzie opcji kosztorysu inwestorskiego. Jeżeli ktoś pierwszy raz się zabiera za kosztorysowanie, to nie ma możliwości zorientowania się, co aktualnie dzieje się w przepisach i dlatego sensownie byłoby coś z tym zrobić .

Pozdrawiam kosztorysant

 


Od redakcji :

No cóż. W dawnych, dobrych czasach do każdego zawodu przygotowywano się długo i starannie. W szczególności do tak ważnego zawodu jakim jest zawód kosztorysanta. Przecież od dobrze, starannie i fachowo sporządzonego kosztorysu zależy zysk firmy. Wiem wprawdzie, że zdarzają się przypadki, gdy szef mówi do młodego pracownika: „Panie Kaziu, kupimy program i od jutra będzie Pan kosztorysował”, ale taki szef nie zdaje sobie sprawy z tego, że żaden program (nawet Norma) sam kosztorysu nie zrobi. Program, to tylko narzędzie. Potrzebny jest człowiek ze swoją wiedzą. Program z definicji nie jest podręcznikiem kosztorysowania i nie może takiej funkcji spełniać. O aktualnym stanie prawnym i zmianach wynikających z wydawanych rozporządzeń informujemy na bieżąco na łamach „Buduj z Głową”.

 

Andrzej Mościcki

*****

6.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, June 07, 2006 7:57 AM
To: abonament@budujzglowa.pl
Subject: Re: Dobry zarządca to skarb (cd.) - J. Wróblewski (BzG 1/2006)

 

Pragnę ustosunkować się do odpowiedzi Pana J. Wróblewskiego na temat poruszony przeze mnie po przeczytaniu artykułu "Dobry zarządca to skarb". Nie ma Pan racji proponując zmianę tytułu na "Zarządca ma kłopot". Chyba należałoby zatytułować artykuł "Cwany zarządca". Nie zgadzam się na "sprawiedliwy" podział kosztów ogrzewania między mieszkańców jak to opisuje Pan w swoim artykule. Zarządca zrzuca swoje zaniedbania w przesyle ciepła w budynku (brak izolacji rurociągów przesyłowych wewnętrznych w budynku, otwarte drzwi wejściowe na klatki schodowe ze względu na popsute samozamykacze, wybite okienka piwniczne, brak termoizolacji budynku) na lokatorów, którzy pokryją te straty ciepła wynikłe z winy zarządcy. Za ciepło przenikające przez przegrody budowlane od sąsiadów zapłacili już ci sąsiedzi i nie ma to żadnego wpływu na koszty stałe. Uważam, że udział kosztów stałych powinien być w wys.20% i ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, pokrycie strat ciepła przy przesyle powinno mieścić się w tej wysokości. W innych krajach udział kosztów stałych jest wyższy ,gdyż tamtejsi zarządcy dbają o prawidłowe zabezpieczenie obiektów i straty ciepła są minimalne.

 


Od redakcji :

Dziękujemy Panu za list. Podobnie jak poprzedni przekazaliśmy go Autorowi. Od siebie jednak musimy dodać, że nie podzielamy Pańskiego stanowiska. Artykuł bowiem nie traktuje o nieudolnym (niedbałym) zarządcy lecz omawia zasady podziału kosztów koniecznych do poniesienia. Jeżeli zarządca nie dba o minimalizowanie strat ciepła, to wspólnota powinna go zmienić i tyle. Najlepszy jednak zarządca nie ma wpływu na położenie mieszkania w bryle budynku. Jeżeli mieszkanie państwa X jest otoczone z czterech stron mieszkaniami sąsiadów, a z piątej wewnętrzną klatką schodową, to jest rzeczą oczywistą, że temperatura będzie wyższa przy znacznie mniejszej wydajności grzejników niż w mieszkaniu państwa Y położonym narożnie na najwyższym piętrze. W tej sytuacji płacenie jednakowych stawek za faktycznie zużytą energię w grzejnikach obu mieszkań, wydaje się być nieco mało sprawiedliwe. Proponowany tytuł „Cwany zarządca” byłby tu nie na miejscu, gdyż w tym przypadku ustalenie kosztów stałych na konkretnej wysokości służy nie tylko pokryciu kosztów wspólnych lecz również wyrównaniu różnic wynikających z lokalizacji danego mieszkania. To prawda, że za ciepło przenikające od sąsiadów zapłacili już ci sąsiedzi, ale dzięki temu, że wyższy jest udział kosztów stałych, stawka za koszty ruchome może być niższa i tym samym ci sąsiedzi płacą mniej. A powstałą różnicę musi wyrównać ten, czyje mieszkanie jest lepiej położone w sensie energooszczędności. W przeciwnym przypadku można by było mówić o „cwanym lokatorze”, który zakręca grzejniki i korzysta z ciepła opłaconego przez sąsiadów.

