Poniższy artykuł opracowano w oparciu o stan prawny obowiązujący w momencie powstania tego artykułu.
Redakcja nie gwarantuje aktualności tekstu w okresie późniejszym, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ew. stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Protokoły i formularze budowlane (6)

Dla ułatwienia inwestorowi i wykonawcy prowadzenia dokumentacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego, w abonamencie nr 3/2002 rozpoczęliśmy publikowanie "Protokołów i formularzy budowlanych". W cyklu tym przedstawiamy Państwu wybrane wzory zawierające podstawowe wymagania stawiane stronom przez przepisy prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych.

 

W poprzednich abonamentach podaliśmy Państwu:

 

 1. Protokół wprowadzenia na budowę.
 2. Protokół końcowego odbioru robót.
 3. Formularz "Terminarz przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi".
 4. Protokół zgłoszenia robót budowlanych, nie objętych dokumentacją projektową, a koniecznych do wykonania, aby zrealizować przedmiot umowy.
 5. Protokół odbioru robót branżowych pod względem technicznym.
 6. Formularz "Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego / wykonanych robót".
 7. Protokół odbioru dokumentacji projektowej.
 8. Protokół potwierdzający wykonanie czynności nadzoru autorskiego.
 9. Protokół zgłoszenia konieczności dokonania zmian w umowie w celu umożliwienia realizacji przedmiotu umowy.
 10. Protokół przekazania terenu wykorzystywanego na budowę i zaplecze budowy.
 11. Protokół przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi, ustalający stan robót i usunięcia wad.
 12. Formularz: „Założenia do projektowania".

 

Załączniki pomocnicze do Założeń do projektowania:

 

 1. Materiały i dane wyjściowe do projektowania.
 2. Projekty wykonawcze.

 

Obecnie przedstawiamy wyciągi z umów dwóch z warszawskich dzielnic dotyczące ustalenia w umowie formy wynagrodzenia inwestora zastępczego, gdy:

 

Przykład 1.
Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera inwestor zastępczy

 

§ .......

 

1. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za pełnienie czynności objętych niniejszą umową ustala się w wysokości ........ % od rzeczywiście zrealizowanej wartości netto robót - kosztu zadania inwestycyjnego na ................................................................................................................................................................,
wynikającego z przeprowadzonych przetargów i zawartych umów, tj. ................ zł + VAT (słownie złotych ...............................................).
2. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego będzie regulowane według poniższych zasad
  1) Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 płatne jest od każdej faktury wystawionej przez Wykonawców i Dostawców, po jej uprzednim zweryfikowaniu.
  2) Faktury za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego będą realizowane w drodze przelewu w terminie ....... dni roboczych od daty doręczenia ich inwestorowi. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunki bankowego inwestora.
  3) Odsetki naliczone przez Wykonawców i Dostawców z tytułu nieterminowej realizacji płatności przez Inwestora, a będące konsekwencją niedotrzymania terminów z przyczyn obciążających Inwestora Zastępczego będą potrącane z należności za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego.
  4) Strony oświadczają, że upoważniają się wzajemnie do wysyłania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
  5) Rachunki będą płatne z rachunku inwestora na rachunek Inwestora Zastępczego.
  6) Obie strony są płatnikami podatku VAT.

 

§ .......

 

W razie odstąpienia inwestora od umowy z przyczyn niezależnych od Inwestora Zastępczego, Inwestor Zastępczy ma prawo do zryczałtowanej kary umownej w wysokości ................% od orientacyjnej wartości netto zadania inwestycyjnego.

 

 

Przykład 2.
Umowy z wykonawcami procesu budowlanego zawiera zamawiający

 

§ .....

 

 1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wykonywania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków związanych z przygotowaniem do realizacji i realizacją inwestycji pod nazwą ...............................................................................
 2. Orientacyjna (wstępna) wartość inwestycji wynosi ............. zł (słownie złotych ...........................................)
 3. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona na podstawie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji na .................... przeprowadzonego przez zamawiającego w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Inwestora Zastępczego.

 

§ .....

 

 1. Za czynności wymienione w umowie na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wynosi ............ złotych (słownie złotych .....................................) powiększone o należny podatek VAT.
 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Inwestorowi Zastępczemu raz w miesiącu zgodnie z poniższymi zasadami:
  -w okresie przygotowania inwestycji ............% wymienionej w ust.1 sumy wynagrodzenia,
  -w okresie realizacji inwestycji ...........% wymienionej w ust.1 sumy wynagrodzenia,
  -w okresie rozliczenia i przekazania do użytkowania inwestycji ...........% wymienionej w ust.1 sumy wynagrodzenia.
 3. Szczegółowy harmonogram wypłat wynagrodzenia uwzględniający postanowienia ust.2 zostanie uzgodniony przez strony, po wyborze przez Zamawiającego Wykonawcy budowy inwestycji.
 4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół z pełnienia usługi inwestorstwa zastępczego, podpisany przez strony.
 5. Inwestor Zastępczy wraz z protokołem wymienionym w ust.4 zobowiązany jest złożyć harmonogram określający aktualny postęp robót, a w przypadku opóźnień szczegółową informację o ich przyczynach oraz propozycje zmierzające do dotrzymania terminu zakończenia budowy.

 

§ .....

 

(wyciągi z umów dwóch z warszawskich dzielnic).