Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (5)

Dla ułatwienia inwestorowi i wykonawcy prowadzenia dokumentacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, w abonamencie nr 3/2002 rozpoczęliśmy publikowanie „Protokołów i formularzy budowlanych". W cyklu tym przedstawiamy Państwu wybrane wzory zawierające podstawowe wymagania stawiane stronom przez przepisy prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych.

 

W poprzednich abonamentach podaliśmy Państwu:

 1. Protokół wprowadzenia na budowę - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 2. Protokół końcowego odbioru robót - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 3. Formularz "Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 4. Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 5. Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 6. Formularz "Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 7. Protokół odbioru dokumentacji projektowej - plik w formacie Word (doc) lub AcrobatReader (pdf).
 8. Protokół potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 9. Protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 10. Protokół przekazania terenu wykorzystywanego na budowę i zaplecze budowy - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 11. Protokół przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi, ustalający stan robót i usunięcia wad - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

 

Obecnie przedstawiamy kolejne:

 1. Formularz: „Założenia do projektowania" - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

  Załączniki pomocnicze do Założeń do projektowania:
   

 2. Materiały i dane wyjściowe do projektowania - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).
 3. Projekty wykonawcze - plik w formacie Word (doc) lub Acrobat Reader (pdf).

 

 

Załączniki pomocnicze:
Materiały i dane wyjściowe do projektowania oraz Projekty wykonawcze opracowano na podstawie dostępnych na rynku wydawnictw Izby Projektowania Budowlanego Rady Koordynacyjnej Biur Projektów.