 

Andrzej Mościcki

******

7.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: Tuesday, June 27, 2006 9:00 PM
Do: andrzej.moscicki@ath.pl
Temat: zapytanie

 

Licząc kosztorys zwróciłam uwagę na ciekawą zależność:

np. w KNR 0-19 (podobne są też inne przypadki) licząc nakłady na montaż okien, materiały pomocnicze nie są liczone od stolarki zgodnie z założeniami szczegółowymi. Jednakże dopisując pozycje okien (potrzebuję np. wstawić różne asortymenty okien) te właśnie materiały pomocnicze liczone są od dopisywanych okien i nie potrafię tego zmienić.

 


Od redakcji :

W oknie „Dodaj RMS do pozycji” jest kratka (checkbox) obok hasła „Uwzględniany przy wyliczaniu nakładów pomocniczych”, w której można zaznaczyć czy dany materiał będzie czy nie będzie brany pod uwagę przy liczeniu wartości materiałów pomocniczych. W opisanym przez Panią przypadku, przy wstawianiu okien należy spowodować aby kratka ta była pusta. Wówczas wartość stolarki nie wpłynie na wartość materiałów pomocniczych.

 

 

W przypadku materiałów już wprowadzonych, można do tego celu wykorzystać okno „Zmień dane RMS w pozycji”.

 

Andrzej Mościcki

*******

8.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, June 28, 2006 11:53 AM
To: andrzej.moscicki@ath.pl
Subject: zapytanie

 

Parę dni temu wymieniliśmy Normę 3 na Normę Standard. Kosztorysy, wcześniej wykonane w Normie 3 zostały przerzucone do Normy STD - zauważyliśmy, że przy elemencie „materiały pomocnicze” nie pokazuje się wartość, od jakiej są one liczone. Z kolei dopisanie kilku wariantów materiałowych jak np. „elementy prefabrykowane żelbetowe” powoduje (po przesunięciu materiałów pomocniczych), że materiały pomocnicze są liczone od wszystkich dopisanych prefabrykatów. Powyższa sytuacja ma miejsce tylko dla kosztorysów przerzuconych z Normy 3.

 


Od redakcji :

To, czy wartość materiałów, od których liczymy materiały pomocnicze jest pokazywana, czy nie, zależy od sposobu liczenia.

1) Przy liczeniu z wartości nakładów w całym kosztorysie, dziale lub pozycji jest tak, jak było w Normie 3, – pokazywana jest kalkulacja wartości nakładów pomocniczych. (szablon „Narzuty liczone dla całości kosztorysu”)

2) Przy liczeniu z kosztów jednostkowych pozycji nie jest pokazywana wartość nakładów, bo to by była nieprawda. Tu jest wyliczany koszt jednostkowy, czyli procent od sumy kosztów jednostkowych wybranych nakładów, a nie - od ich wartości. (szablon „Zamówienia publiczne (oferta)”).

Na dalszą część Pańskiego pytania odpowiedziałem przy okazji pytania nr 7.

 

Andrzej Mościcki

********

9.
-----Original Message-----
Od:
Wysłano: 09-06-2006 14:33
Do: abonament@budujzglowa.pl
Temat: Liczenie czasu pracy rusztowań w programie NORMA

 

W numerze 4/2005 opisuje Pan sposób wyliczania należności za wynajem rusztowania. Uwzględnia tam Pan jednak jedynie czas wynikający z pracy na rusztowaniu. Co mam jednak zrobić, gdy rusztowanie stoi dłużej, bo nie opłaca mi się go rozbierać, oddawać, ponownie wypożyczać i montować między jedną robotą a drugą? Zaznaczam, że roboty te, z różnych przyczyn, nie mogą być wykonywane bezpośrednio jedna po drugiej. W jaki sposób mam uwzględnić należność za czas przestoju gdy nie mogę swobodnie modyfikować wyrażenia w pozycji na czas pracy rusztowania?

 


Od redakcji :

No cóż, faktycznie wyrażenie utworzone przez program na podstawie wytycznych z założeń szczegółowych do rozdziału 16 KNR nr 2-02 ma taki, a nie inny kształt i użytkownik nie ma możliwości zmiany. Jednak, jak wielokrotnie wspominam, nadrzędną zasadą autorów Normy jest nieograniczanie inwencji użytkowników. Dlatego istnieją w programie mechanizmy, które to umożliwiają. Zapraszam Pana do lektury artykułu „Przestój technologiczny rusztowania – jak uwzględnić jego koszt w kosztorysie?”.

 

Andrzej Mościcki

*********

10.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, June 21, 2006 10:32 AM
To: andrzej.moscicki@ath.pl
Subject: modyfikacje utrudniają pracę

 

System automatycznej modyfikacji danych w pozycji miał w założeniu ułatwiać pracę, ale często mnie irytuje, bo zmusza mnie do dodatkowego klikania. Wiem, że mogę go wyłączyć, ale wtedy mogę przegapić jakąś możliwość. Czy nie mogłoby być tak, że lista się pokaże jako informacja, żebym wiedział, ale nie musiał z tego korzystać?

 


Od redakcji :

Ależ jest dokładnie tak, jak Pan sugeruje. Po prostu nie zwrócił Pan uwagi na to, że niekiedy w oknie edycji danych pozycji „Pozycja” pojawia się dodatkowy przycisk „Modyfikacje”.

 

 

Służy on do tego, żeby wywołać mechanizm automatycznej modyfikacji dla tej konkretnej pozycji. Pojawia się tylko wówczas, gdy dla pozycji autorzy katalogu przewidzieli takie modyfikacje. Z przycisku tego można skorzystać nie tylko podczas wprowadzania nowej pozycji. Pojawia on się również przy edytowaniu pozycji, które już wcześniej zostały wprowadzone do kosztorysu.

 

Andrzej Mościcki

**********

11.
-----Original Message-----
From:
Sent: Wednesday, July 12, 2006 5:07 PM
To:
Subject: rozliczanie narzutów kwotowych przez ceny jednostkowe pozycji

 

Prowadzę roboty w Niemczech dla Niemców. Moi kontrahenci nie uznają żadnych narzutów procentowych. Żądają podania ceny jednostkowej za konkretne roboty i od niej nie wolno odstąpić. Tymczasem istnieją pewne koszta stałe, które wyliczam dla całości kosztorysu. Chciałbym je dodać jako narzut kwotowy, bo Norma ma taką możliwość, ale wtedy nie mogę ich podzielić na poszczególne pozycje, proporcjonalnie do ich wartości. Czy istnieje jakiś sposób, abym mógł to zrobić?

 


Od redakcji :

Faktycznie narzut kwotowy jest zawsze wykazywany. Ale to nie znaczy, że nie ma Pan możliwości wykonania kosztorysu zgodnie z własnymi potrzebami. Otóż można stworzyć pozycję uproszczoną, którą następnie każe się rozliczyć we wszystkich (lub tylko niektórych) pozycjach kosztorysu.

W rezultacie osiągniemy pożądany przez Pana efekt.

Jeżeli chciałby Pan uzyskać więcej szczegółów, to zapraszam do lektury artykułu „Koszty ogólne budowy jako składnik ceny jednostkowej pozycji”. Niezależnie od tego możliwość rozliczania narzutu też wprowadzimy.

 

Andrzej Mościcki

***********

 

12.
-----Original Message-----
From:
Sent: Friday, July 28, 2006 10:55 AM
To: info@ath.pl
Subject: Ławy betonowe czy żelbetowe?

 

Być może pytanie wydaje się bez sensu, ale mam poważny problem.

Wykonałem ławy o szerokości 54cm i wysokości 30cm do których włożyłem zbrojenie składające się z czterech prętów fi 12 połączonych strzemionami fi 6 o wymiarach 26*26cm.zbrojenie to zostało umieszczone w osi ław.

W kosztorysie zakwalifikowałem tą robotę jako-wykonanie ław żelbetowych.

Kierownik budowy zakwestionował mi to i stwierdził, że to co ja wykonałem to są ławy betonowe z wieńcem (co to takiego?), a nie ławy żelbetowe. Czy miał rację?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedz.

 


Od redakcji :

Najpierw kilka słów wstępu.

Za „Nowym Poradnikiem Majstra Budowlanego” wyd. Arkady 2004 podaję:

 

Ławy betonowe
W celu zabezpieczenia ław betonowych przed zarysowaniami lub spękaniami spowodowanymi ew. nierównomiernym osiadaniem zbroi się je konstrukcyjnie w kierunku podłużnym. Zbrojenie to stanowią zazwyczaj 2 pręty górą i 2 pręty dołem, każdy o średnicy 12÷20 mm, umieszczone w obrysie ściany obciążającej i połączone strzemionami średnicy 6÷8 mm co ok. 30 cm. (patrz rysunek)

 

 

Ławy żelbetowe
Ławy żelbetowe poza zbrojeniem jw. posiadają zbrojenie poprzeczne. (patrz rysunek)

 

 

Za „Terminologią Budownictwa” wyd. Arkady 1967

ŻELBET – beton zbrojony stalą w postaci wiotkich prętów lub siatki.

BETON ZBROJONY – tworzywo budowlane uzyskane przez celowe zespolenie betonu z innym materiałem o większej od niego wytrzymałości na rozciąganie (np. ze stalą), odznaczające się współpracą obu materiałów dzięki ich przyczepności.

 

Wg „Poradnika Inżyniera i Technika Budowlanego” tom 4 wyd. Arkady 1983 (s. 330 rys. 5-16) – ławy betonowe nie posiadają zbrojenia, a ławy żelbetowe je posiadają.

 

I wreszcie odpowiedź na Pańskie pytanie

  1. Jako „ławy betonowe z wieńcem” kierownik budowy określa prawdopodobnie ławy pokazane na rys.6.6. (Mimo że „wieniec” to poziomy element budowlany konstrukcji umieszczony w ścianach na obwodzie stropu, wiążący ściany ze stropem i przekazujący obciążenie stropu na ściany osiowo i równomiernie.)
  2. Jeżeli w kosztorysie przyjął Pan klasyfikację robót wg KNR nr 2-02, to (biorąc pod uwagę, że KNR ten był opracowany na początku lat 80-tych i wprowadzony do stosowania w roku 1985 ) oczywiście powinien Pan przywołać tablicę dot. ław fundamentowych żelbetowych i dodatkowo - tablicę na przygotowanie i montaż zbrojenia.
    Jeśli natomiast w opisie pozycji nie ma przywołania jako podstawy ww. KNR (lub tp.), to wyliczając jej cenę jednostkową należało w cenie tej ująć również przygotowanie i montaż przedmiotowego zbrojenia wzdłużnego.

 

Barbara Reichert